Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn quản lý nhà nước về xã hội

Được đăng lên bởi Thu Hiền
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vấn đề tiến bộ và công bằng xã hội được đề cập trong tất cả các văn kiện chính thức của Đại
hội XI của Đảng và thể hiện những nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về bề rộng cũng như bề
sâu của vấn đề quan trọng này. Cuộc sống xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc cả về lý
luận và thực tiễn, song nhận thức và hành động trong lãnh đạo và quản lý còn có khoảng
cách không nhỏ so với những gì đang đặt ra trong thực tiễn. Bài viết nhỏ này mong muốn gợi
mở một vài suy nghĩ góp phần nghiên cứu về lĩnh vực này.
Được sống đầy đủ về vật chất, tinh thần và công bằng là khát vọng từ xa xưa đã được đặt ra
từ rất sớm trong lịch sử loài người. Con người phải đấu tranh không ngừng với thiên nhiên,
với mọi chế độ áp bức, bóc lột, hy sinh bao nhiêu xương máu cũng vì mục đích cao cả nhưng
rất thiết thực, bình dị đó. Mác, Ăng ghen, Lê nin, Hồ Chí Minh đề ra học thuyết và tư tưởng
của các ông, cũng là nhằm giải phóng con người, thực hiện mục tiêu hạnh phúc và công
bằng cho con người. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cũng là
nhằm giải phóng con người. Cương lĩnh (bổ sung và phát triển năm 2011) đã khẳng định
''Chính sách xã hội đúng đắn, công bằng là động lực mạnh mẽ, phát huy mọi năng lực sáng
tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc''1.
Để giải phóng con người theo nghĩa đầy đủ của nó, chẳng những phải tăng trưởng kinh tế
mà phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Thực tế đã cho thấy nhiều quốc gia có mức
độ tăng trưởng kinh tế cao, có thu nhập bình quân đầu người lớn, có đời sống vật chất sung
túc, nhưng lại không có công bằng xã hội, con người không được thực sự tự do và giải phóng
mà còn đầy rẫy sự bất công. Kết quả tăng trưởng kinh tế đã mang lại những món lợi nhuận
kếch sù cho những tập đoàn tư bản độc quyền lũng đoạn, và cuộc sống rất cao cho một
thiểu số người, trong khi nạn đói và thất nghiệp vẫn gia tăng cùng với hàng loạt vấn đề xã
hội suy thoái có thể làm lung lay nền móng xã hội, dẫn tới những xung đột xã hội làm đảo
lộn cả chế độ chính trị. Trong hoàn cảnh nước ta, xác định mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh
tế và công bằng xã hội như thế nào cho đúng đắn, vẫn là một vấn đề bức xúc cần phải được
tiếp tục nghiên cứu đầy đủ để có được những giải pháp phù hợp với thực tế đất nước.
Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội họp tại Copenhaghen (Đan Mạch) tháng 31995 đã chỉ ra rằng: có đến 85% các cuộc khủng hoảng các biến động lớn, thậm chí dẫn đến
thay đổi chế độ chính trị, thay đổi thiết chế xã hội là bắt nguồn t...
Vấn đề tiến bộ và công bằng xã hội được đề cập trong tất cả các văn kiện chính thức của Đại
hội XI của Đảng và thể hiện những nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về bề rộng cũng như bề
sâu của vấn đề quan trọng này. Cuộc sống hội đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc cả về
luận thực tiễn, song nhận thức hành động trong lãnh đạo quản còn khoảng
cách không nhỏ so với những gì đang đặt ra trong thực tiễn. Bài viết nhỏ này mong muốn gợi
mở một vài suy nghĩ góp phần nghiên cứu về lĩnh vực này.
Được sống đầy đủ về vật chất, tinh thần và công bằng là khát vọng từ xa xưa đã được đặt ra
từ rất sớm trong lịch sử loài người. Con người phải đấu tranh không ngừng với thiên nhiên,
với mọi chế độ áp bức, bóc lột, hy sinh bao nhiêu xương máu cũng vì mục đích cao cả nhưng
rất thiết thực, bình dị đó. Mác, Ăng ghen, nin, Hồ Chí Minh đề ra học thuyết tưởng
của các ông, cũng nhằm giải phóng con người, thực hiện mục tiêu hạnh phúc công
bằng cho con người. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cũng là
nhằm giải phóng con người. Cương lĩnh (bổ sung phát triển m 2011) đã khẳng định
''Chính sách hội đúng đắn, công bằng động lực mạnh mẽ, phát huy mọi năng lực sáng
tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc''
1
.
Để giải phóng con người theo nghĩa đầy đủ của nó, chẳng những phải tăng trưởng kinh tế
phải thực hiện tiến bộ công bằng hội. Thực tế đã cho thấy nhiều quốc gia có mức
độ tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người lớn, đời sống vật chất sung
túc, nhưng lại không có công bằng xã hội, con người không được thực sự tự do và giải phóng
còn đầy rẫy sự bất công. Kết quả tăng trưởng kinh tế đã mang lại những món lợi nhuận
kếch cho những tập đoàn bản độc quyền lũng đoạn, cuộc sống rất cao cho một
thiểu số người, trong khi nạn đói thất nghiệp vẫn gia tăng cùng với hàng loạt vấn đề
hội suy thoái thể m lung lay nền móng hội, dẫn tới những xung đột hội làm đảo
lộn cả chế độ chính trị. Trong hoàn cảnh nước ta, xác định mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh
tế và công bằnghội như thế nào cho đúng đắn, vẫn một vấn đề bức xúc cần phải được
tiếp tục nghiên cứu đầy đủ để có được những giải pháp phù hợp với thực tế đất nước.
Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội họp tại Copenhaghen (Đan Mạch) tháng 3-
1995 đã chỉ ra rằng: có đến 85% các cuộc khủng hoảng các biến động lớn, thậm chí dẫn đến
thay đổi chế độ chính trị, thay đổi thiết chế hội bắt nguồn từ những nguyên nhân trực
tiếp trong lĩnh vực hội hoặc mang nặng tính chất hội, trong đó nổi trội hơn cả là từ sự
bất công hội, cụ thể sự không công bằng trong xử các quan hệ lợi ích kinh tế
chính trị. Nhiều thập kỷ gần đây, nhiều nước trên thế giới đã đang phải xem xét, điều
chỉnh lại hình phát triển, kể cả những hình đã một thời được xem ưu việt nổi
trội, như hình Bắc Âu với nhà nước phúc lợi; hình châu Âu đại lục với thị trường
tài liệu môn quản lý nhà nước về xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn quản lý nhà nước về xã hội - Người đăng: Thu Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tài liệu môn quản lý nhà nước về xã hội 9 10 342