Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn quản lý nhà nước về xã hội

Được đăng lên bởi Thu Hiền
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Có thể nói, sau gần 25 năm thực hiện đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,
cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội, xã hội Việt Nam cũng đã diễn ra
một quá trình biến đổi toàn diện vô cùng lớn lao cả ở tầm vĩ mô và vi mô, cả về kinh tế,
chính trị, văn hoá, xã hội… Tuy nhiên, cùng với những thành tựu to lớn của công cuộc
đổi mới, những biến đổi mạnh mẽ của xã hội thời gian qua cũng đang đặt ra nhiều vấn
đề, thách thức gay gắt. Đó là, sự mất cân đối về cơ cấu của nền kinh tế, cơ cấu giai
cấp, cơ cấu dân cư, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu dân tộc, tôn giáo…; sự phân hoá giữa
thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa giàu và nghèo trong phát
triển; sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp, các giới, các nhóm xã hội…; đặc biệt, sự
phân hoá giàu nghèo, sự phân tầng xã hội ngày càng trở nên gay gắt. Bên cạnh đó là
sự xuất hiện những vấn đề mới như: dân số tăng, việc làm và di cư tự do; sự tăng
nhanh của giai cấp công nhân và sự giảm sút nguồn lực lao động ở nông thôn; các tệ
nạn xã hội; sự bất bình đẳng giới và nguy cơ khủng hoảng gia đình; sự thay đổi chuẩn
mực đạo đức và lối sống ở lớp trẻ…
Những thành tựu của công cuộc đổi mới cũng như những vấn đề bức xúc đang đặt ra hiện nay thực chất vừa là kết
quả của sự biến đổi cơ cấu xã hội; đồng thời, vừa là tác nhân thúc đẩy sự biến đổi mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu xã hội.
Cơ cấu xã hội là một nhân tố luôn luôn biến đổi. Đó là do, trong quá trình vận động và phát triển của các xã hội,
những biến đổi ở mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đều tác động mạnh mẽ, thúc đẩy sự biến đổi của cơ cấu
xã hội và đến lượt nó, sự biến đổi cơ cấu xã hội lại tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đã có nhiều công trình đề cập đến vấn đế biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam, tuy nhiên, do xuất phát từ góc nhìn của
chuyên môn hẹp, các cách tiếp cận và phương pháp không thống nhất, thời gian nghiên cứu lại không liên tục, nên
mặc dù các nghiên cứu về biến đổi cơ cấu xã hội ở từng khía cạnh thì nhiều, song bức tranh tổng thể biến đổi cơ
cấu xã hội Việt Nam đến nay vẫn còn bỏ trống. Khắc phục nhược điểm này, Đề tài khoa học “Xu hướng biến đổi cơ
cấu xã hội Việt Nam” do GS, TS. Tạ Ngọc Tấn làm chủ nhiệm đã khá thành công trong việc tạo ra một bức tranh
tổng thể về biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam trong giai đoạn đổi mới, thể hiện trên 5 lát cắt quan trọng nhất, đó là cơ
cấu xã hội - giai cấp, cơ cấu xã hội - nghề nghiệp, cơ cấu xã hội - dân số, cơ cấu xã hội - dân tộc và cơ cấu xã hội tôn giáo.
Trên cơ sở phân tích...
thể nói, sau gần 25 năm thực hiện đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,
cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế hội, hội Việt Nam cũng đã diễn ra
một quá trình biến đổi toàn diện vô cùng lớn lao cả ở tầm vĩ mô và vi mô, cả về kinh tế,
chính trị, văn hoá, hội… Tuy nhiên, cùng với những thành tựu to lớn của công cuc
đổi mới, những biến đổi mạnh mẽ của xã hội thời gian qua cũng đang đặt ra nhiều vấn
đề, thách thức gay gắt. Đó là, sự mất cân đối về cấu của nền kinh tế, cấu giai
cấp, cơ cấu dân cư, cấu ngành nghề,cấu dân tộc, tôn giáo…; sự phân hoá giữa
thành th nông thôn, giữa đồng bằng miền núi, giữa giàu nghèo trong phát
triển; sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp, các giới, các nhóm hội…; đặc biệt, sự
phân hoá giàu nghèo, s phân tầng hội ngày càng trở nên gay gắt. Bên cạnh đó
sự xuất hiện những vấn đề mới như: dân số tăng, việc làm di tự do; sự tăng
nhanh của giai cấp công nhân sự giảm sút nguồn lực lao động nông thôn; các tệ
nạnhội; sự bất bình đẳng giới nguy khủng hoảng gia đình; sự thay đổi chuẩn
mực đạo đức và lối sống ở lớp trẻ…
Những thành tựu của công cuộc đổi mới cũng như những vấn đề bức xúc đang đặt ra hiện nay thực chất vừa là kết
quả của sự biến đổi cơ cấu xã hội; đồng thời, vừa là tác nhân thúc đẩy sự biến đổi mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu xã hội.
Cơ cấu xã hội là một nhân tố luôn luôn biến đổi. Đó là do, trong quá trình vận động và phát triển của các xã hội,
những biến đổi ở mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đều tác động mạnh mẽ, thúc đy sự biến đổi của cơ cấu
xã hội và đến lượt nó, sự biến đổi cơ cấu xã hội lại tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Đã có nhiều công trình đề cập đến vấn đế biến đổi cơ cấu hội Việt Nam, tuy nhiên, do xuất phát từ góc nhìn của
chuyên môn hẹp, các cách tiếp cận phương pháp không thống nhất, thời gian nghiên cứu lại không liên tục, nên
mặc các nghiên cứu về biến đổi cấu hội từng khía cạnh thì nhiều, song bức tranh tổng thể biến đổi
cấu xã hội Việt Nam đến nay vẫn còn bỏ trống. Khắc phục nhược điểm này, Đề tài khoa học “Xu hướng biến đổi
cấu hội Việt Nam” do GS, TS. TNgọc Tấn làm chủ nhiệm đã khá thành công trong việc tạo ra một bức tranh
tổng thể về biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam trong giai đoạn đổi mới, thể hiện trên 5 lát cắt quan trọng nhất, đó
cấu xã hội - giai cấp, cơ cấu xã hội - nghề nghiệp, cơ cấu xã hội - dân số, cơ cấu xã hội - dân tc và cơ cấu xã hội -
tôn giáo.
Trên cơ sở phân tích các nhân tố cơ bản tác động đến sự biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam trong 25 năm đổi mới,
Đề tài đã làm nổi bật sự biến đổi mạnh mẽ của cơ cấu xã hội Việt Nam trong 25 năm đổi mới.
Đối với cấu hội - giai cấp: Từ cấu “hai giai, một tng” giai đon bao cấp, sang giai đoạn đổi mới cấu
này còn được bổ sung thêm nhiều tầng lớp nhóm hội mới: đó đội ngũ các nhà doanh nghiệp, những tiểu
thương, tiểu chủ (kể cả c chủ trang trại lớn), những người lao động làm thuê, những người Việt Nam lao động
tài liệu môn quản lý nhà nước về xã hội - Trang 2
tài liệu môn quản lý nhà nước về xã hội - Người đăng: Thu Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tài liệu môn quản lý nhà nước về xã hội 9 10 609