Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn Thủ tục hành chính (cử nhân 2)

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 6525 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thủ tục Hành chính

GV: ThS. Trần Cẩm Tú
Học viện Hành chính tại TP. HCM

Tài liệu tham khảo
1. PGS.TS.Nguyễn Văn Thâm; TS.Võ Kim
Sơn. Thủ tục hành chính lý luận và thực
tiễn. H.: CTQG, 2002
2. PGS.TS.Nguyễn Văn Thâm, Thủ tục hành
chính. H.: giáo dục, 2005
3. PGS.TS.Nguyễn Cửu Việt. Luật hành
chính Việt Nam. H.: Thống kê, 2003

Văn bản pháp luật
1. Nghị quyết 38/cp ngày 05/4/1994 của chính
phủ về cải cách một bước thủ tục hành
chính trong việc giải quyết công việc của
công dân và tổ chức;
2. Quyết định Số 07/2008/QĐ-TTg phê duyệt
kế hoạch thực hiện đề án đơn giản hoá thủ
tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà
nước giai đoạn 2007 - 2010

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

Phần thứ nhất:
Khái quát chung về TTHC
Phần thứ hai:
TTHC của một số lĩnh vực
Phần thứ ba:
Cải cách thủ tục hành chính

Quan niệm về thủ tục hành chính
* * *
Quan niệm thứ nhất:

Thủ tục hành chính là trình tự
giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ
cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh
vực quản lý hành chính Nhà
nước

Quan niệm về thủ tục hành
chính
Quan niệm thứ 2: Thủ tục hành chính

là trình tự, cách thức để cơ quan
nhà nước có thẩm quyền thực hiện
nhiệm vụ và để cá nhân và tổ chức
thực hiện khi giao dịch với cơ quan
hành chính nhà nước

Quan niệm về thủ tục hành
chính
Quan niệm thứ 3: Thủ tục hành chính là
một loạt các quy định về trình tự thời
gian, về không gian về cách thức giải
quyết công việc của các cơ quan hành
chính nhà nước trong mối liên hệ với các
cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân.

Nội dung của thủ tục
hành chính
▪ Trình tự
▪ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính
▪ Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ
tục hành chính
▪ Thời hạn giải quyết;
▪ Hồ sơ, biểu mẫu và các tài liệu khác cần
thiết có liên quan;
▪ Phí và lệ phí (nếu có) .

Đặc điểm của thủ tục hành
chính
 Thứ nhất, được điều chỉnh
chủ yếu bằng các quy phạm TT
HC;
 Thứ hai, là trình tự thực hiện
thẩm quyền trong quản lý
HCNN;
 Thứ ba, tính đa dạng, phức
tạp;

Ý nghĩa của thủ tục hành chính


Thủ tục hành chính bảo đảm cho các
quy định nội dung của luật hành chính
được thực hiện;

 Thủ tục hành chính còn đảm bảo cho
các quy phạm nội dung của các ngành
luật khác đi vào cuộc sống;
 TT HC bảo đảm cho việc thi hành các
quyết định HC được thống nhất;

Ý nghĩa của thủ tục hành chính


Làm giảm sự phiền hà, củng cố được
quan hệ giữa Nhà nước và công dân;

 Công việc sẽ có thể được giải quyết
nhanh chóng, chính xác theo đúng yêu
cầu cơ quan Nhà nước, góp phần
chống được tệ nạn tham nhũng, sách
nhiễu;

Ý nghĩa của thủ tục hàn...
Th t c Hành chính
Th t c Hành chính
GV: ThS. Trần Cẩm Tú
GV: ThS. Trần Cẩm Tú
Học viện Hành chính tại TP. HCM
Học viện Hành chính tại TP. HCM
Tài liệu môn Thủ tục hành chính (cử nhân 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn Thủ tục hành chính (cử nhân 2) - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tài liệu môn Thủ tục hành chính (cử nhân 2) 9 10 829