Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA MÔN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi namhaixoan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
---------------------

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
MÔN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
------------------A.

CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Bài 1: Bài nhập môn
 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của môn học.
 Ý nghĩa và cách tiếp cận môn học.
Bài 2: Nguồn gốc của Nhà nước và pháp luật
 Nguồn gốc của Nhà nước:
 Nguồn gốc của Pháp luật: cần nhớ
Bài 3: Bản chất, đặc điểm của Nhà nước và pháp luật
 Bản chất, đặc điểm của Nhà nước
 Bản chất, đặc điểm của Pháp luật
Bài 4: Kiểu nhà nước và kiểu pháp luật
 Kiểu nhà nước
- Khái niệm Kiểu nhà nước
- Sự thay thế Kiểu nhà nước
- Các kiểu nhà nước trong lịch sử
 Kiểu pháp luật
- Khái niệm kiểu pháp luật
- Sự thay thế các kiểu pháp luật
- Các kiểu pháp luật trong lịch sử
Bài 5: Hình thức Nhà nước và hình thức pháp luật
 Hình thức của nhà nước
- Khái niệm Hình thức nhà nước
- Các yếu tố tạo nên hình thức nhà nước
- Hình thức NN tồn tại trong các kiểu nhà nước
 Hình thức của pháp luật

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Lý luận nhà nước và pháp luật | Trang 1

- Khái niệm
- Các hình thức pháp luật cơ bản
Bài 6: Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 Bản chất, hình thức, kiểu nhà nước CHXHCN Việt Nam
 Chức năng của nhà nước CHXHCNVN
 Tổ chức bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
Bài 7: Hệ thống pháp luật
 Khái niệm Hệ thống pháp luật
 Cấu trúc của hệ thống pháp luật
 Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống pháp luật
 Hệ thống hóa pháp luật
Bài 8: Quy phạm pháp luật
 Khái niệm, đặc điểm của quy phạm pháp luật
 Phân loại quy phạm pháp luật
 Các bộ phận cấu thành của quy phạm pháp luật
Bài 9: Quan hệ pháp luật
 Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật
 Thành phần (cấu trúc) của 1 quan hệ pháp luật
 Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật
Bài 10: Thực hiện pháp luật - Áp dụng pháp luật
 Thực hiện pháp luật
- Khái niệm
- Các hình thức thực hiện pháp luật
 Áp dụng pháp luật
 Mối quan giữa thực hiện pháp luật với áp dụng pháp luật và các hình thức thực hiện
pháp luật khác
Bài 11: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
 Vi phạm pháp luật
 Trách nhiệm pháp lý
 Mối quan giữa Vi phạm pháp luật với Trách nhiệm pháp lý
Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Lý luận nhà nước và pháp luật | Trang 2

Bài 12: Ý thức pháp luật, pháp chế XHCN và Cơ chế điều chỉnh pháp luật
 Ý thức pháp luật
 Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa
 Cơ chế Điều chỉnh pháp luật

B.

B/ CÁCH ...
Tài liệu hướng dn ôn tp dành cho hình thc Đại hc giáo dc t xa – Môn Lý luận nhà nước và pháp lut | Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HC M TP.HCM
KHOA KINH T VÀ LUT
---------------------
TÀI LIỆU HƯỚNG DN ÔN TP VÀ KIM TRA
MÔN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUT
-------------------
A. CÁC NI DUNG TRNG TÂM
Bài 1: Bài nhập môn
Phạm vi, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cu ca môn hc.
Ý nghĩa và cách tiếp cn môn hc.
Bài 2: Ngun gc của Nhà nước và pháp lut
Ngun gc của Nhà nước:
Ngun gc ca Pháp lut: cn nh
Bài 3: Bn cht, đặc điểm của Nhà nưc và pháp lut
Bn chất, đặc điểm của Nhà nước
Bn chất, đặc điểm ca Pháp lut
Bài 4: Kiểu nhà nước và kiểu pháp luật
Kiu nhà nước
- Khái nim Kiểu nhà nước
- S thay thế Kiểu nhà nước
- Các kiểu nhà nước trong lịch sử
Kiu pháp lut
- Khái nim kiểu pháp luật
- S thay thế các kiểu pháp luật
- Các kiểu pháp luật trong lịch sử
Bài 5: Hình thc Nhà nước và hình thc pháp lut
Hình thc của nhà ớc
- Khái nim Hình thức nhà nước
- Các yếu tố tạo nên hình thc nhà nước
- Hình thức NN tồn tại trong các kiu nhà nước
Hình thc của pháp luật
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA MÔN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA MÔN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - Người đăng: namhaixoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA MÔN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 9 10 593