Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi moonwolf-0210
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H-T-H
T-H-T/
- Điểm mở đầu bằng hành vi
- Bắt đầu bằng hành vi mua( T-H) kết thúc bằng hành vi
bán( H-T) kết thúc bằng hành vi
bán(H-T)
mua(T-H)
- Tiền đóng vai trò trung gian
- Tiền vừa là điểm xuất phát vừa là điểm kết thúc
- Mục đích: giá trị sử dụng sự
- Mục đích: giá trị- giá trị tăng thêm T/ = T +m ( m: giá trị
vận động kết thúc ở giai đoạn
thặng dư), vận động không có giới hạn. Vì điểm cuối của
thứ hai( sự vận động có giới
mỗi vòng chu chuyển tạo 1 khởi điểm cho vòng chu
hạn)
chuyển mới
1/ Hàng hóa sức lao động(SLĐ) là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn CTC của tư
bản là vì:
Theo C.Mac: " SLĐ hay năng lực lao động là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần
tồn tại trong cơ thể, trong một con người đang sống và được người đó đem ra vận
dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó". SLĐ là yếu tố cơ bản của mọi
quá trình sản xuất. SLĐ chỉ trơt thành hàng hóa khi có 2 điều kiện sau:
- Người LĐ phải là người được tự do về thân thể của mình, phải có khả năng chi
phối SLĐ ấy đến mức có thể bán SLĐ đó trong một t.gian nhất định.
- Người LĐ ko còn có TLSX cần thiết để tự mình thực hiện LĐ và cũng ko còn của
cải gì khác, muốn sống, chỉ còn cách bán SLĐ cho người khác sử dụng.
2/ Cũng giống như hàng hóa khác, hàng hóa SLĐ có 2 thuộc tính: giá trị và giá trị sử
dụng.
- Giá trị của hàng hóa SLĐ cũng bằng lượng LĐ XH cần thiết để sx và tái sx ra nó.
Nhưng việc sx và tái sx ra SLĐ phải đc thực hiện bằng cách tiêu dùng cho cá nhân.
Vì vậy, lượng hàng hóa SLĐ bằng lượng giá trị những tư liệu cần thiết về vật chất và
tinh thần để nuôi sống người công nhân và gia đình của họ cùng với chi phí đào tạo
công nhân theo yêu cầu của sx. Giá trị hàng hóa SLĐ phụ thuộc vào điều kiện lịch
sử cụ thể của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ nhất định.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa SLĐ là công dụng của nó để thỏa mãn nhu cầu tiêu
dùng SLĐ của nhà TB.Khác với hàng hóa thông thường, hàng hóa SLĐ khi đc sử
dụng sẽ tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. Đó chính là nguồn
gốc giá trị thặng dư.
3/ Hàng hóa sức lao động là điều kiện để chuyển hóa tiền tệ thành TB. Đây cũng
chính là chìa khóa để giải quyết mâu thẫn chung của nhà TB. Như vậy, tiền chỉ trở
thành TB khi nó đc sử dụng làm phương tiện để mang lại giá trị thặng dư cho người
có tiền. Điều đó chỉ thực hiện đc khi người có tiền tìm được một loại hàng hóa đặc
biệt là hàng hóa SLĐ.
4/ Hàng hóa SLĐ là loại hàng hóa đặc biệt. Tính chất đặc biệt của nó thể hiện ở 2
thuộc tính:
- Giá trị hàng hóa SLĐ mang tính chất ...
H-T-H T-H-T/
- Điểm mở đầu bằng hành vi
bán( H-T) kết thúc bằng hành vi
mua(T-H)
- Bắt đầu bằng hành vi mua( T-H) kết thúc bằng hành vi
bán(H-T)
- Tiền đóng vai trò trung gian - Tiền vừa là điểm xuất phát vừa là điểm kết thúc
- Mục đích: giá trị sử dụng sự
vận động kết thúc ở giai đoạn
thứ hai( sự vận động có giới
hạn)
- Mục đích: giá trị- giá trị tăng thêm T/ = T +m ( m: giá trị
thặng dư), vận động không có giới hạn. Vì điểm cuối của
mỗi vòng chu chuyển tạo 1 khởi điểm cho vòng chu
chuyển mới
1/ Hàng hóa sức lao động(SLĐ) là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn CTC của tư
bản là vì:
Theo C.Mac: " SLĐ hay năng lực lao động là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần
tồn tại trong cơ thể, trong một con người đang sống và được người đó đem ra vận
dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó". SLĐ là yếu tố cơ bản của mọi
quá trình sản xuất. SLĐ chỉ trơt thành hàng hóa khi có 2 điều kiện sau:
- Người LĐ phải là người được tự do về thân thể của mình, phải có khả năng chi
phối SLĐ ấy đến mức có thể bán SLĐ đó trong một t.gian nhất định.
- Người LĐ ko còn có TLSX cần thiết để tự mình thực hiện LĐ và cũng ko còn của
cải gì khác, muốn sống, chỉ còn cách bán SLĐ cho người khác sử dụng.
2/ Cũng giống như hàng hóa khác, hàng hóa SLĐ có 2 thuộc tính: giá trị và giá trị sử
dụng.
- Giá trị của hàng hóa SLĐ cũng bằng lượng LĐ XH cần thiết để sx và tái sx ra nó.
Nhưng việc sx và tái sx ra SLĐ phải đc thực hiện bằng cách tiêu ng cho cá nhân.
Vì vậy, lượng hàng hóa SLĐ bằng lượng giá trị những tư liệu cần thiết về vật chất và
tinh thần để nuôi sống người công nhân và gia đình của họ cùng với chi phí đào tạo
công nhân theo yêu cầu của sx. Giá trị hàng hóa SLĐ phụ thuộc vào điều kiện lịch
sử cụ thể của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ nhất định.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa SLĐ là công dụng của nó để thỏa mãn nhu cầu tiêu
dùng SLĐ của nhà TB.Khác với hàng hóa thông thường, hàng hóa SLĐ khi đc sử
dụng sẽ tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. Đó chính là nguồn
gốc giá trị thặng dư.
3/ Hàng hóa sức lao động là điều kiện để chuyển hóa tiền tệ thành TB. Đây cũng
chính là chìa khóa để giải quyết mâu thẫn chung của nhà TB. Như vậy, tiền chỉ trở
thành TB khi nó đc sử dụng làm phương tiện để mang lại giá trị thặng dư cho người
có tiền. Điều đó chỉ thực hiện đc khi người có tiền tìm được một loại hàng hóa đặc
biệt là hàng hóa SLĐ.
4/ Hàng hóa SLĐ là loại hàng hóa đặc biệt. Tính chất đặc biệt của nó thể hiện ở 2
thuộc tính:
- Giá trị hàng hóa SLĐ mang tính chất tinh thần và lịch sử.
- Giá trị sử dụng của hàng hóa SLĐ khi tiêu dùng nó lại thu đc một lượng giá trị lớn
hơn giá trị của bản thân nó
Tài liệu Mác Lê Nin - Người đăng: moonwolf-0210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài liệu Mác Lê Nin 9 10 84