Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần 2: Tính toán
I. Thông tin chung
Một người tiêu dùng dành phần thu nhập của mình là 1.200.000đồng để mua hai hàng hoá X và Y với giá tương ứng:
PX=100000đ/sp ; PY=300000đ/sp
Hàm lợi ích khi tiêu dùng sản phẩm X và Y được biểu diễn như sau: TUX= - X2/3+10X ;
TUY= - Y2/2+20Y
1. Viết phương trình đường ngân sách và vẽ đồ thị minh hoạ
Gọi 100.000đ = 1đv



Y

PX = 1 đv ; PY = 3 đv ; I = 12 đv

Ta có: PXQX + PYQY = I



X + 3Y = 12 (1)



4

12  X
X
=
4 
3
3

Y

Vậy phương trình đường ngân sách là: Y= 4 -

ngân sách
X
3

12

2. Viết phương trình ích lợi cận biên của hàng hoá X,Y
Ta có: MUX=

dTU
(TU ) /X
dQ

MU X 

=



2
X  10
3

d TU X 
'
TU  Y  Y  20
d  QY 

3. Xác định tỷ lệ thay thế cận biên giữa hai hàng hóa X,Y. Cho biết ý nghĩa của kết quả đó
Tỷ lệ thay thế cận biên của hai hàng hoá X và Y là


MRS(X/Y)

MU X
MU Y

2X
 10
30  2Y
3


 Y  20
60  3Y


* Ý nghĩa: Khi ta sử dụng thêm một đơn vị hàng hoá X thì phải giảm đi một đơn vị hàng hoá Y đúng bằng

30  2Y
60  3Y

4. Xác định số lượng sản phẩm X,Y mà người tiêu dùng đó sẽ lựa chọn để tối đa hoá tổng lợi ích. tính tổng lợi ích cực đại đó.
Để tối đa hoá lợi ích phải thoã man điều kiện: độ dốc của đường ngân sách bằng độ dốc của đường bàng quan. Tức là

MU X MU Y
MU X MU Y



PX
PY
1
3
↔ 3MUX = MUY
↔ 3.(-2X/3 +10) = -Y + 20
↔ - 2X + 30 = -Y + 20
↔
2X – Y =10 (2)
Từ phương trình (1) và (2) ta có hệ phương trình sau

 X 3Y 12  X 6
 
2X  Y 10 Y 2
Vậy, để người tiêu dùng đó lựa chọn để tối đa hoá tổng lợi ích cần 6 sản phẩm X và 2 sản phẩm Y
Tổng lợi ích cực đại: TUmax= TUX + TUY = -62/3 + 10.6 – 22/2 + 20. 2 = 86
5. Nếu thu nhập của người tiêu dùng này dành mua hai hàng hoá X, Y tăng lên là 1800.000
đồng thì lựa chọn tiêu dùng tối ưu sẽ thay đổi ntn? Vẽ hình minh hoạ. ( Với các điều kiện khác không đổi)

1

Đường

3

X

Ta có: I =18 đv ; PX = 1đv ; PY = 3đv

Y

Mà PXQX + PYQY = I

 X  3Y 18
Do giá cả của hàng hoá tiêu dùng không thay đổi

MU X MU Y MU X MU Y



PX
PY
1
3

6
5
26/7

 3.MU X MU Y
 2 X  Y 10
 2 X  Y 10  X 48 / 7


X

3
Y

18

 Y 26 / 7

3

48/7

X

6. Nếu thu nhập tăng lên là 1.800.000 đồng và giá của hàng hoá X tăng lên PX=150.000đ/sp và giá của hàng hoá Y tăng PY= 320.000đ/sp thì quyết
định tiêu dùng tối ưu sẽ ntn? Vẽ hình minh hoạ

Y

 I 18dv

Ta có: P 1.5dv
 X
 P 3.2dv
 Y

45/8

Có : PXQX + PYQY = I

3.9

 1.5 X  3.2Y 18
Do giá cả của hai hàng hoá X, Y thay đổi

43/16

MU X
MU Y
MU X
MU Y



PX
PY
1.5
...
Phn 2: Tính toán
I. Thông tin chung
Một người tiêu dùng dành phần thu nhập của mình là 1.200.000đồng để mua hai hàng hoá X và Y với giá tương ứng:
P
X=
100000đ/sp ; P
Y
=300000đ/sp
Hàm lợi ích khi tiêu dùng sản phẩm X và Y được biểu diễn như sau: TU
X
= - X
2
/3+10X ;
TU
Y
= - Y
2
/2+20Y
1. Viết phương trình đường ngân sách và vẽ đồ thị minh hoạ
Gọi 100.000đ = 1đv
P
X
= 1 đv ; P
Y
= 3 đv ; I = 12 đv
Ta có: P
X
Q
X
+ P
Y
Q
Y
= I
X + 3Y = 12 (1)
Y =
3
4
3
12 XX
Vậy phương trình đường ngân sách là: Y= 4 -
3
X
2. Viết phương trình ích lợi cận biên của hàng hoá X,Y
Ta có: MU
X
=
/
)(
dQ
X
TU
dTU
=
10
3
2
X
20
'
X
X
YTU
Qd
TUd
MU
Y
Y
3. Xác định tỷ lệ thay thế cận biên giữa hai hàng hóa X,Y. Cho biết ý nghĩa của kết quả đó
Tỷ lệ thay thế cận biên của hai hàng hoá X và Y là
MRS
(X/Y)
Y
Y
Y
X
MU
MU
Y
X
360
230
20
10
3
2
* Ý nghĩa: Khi ta sử dụng thêm một đơn vị hàng hoá X thì phải giảm đi một đơn vị hàng hoá Y đúng bằng
4. Xác định số lượng sản phẩm X,Y mà người tiêu dùng đó sẽ lựa chọn để tối đa hoá tổng lợi ích. tính tổng lợi ích cực đại đó.
Để tối đa hoá lợi ích phải thoã man điều kiện: độ dốc của đường ngân sách bằng độ dốc của đường bàng quan. Tức là
31P
X
X
X Y
Y
Y
MUMU
P
MUMU
↔ 3MU
X
= MU
Y
↔ 3.(-2X/3 +10) = -Y + 20
↔ - 2X + 30 = -Y + 20
2X – Y =10 (2)
Từ phương trình (1) và (2) ta có hệ phương trình sau
2
6
102
123
Y
X
YX
YX
Vậy, để người tiêu dùng đó lựa chọn để tối đa hoá tổng lợi ích cần 6 sản phẩm X và 2 sản phẩm Y
Tổng lợi ích cực đại: TU
max
= TU
X
+ TU
Y
= -6
2
/3 + 10.6 – 2
2
/2 + 20. 2 = 86
5. Nếu thu nhập của người tiêu dùng này dành mua hai hàng hoá X, Y tăng lên là 1800.000
đồng thì lựa chọn tiêu dùng tối ưu sẽ thay đổi ntn? Vẽ hình minh hoạ. ( Với các điều kiện khác không đổi)
3
X
Y
4
12
Đường
ngân sách
1
Tài liệu môn kinh tế vĩ mô - Trang 2
Tài liệu môn kinh tế vĩ mô - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu môn kinh tế vĩ mô 9 10 209