Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn lịch sử hành chính việt nam

Được đăng lên bởi Thu Hiền
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương II: : Nội dung của chính sách đãi ngộ đối với Quan lại ( cán bộ- công chức ) trong lịch
sử hành chính việt nam.
2.1 Chính sách đãi ngộ đối với quan lại :
2.1.1 Chính sách đãi ngộ quan lại thời Văn lang –Âu lạc.
Trong nhà nước văn lang –âu lạc , bộ máy nhà nước còn rất đơn giản đứng đầu nhà nước là
vua ,ngôi vua theo cha truyền con nối,vua đồng thời là người chỉ huy quân sự , chủ trì các nghi
lễ tôn giáo. Dưới vua và giúp việc cho vua là các Lạc hầu , Lạc tướng . Lạc tướng cũng theo
chế độ cha truyền con nối hay còn gọi là chế độ phụ đạo.Dưới bộ là công xã nông thôn , đứng
đầu là các già làng.
Ở thời kì này , chủ yếu theo hình thức cống lạp . Vì vậy khái niệm chế độ đãi ngộ chưa được
hình thành nhưng nhà vua đã ban tặng của cải vật chất cho đội ngũ quan lại của mình để họ
nuôi sống được bản thân và gia đình.
2.1.2 Chính sách đãi ngộ quan lại xây dựng và phát triển quốc gia phong kiến.
2.1.2.1Chính sách đãi ngộ quan lại thời Nhà Đinh
Trong giai đoạn nhà Đinh , Tổ chức triều đình mới chỉ là tổ chức tụ nghĩa đường mở rộng để
anh em có công giúp vua dẹp loạn 12 sứ quân cùng nhau hưởng phú quý.Tuy đã hơn đời nhà
Ngô là tổ chức của một họ tù trưởng , quyền hành thực sự trong tay người anh lớn Đinh Bộ
Lĩnh .Các quan giao tiếp với nhau bằng miệng không có giấy tờ .
Nhà Đinh thực hiện phong lại các trang ấp vốn đã tồn tại của các thổ hào không chống đối ,mà
trường hợp phong đất cho hào trưởng Lê Lương ở thanh hóa ,con cháu đời đời làm quan được
coi đất ấy.
Nhà vua phong quan cho anh em ruột . Lưu Cơ – Đô hộ phủ sĩ cư, Đinh Điền – Ngoại giáp
công,.... Nhà Đinh còn cử các con cháu đi trấn nhậm các địa phương trọng yếu và được phép
hưởng một số thuế thu được.Một số quan lại có công cũng được thưởng đất để hưởng thuế
như Trần Lãm được nhà vua ban thực ấp ở Sơn Nam .
Chính sách đại ngộ quan lại chưa được để cập .Tuy nhiên , các quan lại được nhà vua ban cho
các đồ dùng như quần áo, lương thực nhà cửa, đất đai và nô tỳ ... giúp cho đội ngũ quan lai có
thể nuôi sống bản thân và gia đình, từ đó giúp cho họ phục vụ nhà vua tận tâm.
2.1.2.2 Chính sách đãi ngộ quan lại thời Nhà Tiền Lê.
Bộ máy quan lại của nhà Tiền Lê không khác gì so với nhà Đinh. Vua Lê Đại Hành cho đặt
quan có những chức thái sư, tổng quản, đô chỉ huy sứ.
Nhà Lê cũng phong ấp cho một số quan lại như vua Lê Long Đĩnh phong cho Lí Công Uẩn thực
ấp ở Đằng Châu.
Nhà Tiền Lê cũng ban phát của cải vật chất cho đôi ngũ quan lại để họ yên tâm công tác.
2.1.2.3Chính sách đãi ngộ quan lại thời Nhà Lí.
Đội ngũ ...
Chương II: : Nội dung của chính sách đãi ngộ đối với Quan lại ( cán bộ- công chức ) trong lịch
sử hành chính việt nam.
2.1 Chính sách đãi ngộ đối với quan lại :
2.1.1 Chính sách đãi ngộ quan lại thời Văn lang –Âu lạc.
Trong nhà nước văn lang –âu lạc , bộ máy nhà nước còn rất đơn giản đứng đầu nhà nước là
vua ,ngôi vua theo cha truyền con nối,vua đồng thời là người chỉ huy quân sự , chủ trì các nghi
lễ tôn giáo. Dưới vua và giúp việc cho vua là các Lạc hầu , Lạc tướng . Lạc tướng cũng theo
chế độ cha truyền con nối hay còn gọi là chế độ phụ đạo.Dưới bộ là công xã nông thôn , đứng
đầu là các già làng.
Ở thời kì này , chủ yếu theo hình thức cống lạp . Vì vậy khái niệm chế độ đãi ngộ chưa được
hình thành nhưng nhà vua đã ban tặng của cải vật chất cho đội ngũ quan lại của mình để họ
nuôi sống được bản thân và gia đình.
2.1.2 Chính sách đãi ngộ quan lại xây dựng và phát triển quốc gia phong kiến.
2.1.2.1Chính sách đãi ngộ quan lại thời Nhà Đinh
Trong giai đoạn nhà Đinh , Tổ chức triều đình mới chỉ là tổ chức tụ nghĩa đường mở rộng để
anh em có công giúp vua dẹp loạn 12 sứ quân cùng nhau hưởng phú quý.Tuy đã hơn đời nhà
Ngô là tổ chức của một họ tù trưởng , quyền hành thực sự trong tay người anh lớn Đinh Bộ
Lĩnh .Các quan giao tiếp với nhau bằng miệng không có giấy tờ .
Nhà Đinh thực hiện phong lại các trang ấp vốn đã tồn tại của các thổ hào không chống đối ,mà
trường hợp phong đất cho hào trưởng Lê Lương ở thanh hóa ,con cháu đời đời làm quan được
coi đất ấy.
Nhà vua phong quan cho anh em ruột . Lưu Cơ – Đô hộ phủ sĩ cư, Đinh Điền – Ngoại giáp
công,.... Nhà Đinh còn cử các con cháu đi trấn nhậm các địa phương trọng yếu và được phép
hưởng một số thuế thu được.Một số quan lại có công cũng được thưởng đất để hưởng thuế
như Trần Lãm được nhà vua ban thực ấp ở Sơn Nam .
Chính sách đại ngộ quan lại chưa được để cập .Tuy nhiên , các quan lại được nhà vua ban cho
các đồ dùng như quần áo, lương thực nhà cửa, đất đai và nô tỳ ... giúp cho đội ngũ quan lai có
thể nuôi sống bản thân và gia đình, từ đó giúp cho họ phục vụ nhà vua tận tâm.
2.1.2.2 Chính sách đãi ngộ quan lại thời Nhà Tiền Lê.
Bộ máy quan lại của nhà Tiền Lê không khác gì so với nhà Đinh. Vua Lê Đại Hành cho đặt
quan có những chức thái sư, tổng quản, đô chỉ huy sứ.
Nhà Lê cũng phong ấp cho một số quan lại như vua Lê Long Đĩnh phong cho Lí Công Uẩn thực
ấp ở Đằng Châu.
Nhà Tiền Lê cũng ban phát của cải vật chất cho đôi ngũ quan lại để họ yên tâm công tác.
2.1.2.3Chính sách đãi ngộ quan lại thời Nhà Lí.
Đội ngũ quan lại dưới thời nhà Lí chưa được cấp lương bổng , các quan trong triều thường do
nhà vua ban thưởng , Các quan ngoại nhiệm làm việc ở ngoài không có lương bổng nhưng
được cấp một khu đặt người trông nom thu thuế đất , ruộng hồ ao và bắt dân cày cấy đánh cá ,
lấy lợi.
Năm 1067, Lí Thánh Tông bắt đầu định lệ cấp bổng lộc cho một số quan chức : Những quan lại
thuộc giúp việc văn án trong phủ là sĩ sử , công chức thượng đẳng mỗi người mỗi năm được
50 quan tiền, 100 bó lúa , cá muối. Các ngục lại là các công chức trung đẳng cũng được mỗi
năm 20 quan tiền và 100 bó lúa . Chính sách này, nhằm hạn chế tình trạng ăn hối lộ của các
quan tư pháp.
Tài liệu môn lịch sử hành chính việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn lịch sử hành chính việt nam - Người đăng: Thu Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu môn lịch sử hành chính việt nam 9 10 917