Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Mác

Được đăng lên bởi ngocvubeocsgt-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2529 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu1:Hàng hoá là gì? Phân tích hai thuộc tính c ủa hành hóa và m ối quan h ệ gi ữa hai
thuộc tính đó với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hành hoá
1. Hàng hoá - hai thuộc tính của hàng hóa
a. Khái niệm: hàng hóa là sản phẩm của lao động, thỏa mãn một nhu c ầu nào đó của con ng ười, thông qua trao
đổi, mua bán.
- Hàng hóa được phân thành hai loại:
+ Hàng hóa hữu hình: lương thực, quần áo, tư liệu sản xuất...
+ Hàng hóa vô hình (hàng hóa dịch vụ): d ịch vụ vận tải, d ịch vụ ch ữa bệnh...
b. Hai thuộc tính của hàng hóa
* Giá trị sử dụng: là công dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn một nhu c ầu nào đó của con ng ười
- Nhu cầu tiêu dùng sản xuất.
- Nhu cầu tiêu dùng cá nhân.
* Vật chất
* Tinh thần văn hóa
+ Phát hiện ra giá trị sử dụng là do tiến bộ KHKT, và sự phát triển của LLSX nói chung.
+ GTSD là phạm trù vĩnh viễn.
+ GTSD là nội dụng vật chất của của cải.
+ GTSD là thuộc tính tự nhiên của hàng hóa.
* Giá trị (giá trị trao đổi) của hàng hoá:
- Giá trị trao đổi: Là một quan hệ về số lượng, thể hiện tỷ lệ trao đổi giữa hàng hóa này v ới hàng hóa khác
+ VD: 2 m vải = 10 kg thóc
Hai hàng hóa so sánh được với nhau thì bản thân 2 hàng hóa ph ải có m ột cái chung gi ống nhau. N ếu ta g ạt b ỏ
GTSD của hàng hóa đi, mọi hàng hóa đều là SP của LĐ. Chính lao động là c ơ s ở của trao đổi và t ạo thành giá tr ị
hàng hóa.
Vậy thực chất của trao đổi sản phẩm là trao đổi lao động.
- Giá trị: của hàng hóa là lao động xã hội của người SX hàng hoá kết tinh trong hàng hóa ( đây là ch ất, th ực th ể
của giá trị).
* Giá trị là phạm trù lịch sử chỉ tồn tại trong sản xuất hàng hóa.
* Giá trị phản ánh quan hệ giữa người sản xuất hàng hóa.
* Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa.
c. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính
Hai thuộc tính của hàng hóa có mối quan hệ với nhau vừa th ống nh ất v ừa mâu thu ẫn nhau:
- Thống nhất: đã là hàng hóa phải có hai thuộc tính, nếu thi ếu một trong hai thu ộc tính không ph ải là hàng hóa.
- Mâu thuẫn giữa hai thuộc tính thể hiện:
* Với tư cách là GTSD các hàng hóa không đồng nhất về chất.
* Với tư cách là GT các hàng hóa đồng nhất về chất đều là lao động đã được v ật hóa.
* Quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng là hai quá trình khác nhau v ề th ời gian và không gian, do đó n ếu giá
trị hàng hóa không được thực hiện sẽ dẫn đến khủng hoảng sản xuất th ừa.
Vậy trước khi thực hiện giá trị sử dụng phải trả giá trị của nó.
Nếu không thực hiện được giá trị sẽ không thực hiện được giá trị s ử dụng.
2. Mối quan hệ của hai thuộc tính với tính chất ...
Câu1:Hàng hoá là gì? Phân tích hai thu c tính c a hành hóa và m i quan h gi a hai
thu c tính ó v i tính ch t hai m t c a lao ng s n xu t hành hoá đ độ
1. Hàng hoá - hai thu c tính c a hàng hóa
a. Khái ni m: hàng hóa là s n ph m c a lao ng, th a mãn m t nhu c u nào ó c a con ng i, thông qua trao độ đ ườ
i, mua bán.đổ
- Hàng hóa c phân thành hai lo i:đượ
+ Hàng hóa h u hình: l ng th c, qu n áo, t li u s n xu t... ươ ư
+ Hàng hóa vô hình (hàng hóa d ch v ): d ch v v n t i, d ch v ch a b nh...
b. Hai thu c tính c a hàng hóa
* Giá tr s d ng: là công d ng c a hàng hóa nh m th a mãn m t nhu c u nào ó c a con ng i đ ườ
- Nhu c u tiêu dùng s n xu t.
- Nhu c u tiêu dùng cá nhân.
* V t ch t
* Tinh th n v n hóa ă
+ Phát hi n ra giá tr s d ng là do ti n b KHKT, và s phát tri n c a LLSX nói chung. ế
+ GTSD là ph m trù v nh vi n. ĩ
+ GTSD là n i d ng v t ch t c a c a c i.
+ GTSD là thu c tính t nhiên c a hàng hóa.
* Giá tr (giá tr trao i) c a hàng hoá: đổ
- Giá tr trao i: Là m t quan h v s l ng, th hi n t l trao i gi a hàng hóa này v i hàng hóa khác đổ ượ ỷ ệ đ
+ VD: 2 m v i = 10 kg thóc
Hai hàng hóa so sánh c v i nhau thì b n thân 2 hàng hóa ph i có m t cái chung gi ng nhau. N u ta g t b đượ ế
GTSD c a hàng hóa i, m i hàng hóa u là SP c a L . Chính lao ng là c s c a trao i và t o thành giá tr đ đề Đ độ ơ đổ
hàng hóa.
V y th c ch t c a trao i s n ph m là trao i lao ng. đổ đổ đ
- Giá tr : c a hàng hóa là lao ng xã h i c a ng i SX hàng hoá k t tinh trong hàng hóa ( ây là ch t, th c th độ ườ ế đ
c a giá tr ).
* Giá tr là ph m trù l ch s ch t n t i trong s n xu t hàng hóa.
* Giá tr ph n ánh quan h gi a ng i s n xu t hàng hóa. ườ
* Giá tr là thu c tính xã h i c a hàng hóa.
c. M i quan h gi a hai thu c tính
Hai thu c tính c a hàng hóa có m i quan h v i nhau v a th ng nh t v a mâu thu n nhau:
- Th ng nh t: ã là hàng hóa ph i có hai thu c tính, n u thi u m t trong hai thu c tính không ph i là hàng hóa. đ ế ế
- Mâu thu n gi a hai thu c tính th hi n:
* V i t cách là GTSD các hàng hóa không ng nh t v ch t. ư đồ
* V i t cách là GT các hàng hóa ng nh t v ch t u là lao ng ã c v t hóa. ư đồ đề độ đ đượ
* Quá trình th c hi n giá tr và giá tr s d ng là hai quá trình khác nhau v th i gian và không gian, do ó n u giá đ ế
tr hàng hóa không c th c hi n s d n n kh ng ho ng s n xu t th a. đượ đế
V y tr c khi th c hi n giá tr s d ng ph i tr giá tr c a nó. ướ
N u không th c hi n c giá tr s không th c hi n c giá tr s d ng.ế đượ đượ
2. M i quan h c a hai thu c tính v i tính ch t hai m t c a lao ng s n xu t hàng hoá độ
Hàng hoá có hai thu c tính không ph i là do có hai th lao ng k t tinh trong ó, mà là do lao ng c a con độ ế đ độ
ng i s n xu t hàng hóa có tính hai m t: v a mang tính c th (l c th ), v a mang tính tr u t ng(l tr u ườ đ ượ đ
t ng). C.Mác la ng i u tiên phát hi n ra tính ch t hai m t ó.ượ ườ đầ đ
a. Lao ng c th : là lao ng có ích d i m t hình th c c th c a m t ngh nghi p chuyên môn nh t nh:độ độ ướ đị
M i lao ng c th có m c ích riêng, ph ng pháp, công c lao ng, i t ng lao ng và k t qu lao ng độ đ ươ độ đố ượ độ ế đ
riêng.
Ví d : lao ng c a ng i th m c và c a ng i th may có m c ích khác nhau, i t ng, ph ng pháp, công c độ ườ ườ ơ đ đố ượ ươ
Tài liệu Mác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Mác - Người đăng: ngocvubeocsgt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tài liệu Mác 9 10 450