Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn Kiến thức chung

Được đăng lên bởi vanhoadtvt30
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 1.
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN 1
I. Hội đồng nhân dân
1. Vị trí pháp lý của Hội đồng nhân dân
Tại Điều 119 Hiến pháp 1992 (sửa đổi) và Điều 1 Luật Tổ chức Hội đồng
nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 quy định:
"Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương
bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp
trên".
2. Chức năng của hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng
để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về
kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống
vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa
phương đối với cả nước.
Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường
trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát
việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn
vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân
* Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương nơi không tổ chức Hội
đồng nhân dân huyện, quận, phường
Theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng
01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì: Hội đồng nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận,
phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều từ Điều 11 đến Điều
18 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003, các quy
định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Bầu Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện, quận theo sự giới thiệu của
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; miễn nhiệm, bãi
nhiệm Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện, quận theo đề nghị của Chánh án
Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi thống nhất với Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
1

Vấn đề về HĐND và UBND có nhiều nội dung sẽ được gới thiệu trong chương trình khác. Đây là tài liệu phục vụ
thiết thực cho việc ôn thi công chức từ cấp huyện trở lên thuộc địa phương thành phố Hải Phòng. Do vậy, nhóm tác giả
của chuyên đề chỉ đề cập đến những nội dung cơ bản nhất có liên quan đến HĐND, UBND t...
Chuyên đề 1.
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN
1
I. Hội đồng nhân dân
1. Vị trí pháp lý của Hội đồng nhân dân
Tại Điều 119 Hiến pháp 1992 (sửa đổi) và Điều 1 Luật Tổ chức Hội đồng
nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 quy định:
"Hi đng nn dân quan quyền lc nhà nước địa pơng, đại diện
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nn dân, do nhân dân địa phương
bầu ra, chịu tch nhiệm trước nhân dân địa pơng quan n ớc cấp
trên".
2. Chức năng của hội đồng nhân dân
Hi đồng nhân n quyết định nhng ch trương, bin pháp quan trng
đ phát huy tim năng ca đa phương, xây dng pt trin đa phương về
kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngng cải thin đi sống
vt cht và tinh thn ca nhân dân đa phương, làm tròn nghĩa v ca đa
phương đi vi c nưc.
Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường
trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát
việc tuân theo pháp luật của quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức hội, đơn
vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn ca Hội đồng nhân dân
* Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương nơi không tổ chức Hội
đồng nhân dân huyện, quận, phường
Theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng
01 m 2009 của y ban thường vụ Quốc hội thì: Hội đồng nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận,
phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tạic điều t Điều 11 đến Điều
18 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân năm 2003, các quy
định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Bầu Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện, quận theo sự giới thiệu của
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; miễn nhiệm, bãi
nhiệm Hội thẩm nhân dân T án nhân dân huyện, quận theo đề nghị của Chánh án
Toà án nhânn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi thống nhất với U
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
1
Vấn đề về HĐND UBND có nhiều nội dung sẽ được gới thiệu trong chương trình khác. Đây tài liệu phục vụ
thiết thực cho việc ôn thi công chức từ cấp huyện trở lên thuộc địa phương thành phố Hải Phòng. Do vậy, nhóm tác giả
của chuyên đề chỉ đề cập đến những nội dung bản nhất có liên quan đến HĐND, UBND thành phố UBND
huyện, quận là địa phương không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.
1
Tài liệu môn Kiến thức chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn Kiến thức chung - Người đăng: vanhoadtvt30
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Tài liệu môn Kiến thức chung 9 10 538