Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn đường lối cộng sản

Được đăng lên bởi Hồ Ninh Bình
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thứ nhất,mình nói tới những nguyên nhân chung:
Một là: cả 2 phong trào này nổ ra mang tính chất tự phát, không có đường lối, tổ chức lãnh đạo tiến bộ (cái này bạn dễ phân tích rồi)
Hai là: 2 pt này không tập hợp, phát huy được sức mạnh nhân dân - yếu tố căn bản trong việc giành độc lập dân tộc. Họ đã không đưa ra được
những quyền lợi cho nhân dân đặc biệt là người nông dân VN.
Ba là: đấu tranh của 2 pt này không có sự gắn kết, tổ chức rời rạc, lẻ tẻ, lỏng lẻo, không có chiều sâu về tổ chức cũng như lực lượng nên dễ bị thực
dân Pháp "chia nhỏ, diệt dần".
Thứ hai, mỗi pt lại có những nguyên nhân thất bại riêng, mình xin đề cập tới 1 số nguyên nhân sau:
Về phong trào phong kiến, nguyên nhân thất bại là bởi lẽ: pt này không phù hợp với thời đại, tại thời điểm lúc đó, chế độ phong kiến đã quá lạc hậu
và lỗi thời. Hệ tư tưởng cũng như cách quản lí, hoạt động của nó không còn phù hợp với sự phát triển của lịch sử. Vì thế nó không được những phần
tử tiến bộ ủng hộ. Người nông dân đã phải chịu khổ quá nhiều dưới sự thống trị của phong kiến, vì thế họ cũng không ủng hộ chế độ này xác lập lại.
Về phong trào tư sản, có thể nhìn nhận ở 2 giai đoạn: cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. Cuối 19 là tư tưởng dân chủ tư sản theo bạo động của Phan Bội
Châu và theo cải lương của Phan Châu Trinh. 2 pt này thất bại bởi vì họ quá mơ hồ, không thực tế, không phù hợp với tất yếu của lịch sử. Đầu tk 20,
nổ ra phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc. tuy rằng nổ ra mạnh mẽ nhưng cũng có cùng kết quả là sự thất bại. Ngoài những nguyên
nhân chung, chúng ta phải thừa nhận: giai cấp tư sản VN khi đó quá non yếu về cả chính trị lẫn kinh tế, họ không thể là người lãnh đạo ngọn cờ giải
phóng dân tộc được.

1)

Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại ra đi tìm con đường cứu nước mới ?
Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành,sinh ngày 19/5/1890 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cha
là Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là Hoàng Thị Loan, một người phụ nữ đảm đang, chăm lo chồng con hết mực…
Nguyễn Tất Thành từ rất sớm có trí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào…
Người khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh,... nhưng lại
không tán thành con đường cứu nước của họ. Các phong trào Đông Du, Duy Tân, các cuộc khởi nghĩa đều bị thực dân Pháp dập tắt.
cách mạng lâm vào tình trạng khủng hoảng, thiếu hẵn một phương pháp cách mạng khoa học. Một đòi hỏi tất yếu là phải tìm ra con
đường giải phóng cho dân tộc.
Trong bối cảnh l...
Thứ nhất,mình nói tới những nguyên nhân chung:
Một là: cả 2 phong trào này nổ ra mang tính chất tự phát, không có đường lối, tổ chức lãnh đạo tiến bộ (cái này bạn dễ phân tích rồi)
Hai là: 2 pt này không tập hợp, phát huy được sức mạnh nhân dân - yếu tố căn bản trong việc giành độc lập dân tộc. Họ đã không đưa ra được
những quyền lợi cho nhân dân đặc biệt là người nông dân VN.
Ba là: đấu tranh của 2 pt này không có sự gắn kết, tổ chức rời rạc, lẻ tẻ, lỏng lẻo, không có chiều sâu về tổ chức cũng như lực lượng nên dễ bị thực
dân Pháp "chia nhỏ, diệt dần".
Thứ hai, mỗi pt lại có những nguyên nhân thất bại riêng, mình xin đề cập tới 1 số nguyên nhân sau:
Về phong trào phong kiến, nguyên nhân thất bại là bởi lẽ: pt này không phù hợp với thời đại, tại thời điểm lúc đó, chế độ phong kiến đã quá lạc hậu
và lỗi thời. Hệ tư tưởng cũng như cách quản lí, hoạt động của nó không còn phù hợp với sự phát triển của lịch sử. Vì thế nó không được những phần
tử tiến bộ ủng hộ. Người nông dân đã phải chịu khổ quá nhiều dưới sự thống trị của phong kiến, vì thế họ cũng không ủng hộ chế độ này xác lập lại.
Về phong trào tư sản, có thể nhìn nhận ở 2 giai đoạn: cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. Cuối 19 là tư tưởng dân chủ tư sản theo bạo động của Phan Bội
Châu và theo cải lương của Phan Châu Trinh. 2 pt này thất bại bởi vì họ quá mơ hồ, không thực tế, không phù hợp với tất yếu của lịch sử. Đầu tk 20,
nổ ra phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc. tuy rằng nổ ra mạnh mẽ nhưng cũng có cùng kết quả là sự thất bại. Ngoài những nguyên
nhân chung, chúng ta phải thừa nhận: giai cấp tư sản VN khi đó quá non yếu về cả chính trị lẫn kinh tế, họ không thể là người lãnh đạo ngọn cờ giải
phóng dân tộc được.
1) Tại sao Nguyễn Ái Quốc lại ra đi tìm con đường cứu nước mới ?
Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành,sinh ngày 19/5/1890 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cha
là Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là Hoàng Thị Loan, một người phụ nữ đảm đang, chăm lo chồng con hết mực…
Nguyễn Tất Thành từ rất sớm có trí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào…
Người khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh,... nhưng lại
không tán thành con đường cứu nước của họ. Các phong trào Đông Du, Duy Tân, các cuộc khởi nghĩa đều bị thực dân Pháp dập tắt.
cách mạng lâm vào tình trạng khủng hoảng, thiếu hẵn một phương pháp cách mạng khoa học. Một đòi hỏi tất yếu là phải tìm ra con
đường giải phóng cho dân tộc.
Trong bối cảnh lịch sử đó, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu dân, cứu nước, giải phóng cho dân tộc Việt Nam.
2) Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 – 1930 :
a. Từ năm 1911 đến 1918 :
- Ngày 5/6/1911, Người lấy tên là Ba, xin làm việc phụ bếp trên tàu đô đốc Latusơ Tơrêvin, rời bến cảng Nhà Rồng bắt đầu cuộc hành
trình tìm đường cứu nước. Tháng 7/1911, Người cập cảng Mácxây của Pháp.
- Năm 1912, Người tiếp tục đi một số nước ở châu Âu, châu Phi và châu Mĩ…
- Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp. Tại đây, Người tích cực hoạt động tố cáo thực dân Pháp và tuyên truyền cho cách mạng Việt
Nam, tham gia vào phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hường Cách mạng Tháng Mười Nga => Tư tưởng của Người dần dần
biến đổi.
- Tháng 11/1917, Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã ảnh hưởng quyết định đến xu hướng hoạt động của Người.
b. Từ năm 1919 đến 1923 :
- Ngày 18/6/1919 các nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị Vécxai (Verseille) để chia nhau thị trường thế giới. Nguyễn Ái Quốc gửi tới
Hội nghị này Bản yêu sách gồm 8 điểm đòi các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam.
- Tháng 7/1920, Người đọc Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Từ đó Người hoàn toàn tin theo Lênin, dứt
khoát đứng về Quốc tế thứ ba.
Sự kiện đó cũng đánh dấu bước mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc.- Tháng 12/1920, tại Đại hội
của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba và lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Sau đó Người
đã tham gia Đảng Cộng sản Pháp và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động Nguyễn Ái Quốc, từ
chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin và đi theo cách mạng vô sản
- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari để tuyên
truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.
- Năm 1922, ra báo Người Cùng Khổ (Le Paria)..
c. Từ năm 1923 đến 1924 :
- Tháng 6/1923, Người đi Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, sau đó làm việc ở Quốc tế cộng sản viết nhiều cho báo Sự Thật
(Paravda) và Tạp chí Thư tín quốc tế.
- Năm 1924, Người dự và đọc tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V. Sau đó, Người từ Liên Xô về Quảng Châu để trực tiếp
chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.
d. Từ năm 1924 đến 1930 :
- Ngày 11/11/1924, Người về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng
dân tộc Việt Nam.
- Tháng 6/1925 : Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp.
- Ngày 9/7/1925, Người và một số nhà yêu nước Triều Tiên, Inđônêxia lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.
- Ngày 6/1 đến ngày 3/2/1930, Người chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản cộng sản, soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách
lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam…
Vai trò Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
Tài liệu môn đường lối cộng sản - Trang 2
Tài liệu môn đường lối cộng sản - Người đăng: Hồ Ninh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tài liệu môn đường lối cộng sản 9 10 267