Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Mác Lê

Được đăng lên bởi Minh Khoi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ nghĩa Duy vật chất phác (Rustic Materialism)
Vấn ñề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại:
Khách
quan

-Giữa vật chất & ý thức thì cái nào có trước & quyết ñịnh?
Chủ nghĩa duy vật
(Materialism)
VC có trước
& Qð YT

Nhị nguyên luận

0 cái nào có
trước & Qð

Chủ nghĩa Duy vật siêu hình (Metaphysical Materialism)

Chủ nghĩa duy tâm
(Idealism)
Chủ
quan

YT có trước
& Qð VC

Lý giải toàn bộ sự hình thành của thế giới từ một
hoặc một số dạng vật chất cụ thể, cảm tính, coi ñó
là thực thể ñầu tiên, là bản nguyên của thế giới.

-Con người có khả năng nhận thức ñược thế giới hay không?

Xem thế giới như một cỗ máy cơ giới khổng lồ mà
các bộ phận tạo thành nó luôn trong trạng thái biệt
lập, tĩnh tại hoặc chỉ biến ñổi về số lượng.
Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (Dialectical Materialism)

Có thể

Khả tri luận

Hoài nghi luận
(Scepticism)

Bất khả tri luận
(Agnosticism)
Không thể

Không xác ñịnh

Phản ánh sự vật, hiện tượng trong những mối
liên hệ phổ biến và trong sự vận ñộng, phát
triển không ngừng.

Wilhelm
Conrad
Roentgen
Thuyết Ngũ hành

Anaximenes

1895: Phát
hiện tia X

Thales
Thời Cổ ðại

Henri
Becquerel

1896: phát hiện
hiện tượng
phóng xạ.

Joseph John
Thomson

1904: phát hiện ra electron &
cấu trúc của nguyên tử

nguyên tử
Heraclitus
Phái Nyaya & Vaisesikas: Anu

Atom
(atomos)
means
"That which
cannot be
divided."

Democritus

Thời Cận ðại
TK XVII-XVIII
Francis Bacon

Rene Decartes

Thomas Hobbes

Denis Diderot

“Vật chất là một phạm trù triết
học dùng ñể chỉ thực tại khách
quan, ñược ñem lại cho con
người trong cảm giác, ñược
cảm giác của chúng ta chép lại,
chụp lại, phản ánh và tồn tại
không lệ thuộc vào cảm giác.”

1

Nội dung và ý nghĩa của ñịnh nghĩa VẬT CHẤT của Lenin
- Phạm trù vật chất & Khái niệm vật chất;
- Thuộc tính tồn tại khách quan của vật chất;
- Vật chất có thể gây nên cảm giác ở con người
Vật chất là cái ñược ý thức phản ánh.
Ý nghĩa:
1. Khắc phục hạn chế trong quan niệm vật chất của CNDV trước ñó;
2. Khắc phục những hạn chế duy tâm trong quan niệm về XH;
3. Khẳng ñịnh tính thứ nhất của vật chất, tính thứ hai của ý thức;
4. Khẳng ñịnh khả năng nhận thức thực tại khách quan của con
người.

Vận ñộng là phương thức tồn tại của vật chất.
“Vận ñộng, hiểu
theo nghĩa chung
nhất, tức ñược
hiểu
là
một
phương thức tồn
tại của vật chất, là
một thuộc tính cố
hữu của vật chất,
thì bao gồm mọi sự thay ñổi và
mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ,
kể từ sự thay ñổi vị trí ñơn giản
cho ñến tư duy.”

•Vận ñộng cơ giới: sự thay ñổi vị trí...
1
Vấn ñề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại:
Chủ nghĩa duy vật
(Materialism)
Chủ nghĩa duy tâm
(Idealism)
Khả tri luận
Bất khả tri luận
(Agnosticism)
Nhị nguyên luận
Hoài nghi luận
(Scepticism)
-Con người có khả năng nhận thức ñược thế giới hay không?
Khách
quan
Chủ
quan
-Giữa vật chất & ý thức thì cái nào có trước & quyết ñịnh?
Có thể
Không xác ñịnh
VC có trước
& Qð YT
0 cái nào có
trước & Qð
YT có trước
& Qð VC
Không thể
Chủ nghĩa Duy vật chất phác (Rustic Materialism)
Chủ nghĩa Duy vật siêu hình (Metaphysical Materialism)
Chủ nghĩa Duy vật biện chứng (Dialectical Materialism)
Xem thế giới như một cỗ máy cơ giới khổng lồ
các bộ phận tạo thành nó luôn trong trạng thái biệt
lập, tĩnh tại hoặc chỉ biến ñổi về số lượng.
Lý giải toàn bộ sự hình thành của thế giới từ một
hoặc một số dạng vật chất cụ thể, cảm tính, coi ñó
là thực thể ñầu tiên, là bản nguyên của thế giới.
Phản ánh sự vật, hiện tượng trong những mối
liên hệ phổ biến và trong sự vận ñộng, phát
triển không ngừng.
Thales
Anaximenes
Heraclitus
Democritus
Francis Bacon Rene Decartes
Thomas Hobbes
Denis Diderot
Phái Nyaya & Vaisesikas: Anu
nguyên tử
Thời Cận ðại
TK XVII-XVIII
Thời Cổ ðại
Atom
(atomos)
means
"That which
cannot be
divided."
Thuyết Ngũ hành
Joseph John
Thomson
1904: phát hiện ra electron &
cấu trúc của nguyên tử
Wilhelm
Conrad
Roentgen
1895: Phát
hiện tia X
Henri
Becquerel
1896: phát hiện
hiện tượng
phóng xạ.
“Vật chất một phạm trù triết
học dùng ñể chỉ thực tại khách
quan, ñược ñem lại cho con
người trong cảm giác, ñược
cảm giác của chúng ta chép lại,
chụp lại, phản ánh và tồn tại
không lệ thuộc vào cảm giác.”
Tài liệu Mác Lê - Trang 2
Tài liệu Mác Lê - Người đăng: Minh Khoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu Mác Lê 9 10 776