Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn Logic học

Được đăng lên bởi Hany Lamphuong
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2947 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

MÔN LOGIC HỌC

BIÊN SOẠN: Lê Ngọc Triết

PHẦN MỞ ĐẦU
Logic học là khoa học đã và đang được được giảng
dạy ở cao đẳng và đại học. Với tư cách là một khoa học
nghiên cứu những hình thức và quy luật của tư duy đúng đắn.
Logic học giúp người học nắm được những quy luật chi phối
sự phát triển tư duy con người; biết phân tích tư tưởng không
những về mặt nội dung mà cả về mặt kết cấu. Nắm được
những thủ thuật phân tích logic chủ yếu, biết sử dụng chính
xác hóa ý nghĩa của các từ, của câu trong quá trình sử dụng
ngôn ngữ để thể hiện tư tưởng; biết vận dụng những quy luật
và thủ thuật logic để tiếp thu một cách có hiệu quả những
môn khoa học mà họ đang nghiên cứu.

Chương 3
MỤC TIÊU MÔN HỌC
Chương trình giúp người học nắm bắt được những quy
luật và những hình thức của tư duy đúng đắn, góp phần nâng
cao trình độ tư duy, tạo thói quen suy nghĩ khoa học.
KẾT CẤU MÔN HỌC
Chương 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ LGIC HỌC

3.1 Khái niệm là gì?
3.2. Hình thức ngôn ngữ biểu thị khái niệm.
3.3 Kết cấu logic của khái niệm.
3.4. Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên khái niệm.
3.5 Các loại khái niệm căn cứ theo ngoại diên.
3.6 Quan hệ giữa các khái niệm.
3.7 Các phép logic xử lý khái niệm.
Chương 4

1.1. Logic học là gì.
1.2. Đối tượng nghiên cứu của logic học.

KHÁI NIỆM

PHÁN ĐOÁN

4.1. Phán đoán là gì?

1.3. Logic hình thức và logic biện chứng.

4.2. Phán đoán và câu.

1.4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu logic học.

4.3 Phân loại phán đoán.

Chương 2

Chương 5

SUY LUẬN

NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA TƯ DUY

5.1. Suy luận là gì ?

2.1. Quy luật đồng nhất:

5.2. Kết cấu logic của suy luận.

2.2 Quy luật phi mâu thuẫn.

5.3. Phân loại suy luận.

2.3 Quy luật bài trung
2.4 Quy luật lý do đầy đủ.

Chương 6

CHỨNG MINH VÀ BÁC BỎ

6.1 Chứng minh.
6.2. Bác bỏ.

Chương 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ LGIC HỌC
1.1. Logic học là gì.
Logic học là khoa học nghiên cứu những qui luật và
hình thức cấu tạo chính xác của tư duy.
1.2. Đối tượng nghiên cứu của logic học.
Trên cơ sở phân định được ranh giới nghiên cứu về tư
duy của logic học so với các ngành khoa học khác, có thể nêu
lên đối tượng nghiên cứu của logic học như sau:
Logic học nghiên cứu các hình thức logic của tư duy,
chỉ ra các qui tắc, qui luật của quá trình tư duy. Việc xác định
đối tượng đã chỉ ra được phạm vi chủ yếu các vấn đề mà logic
học nghiên cứu. Đồng thời trong đó cũng đã đề cập tính chất

Logic biện chứng logic với chữ “L” viết hoa còn
logic hình thức là bộ phận - bộ phận nhập môn củ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
MÔN LOGIC HỌC
BIÊN SOẠN: Lê Ngọc Triết
PHẦN MỞ ĐẦU
Logic học khoa học đã đang được được giảng
dạy cao đẳng đại học. Với cách một khoa học
nghiên cứu những hình thức quy luật của duy đúng đắn.
Logic học giúp người học nắm được những quy luật chi phối
sự phát triển duy con người; biết phân tích tưởng không
những về mặt nội dung c về mặt kết cấu. Nắm được
những thủ thuật phân tích logic chủ yếu, biết sử dụng chính
xác hóa ý nghĩa của các từ, của câu trong quá trình sử dụng
ngôn ngữ để thể hiện tưởng; biết vận dụng những quy luật
thủ thuật logic để tiếp thu một cách hiệu quả những
môn khoa học mà họ đang nghiên cứu.
Tài liệu môn Logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn Logic học - Người đăng: Hany Lamphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tài liệu môn Logic học 9 10 857