Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi truonghuy1681995
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 10

1. Tại sao nói ý
thức là sự phản
ánh năng động,
sáng tạo thế
giới vật chất?

Ý thức:
►Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan
vào trong bộ óc con người, là hình ảnh chủ
quan của thế giới khách quan. Tuy nhiên,
không phải cứ thế giới khách quan tác động
vào bộ óc người là tự nhiên trở thành ý thức.
Ngược lại, ý thức là sự phản ánh năng động,
sáng tạo về thế giới, do nhu cầu của việc con
người cải biến giới tự nhiên quyết định và
được thực hiện thông qua hoạt động lao động.
Vì vậy, theo C.Mác, ý thức “chẳng qua chỉ là
vật chất được đem chuyển vào trong đầu óc
con người và được cải biến đi trong đó”.

-Khi nói ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới
khách quan, củng có nghĩa là ý thức là sự phản
ánh tính năng động, sáng tạo thế giới.
-Tính năng động sáng tạo của ý thức thể hiện ở việc
con người thu nhận thông tin, cải biến thông tin
trên cơ sở cái đã có, ý thức sẽ tạo ra tri thức mới
về vật chất. Ý thức có thể tiên đoán, tiên liệu tương
lai, có thể tạo ra những ảo tưởng, những huyền
thoại, những giả thiết khoa học. Ý thức là hình ảnh
chủ quan của thế giới khách quan.
-Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ
óc con người, song đây là sự phản ánh đặc biệt –
phản ánh trong quá trình con người cải tạo thế giới.
Quá trình ấy diển ra ở 3 mặt:

+ Sự trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối
tượng phản ánh.
+ Mô hình hoá đối tượng trong tư duy hình
ảnh tinh thần.
+ Chuyển vào mô hình hoá từ tư duy ra hiện
thực khách quan hay gọi là hiện thực hoá
mô hình tư duy - đây là giai đoạn cải tạo
hiện thực khách quan.

- Kết cấu của ý thức:
Ý thức là một hiện tượng tâm lý - xã hội có
kết cấu rất phức tạp bao gồm nhiều thành
tố khác nhau có quan hệ với nhau. Có thể
chia cấu trúc của ý thức theo hai chiều:
+ Theo chiều ngang: Bao gồm các yếu tố
như tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí, ý
chí ..., trong đó tri thức là yếu tố cơ bản, cốt
lõi.
+ Theo chiều dọc: Bao gồm các yếu tố như
tự ý thức, tiềm thức, vô thức.

- Vai trò tác dụng của ý thức. Ý nghĩa phương
pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và
ý thức:
Khi thừa nhận vật chất tồn tại bên ngoài và
độc lập với ý thức, quyết định ý thức thì sự
nhận thức thế giới không thể xuất phát từ ý
thức con người, mà phải xuất phát từ thế
giới khách quan. Trong hoạt động thực tiễn
phải tôn trọng và hành động theo các quy
luật khách quan

Câu hỏi:

- Vì ý thức tự nó không trực tiếp thay đổi
được gì trong hiện thực cả. Do đó, muốn
thực hiện tư tưởng phải sử dụng lực lượng
thực tiễn.
->Nghĩa là con người muốn thực h...
1. Tại sao nói ý
1. Tại sao nói ý
thức là sự phản
thức là sự phản
ánh năng động,
ánh năng động,
sáng tạo thế
sáng tạo thế
giới vật chất?
giới vật chất?
NHÓM 10
Tài liệu Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Mác Lê Nin - Người đăng: truonghuy1681995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài liệu Mác Lê Nin 9 10 38