Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Gewpe Deutsch
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I : CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
1. Sự đối lập giữa CNDV và CNDT trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.
*Khái niệm triết học: Triết học là hệ thống trí thức lý luận chung nhất của con người về thế giới và
vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
*Vấn đề cơ bản của triết học:
_ Vấn đề cơ bản nhất của mọi triết học đặc biệt là triết học hiện đại là vấn đề quan hệ giữa tư duy và
tồn tại ( vật chất và ý thức).
_ Giải quyết vấn đề cơ bản của triết học:
+ Mặt thứ 1 ( bản thể luận): Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào giữ
vai trò quyết định?
=> Ý thức là tính thứ nhất, ý thức và vật chất cùng song song -> Chủ nghĩa duy tâm.
Vật chất là tính thứ nhất -> Chủ nghĩa duy vật.
+ Mặt thứ 2 ( nhận thức luận): Con người có khả năng nhận thức được thể giới hay không?
=> Nhận thức được -> Chủ nghĩa duy vật.
Không nhận thức được -> Thuyết bất khả tri -> Chủ nghĩa duy tâm.
_ Chủ nghĩa duy vật là tính thứ nhất:
+ Nguồn gốc nhận thức:
. Sự phát triển của khoa học.
. Tư tưởng tiến bộ.
+ Nguồn gốc xã hội:
. Các phong tráo cách mạng.
. Các phong trào tiến bộ.
+ Các hình thức phát triển:
. Chủ nghĩa duy vật chất phát thời Cổ Đại.
. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thời Cận Đại.
. Chủ nghĩa duy vật biện chứng thời Hiện Đại.
_ Chủ nghĩa duy tâm:
+ Nguồn gốc nhận thức:
.Tuyệt đối hóa vai trò của nhận thức.
.Hiểu biết không đầy đủ các giai đoạn trong quá trình nhận thức.
+ Nguồn gốc xã hội:
. Vai trò của lao động trí óc.
. Giai cấp thống trị,
+ Vị trí của ý thức:
. Chủ nghĩa duy tâm khác quan: Ý thức ở ngoài còn người. Vd: Platon, Heghen...
. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan: Ý thức của con người. Vd: Beccơli...
2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật.
_ Chủ nghĩa duy vật chất phác:
+ Ra đời từ thời cổ đại.
+ Thừa nhận tính thứ nhất của vật chất.
+ Lý giải toàn bộ sự sinh thành của thế giới từ một hoặc một số dạng vật chất cụ thể, cảm tính, coi
đó là thực thể đầu tiên là bản nguyên của thế giới.
=>Nhận xét:
+ Chủ nghĩa duy vật chất phác lý giải về bản chất thế giới còn mang nặng tính trực quan, ngây thơ,
chất phác.
+ Tiến bộ: Lấy bản thân vật chất của giới tự nhiên để giải thích về giới tự nhiên mà không viện đến
đấng thần linh hay đấng sáng tạo nào khác.

_ Chủ nghĩa duy vật siêu hình:
+ Ra đời vào thế kỉ XV đỉnh cao ở TK XIX
+ Là sự kết hợp giữa chủ nghĩa duy vật và phương pháp tư duy siêu hình, máy móc của cơ học cổ
điển.
+ Xem thế giới nh...
Chương I : CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng
1.
Sự đối lập giữa CNDV và CNDT trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.
*Khái niệm triết học: Triết học hệ thống trí thức lý luận chung nhất của con người về thế giới
vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
*Vấn đề cơ bản của triết học:
_ Vấn đề cơ bản nhất của mọi triết học đặc biệt là triết học hiện đại là vấn đề quan hệ giữa tư duy và
tồn tại ( vật chất và ý thức).
_ Giải quyết vấn đề cơ bản của triết học:
+ Mặt thứ 1 ( bản thể luận): Giữa vật chất ý thức cái nào trước, cái nào sau cái nào giữ
vai trò quyết định?
=> Ý thức là tính thứ nhất, ý thức và vật chất cùng song song -> Chủ nghĩa duy tâm.
Vật chất là tính thứ nhất -> Chủ nghĩa duy vật.
+ Mặt thứ 2 ( nhận thức luận): Con người có khả năng nhận thức được thể giới hay không?
=> Nhận thức được -> Chủ nghĩa duy vật.
Không nhận thức được -> Thuyết bất khả tri -> Chủ nghĩa duy tâm.
_ Chủ nghĩa duy vật là tính thứ nhất:
+ Nguồn gốc nhận thức:
. Sự phát triển của khoa học.
. Tư tưởng tiến bộ.
+ Nguồn gốc xã hội:
. Các phong tráo cách mạng.
. Các phong trào tiến bộ.
+ Các hình thức phát triển:
. Chủ nghĩa duy vật chất phát thời Cổ Đại.
. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thời Cận Đại.
. Chủ nghĩa duy vật biện chứng thời Hiện Đại.
_ Chủ nghĩa duy tâm:
+ Nguồn gốc nhận thức:
.Tuyệt đối hóa vai trò của nhận thức.
.Hiểu biết không đầy đủ các giai đoạn trong quá trình nhận thức.
+ Nguồn gốc xã hội:
. Vai trò của lao động trí óc.
. Giai cấp thống trị,
+ Vị trí của ý thức:
. Chủ nghĩa duy tâm khác quan: Ý thức ở ngoài còn người. Vd: Platon, Heghen...
. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan: Ý thức của con người. Vd: Beccơli...
2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật.
_ Chủ nghĩa duy vật chất phác:
+ Ra đời từ thời cổ đại.
+ Thừa nhận tính thứ nhất của vật chất.
+ giải toàn bộ sự sinh thành của thế giới từ một hoặc một số dạng vật chất cụ thể, cảm tính, coi
đó là thực thể đầu tiên là bản nguyên của thế giới.
=>Nhận xét:
+ Chủ nghĩa duy vật chất phác lý giải về bản chất thế giới còn mang nặng tính trực quan, ngây thơ,
chất phác.
+ Tiến bộ: Lấy bản thân vật chất của giới tự nhiên để giải thích về giới tự nhiên mà không viện đến
đấng thần linh hay đấng sáng tạo nào khác.
Tài liệu Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Mác Lê Nin - Người đăng: Gewpe Deutsch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài liệu Mác Lê Nin 9 10 612