Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi nhovan1985
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2: tại sao trong gia đoạn hiện nay cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức hồ chí minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh mang tính toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực, trong đó có
thể nêu những tư tưởng chủ yếu gồm: Tư tưởng về dân tộc và cách mạng giải phóng dân
tộc; Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng
về Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng về xây dựng
nhà nước của dân, do dân, vì dân; Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại; Tư tưởng về đạo đức Hồ Chí Minh; …
Như vậy, ta có thể xác định, đạo đức là một trong các nội dung chủ yếu và cơ bản
của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đạo đức được hiểu theo nghĩa chung nhất là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm
những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có tác dụng chi
phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với người khác và toàn xã hội. Đạo
đức được cấu thành từ 3 yếu tố cơ bản là ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo
đức. Xét về chức năng, đạo đức có 3 chức năng chính là phản ánh quan hệ lợi ích giữa cá
nhân với cá nhân khác, với tập thể và với xã hội, chức năng giáo dục lẫn nhau giữa các cá
nhân và cá nhân, cá nhân và công động, chức năng điều chỉnh. Mối quan hệ giữa đạo đức
và trình độ học vấn, trình độ nhận thức trong mỗi cá nhân không hẳn là quan hệ tỷ lệ
thuận. Người có trình độ học vấn cao chưa hẳn đã có ý thức và hành vi đạo đức cao. Tuy
nhiên, để có được nhân cách cao thượng thì phải có đạo đức tốt và năng lực hiểu biết nhất
định. Từ những chức năng cơ bản trên, có thể thấy rằng đạo đức đóng vai trò quan trọng
đối với đời sống xã hội. đặc biệt là xã hội hiên nay.
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và
đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập
rèn luyện tư tưởng đạo đức cách mạng, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của
Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí
Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để
tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan
trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và Tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình
trạng suy thoái đạo đức , lối sống trong xã hội hiện nay.
Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa
lịch sử. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền ...
Câu 2: tại sao trong gia đoạn hiện nay cần đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm
gương đạo đức hồ chí minh.
tưởng Hồ Chí Minh mang tính toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực, trong đó
thể nêu những tư tưởng chủ yếu gồm: tưởng về dân tộccách mạng giải phóng dân
tộc; Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng
về Đảng Cộng sản Việt Nam; tưởng về đại đoàn kết dân tộc; tưởng về xây dựng
nhà nước của dân, do dân, dân; tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh
thời đại; Tư tưởng về đạo đức Hồ Chí Minh; …
Như vậy, ta thể xác định, đạo đức là một trong các nội dung chủ yếu và cơ bản
của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đạo đức được hiểu theo nghĩa chung nhất là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm
những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có tác dụng chi
phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với người khác và toàn xã hội. Đạo
đức được cấu thành từ 3 yếu tố cơ bản là ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo
đức. Xét về chức năng, đạo đức có 3 chức năng chính là phản ánh quan hệ lợi ích giữa cá
nhân với cá nhân khác, với tập thể và với xã hội, chức năng giáo dục lẫn nhau giữa các cá
nhân và cá nhân, cá nhân và công động, chức năng điều chỉnh. Mối quan hệ giữa đạo đức
trình độ học vấn, trình độ nhận thức trong mỗi nhân không hẳn quan hệ tỷ lệ
thuận. Người có trình độ học vấn cao chưa hẳn đã có ý thức và hành vi đạo đức cao. Tuy
nhiên, để có được nhân cách cao thượng thì phải có đạo đức tốt và năng lực hiểu biết nhất
định. Từ những chức năng bản trên, thể thấy rằng đạo đức đóng vai trò quan trọng
đối với đời sống xã hội. đặc biệt là xã hội hiên nay.
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa
đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập
rèn luyện tưởng đạo đức cách mạng, lối sống làm theo tấm gương đạo đức của
Ngườimột việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí
Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để
tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan
trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và Tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa nh
trạng suy thoái đạo đức , lối sống trong xã hội hiện nay.
Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn ý nghĩa
lịch sử. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng trong hội, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân nhiều tiến bộ; đa số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiền phong,
gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, rèn luyện phẩm chất, năng lực, đóng vai
trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, trong Đảng và trong hội ta hiện nay
đã xuất hiện tình trạng suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nghị quyết Đại
hội XI của Đảng đã nhận định: "Tình trạng suy thoái về chính trị, ng, đạo đức, lối
sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viênnh trạng tham nhũng, lãng phí,
quan liêu, những tiêu cực tệ nạn hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi còn tiếp tục
diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hóa giàu nghèo sự yếu kém trong quản lý, điều
hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng Nhà
nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước.
Sự suy thái về đạo đức, lối sống biểu hiện như sau:
Tài liệu Mác Lê Nin - Trang 2
Tài liệu Mác Lê Nin - Người đăng: nhovan1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài liệu Mác Lê Nin 9 10 756