Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Xuân Huyền
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT

HÀNG HÓA
1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

Lịch sử phát triển của nền sản xuất hàng hóa đã và đang tồn tại hai kiểu
tổ chức kinh tế là sản xuất tự cung, tự cấp và sản xuất hàng hóa.
* Sản xuất tự cấp tự túc (nền sản xuất tự nhiên) là kiểu tổ chức kinh tế

mà sản phẩm của người lao động tạo ra nhằm thỏa mãn trực tiếp nhu cầu của
người sản xuất.
* Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm của người lao

động chủ yếu để thoả mãn nhu cầu của xã hội thông qua trao đổi, mua bán
trên thị trường.
Sản xuất hàng hóa chỉ ra đời khi có đủ hai điều kiện
Phân công lao động xã hội
- Khái niệm: Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội
a.

thành các ngành nghề khác nhau của nền sản xuất xã hội.
-

Phân công lao động xã hội tạo ra sự chuyên môn hóa lao động do đó dẫn
đến chuyên môn hóa sản xuất thành những ngành nghề khác nhau. Quá
trình chuyên môn hóa sản xuất làm cho người lao động chỉ tạo ra một
hoặc một vài loại sản phẩm thậm chí chỉ sản xuất ra một chi tiết sản
phẩm.

-

Nhưng, con người cần đến rất nhiều loại sản phẩm hàng hóa khác nhau.
Để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, đòi hỏi con người phải có mối liên hệ
phụ thuộc vào nhau, cần có sự trao đổi, mua bán giữa họ với nhau.
Lưu ý: Phân công lao động xã hội chỉ mới là điều kiện cần nhưng chưa

đủ. Vì nếu chỉ có phân công lao động xã hội còn tư liệu sản xuất vẫn là của
chung thì sản phẩm được làm ra vẫn được phân phối trực tiếp cho các thành
viên để thỏa mãn nhu cầu của họ.

2

b) Sự tách biệt tưng đối về mặt kinh tế của những người sản xuất:
Sự tách biệt này bắt nguồn từ chế độ sở hữu hay hình thức sở hữu
khác nhau về TLSX.
-

Điều này làm cho những người sản xuất độc lập với nhau, có quyền chi
phối và quyết định sản phẩm của mình. Lao động của họ mang tính tư
nhân.

-

Được thể hiện qua hai trường hợp:
+ Nếu không có sở hữu TLSX - sản phẩm là của chung - không cần
trao đổi - không có sản xuất hàng hóa.
+ Nếu có sở hữu, không có phân công lao động xã hội - người sản xuất
tự làm ra mọi sản phẩm - không có sản xuất hàng hóa.
Như vậy: Phân công lao động xã hội làm cho những người sản xuất

hàng hóa phụ thuộc vào nhau; chế độ tư hữu về TLSX lại chia rẽ họ, làm
cho họ độc lập với nhau . Đây là một mâu thuẫn, mâu thuẫn này chỉ được
giải quyết thông qua trao đổi, mua bán trên thị trường dưới hình thức hàng
hóa, làm cho sản xuất hàng hóa phát triển từ thấp đến cao.
2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa:
- Sự gia tăng không hạ...
I. ĐIỀU KIN RA ĐỜI, ĐẶC TNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUT
HÀNG HÓA
1.
Điều kiện ra đời của sản xut hàng hóa
Lịch sử phát trin của nền sản xut hàng hóa đã đang tồn tại hai kiểu
tổ chức kinh tế là sản xuất tự cung, tự cấp và sản xuất hàng hóa.
* Sản xuất tự cấp tực (nền sản xuất tự nhn) kiểu tổ chức kinh tế
mà sản phm của người lao động tạo ra nhm tha mãn trực tiếp nhu cầu của
người sản xuất.
* Sản xuất hànga là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm của nời lao
động chủ yếu để thoả mãn nhu cầu của xã hội thông qua trao đổi, mua bán
tn thị trường.
Sản xuất hàng hóa chỉ ra đời khi có đủ hai điều kiện
a. Phân công lao động xã hội
- Ki niệm: Pn công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hi
tnh các ngành ngh khác nhau của nền sản xuất xã hội.
- Pnng lao động xã hội tạo ra sự chun môn hóa lao động do đó dẫn
đến chunn a sản xuất thành nhng ngành nghề khác nhau. Quá
tnh chunn a sản xuất làm cho người lao động chỉ tạo ra một
hoặc một vài loại sản phẩm thm chí chỉ sản xuất ra một chi tiết sản
phm.
- Nng, con người cần đến rất nhiều loại sản phẩm ng hóa khác nhau.
Để thỏa mãn nhu cầu của bn tn, đòi hỏi con người phải mối liên hệ
phụ thuộc vào nhau, cần có sự trao đổi, mua bán giữa họ với nhau.
u ý: Phân công lao động xã hội chỉ mới điều kiện cần nhưng chưa
đủ. Vì nếu ch phân công lao động hộin liệu sản xuất vẫn của
chung thì sản phẩm được làm ra vẫn được phân phối trực tiếp cho các tnh
vn để thỏa mãn nhu cầu của họ.
1
Tài liệu Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Mác Lê Nin - Người đăng: Xuân Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài liệu Mác Lê Nin 9 10 704