Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn Tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi tdnbich-stu-upt-edu-vn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2 : Phân tích những luận điểm của Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân
tộc.
1.
Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường Cách
mạng vô sản.
Để hình thành quan điểm này, Bỏc đó căn cứ vào tình hình thực tiễn trong nước và
thế giới.
Trong nước : Thực dân Pháp xâm lược biến nước ta thành thuộc địa của Pháp,
dân tộc ta bị mất độc lập, tự do, các phong trào yêu nước của giai cấp phong kiến,
tư sản và tầng lớp tiểu tư sản lần lượt nổ ra nhưng đều thất bại. Điều này chứng tỏ
con đường giải phóng dân tộc của họ lần lượt thất bại do đường lối họ đề ra chưa
phù hợp:
+ Giai cấp phong kiến chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục lại chế độ
phong kiến đã mất.
+ Giai cấp tư sản và tầng lớp tiểu tư sản chủ trương giải phóng dân tộc và đưa dân
tộc Việt Nam đi theo con đường CNTB.
-

Thế giới :

+ Cách mạng tư sản Mĩ ( 1776 ) : giai cấp tư sản Mĩ lãnh đạo nhân dân Mĩ làm cuộc
cách mạng giải phóng dân tộc giành độc lập tự do cho nhân dân Mĩ, đưa Mĩ theo con
đường CNTB. Quỏ đú Bỏc kết luận : CMTS Mĩ là cách mạng không đến nơi, CM thành
công nhưng người dân chưa được hưởng độc lập, tự do, hạnh phúc.
+ Cách mạng tháng Mười Nga ( 1917 ) thành công, nước Nga Xô Viết phát triển theo
con đường CNXH. Bác khẳng định : Trên thế giới chỉ có CMVS Nga là đến nơi và
thành công nhất.
Như vậy là, vượt qua hạn chế về tư tưởng của các sỹ phu và của các nhà cách mạng
có xu hướng tư sản đương thời, Hồ Chí Minh đã đến với học thuyết cách mạng của
Chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và lựa chọn con đường CMVS. Từ đó , Người quyết tâm đưa
dân tộc Việt Nam đi theo con đường đó, với các nội dung chủ yếu sau :
Tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc và dần dần từng bước “đi tới xã hội
cộng sản”.
Lực lượng lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân mà đội tiền phong của
nó là Đảng Cộng Sản.
Lực lượng cách mạng là khối đại đoàn kết toàn dân, nòng cốt là liên minh
công – nông – trí.
Sự nghiệp CM của Việt Nam là 1 bộ phận khăng khít của CM thế giới cho nên
phải đoàn kết quốc tế.

2.
đạo.

Cách Mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng Sản lãnh

Các nhà yêu nước Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng và vai trò của tổ chức
cách mạng. Phan Châu Trinh nói : Ngày nay, muốn độc lập, tự do phải có đoàn thể.
Rất tiếc là ông chưa kịp thực hiện ý tưởng của mình. Phan Bội Chõu đó tổ chức ra
Duy tân hội ( 1904 ) và Việt Nam Quang phục hội ( 1912 ), dự định sau sẽ cải tổ
thành Việt Nam quốc dân đảng theo kiểu Tôn Trung Sơn, chưa kịp thực hiện thỡ ụng
bị bắt và giam lỏng tại Huế...
Câu 2 : Phân tích những luận điểm của Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân
tộc.
1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường Cách
mạng vô sản.
Để hình thành quan điểm này, Bỏc đó căn cứ vào tình hình thực tiễn trong nước và
thế giới.
- Trong nước : Thực dân Pháp xâm lược biến nước ta thành thuộc địa của Pháp,
dân tộc ta bị mất độc lập, tự do, các phong trào yêu nước của giai cấp phong kiến,
tư sản và tầng lớp tiểu tư sản lần lượt nổ ra nhưng đều thất bại. Điều này chứng tỏ
con đường giải phóng dân tộc của họ lần lượt thất bại do đường lối họ đề ra chưa
phù hợp:
+ Giai cấp phong kiến chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục lại chế độ
phong kiến đã mất.
+ Giai cấp tư sản và tầng lớp tiểu tư sản chủ trương giải phóng dân tộc và đưa dân
tộc Việt Nam đi theo con đường CNTB.
- Thế giới :
+ Cách mạng tư sản Mĩ ( 1776 ) : giai cấp tư sản Mĩ lãnh đạo nhân dân Mĩ làm cuộc
cách mạng giải phóng dân tộc giành độc lập tự do cho nhân dân Mĩ, đưa Mĩ theo con
đường CNTB. Quỏ đú Bỏc kết luận : CMTS Mĩ là cách mạng không đến nơi, CM thành
công nhưng người dân chưa được hưởng độc lập, tự do, hạnh phúc.
+ Cách mạng tháng Mười Nga ( 1917 ) thành công, nước Nga Xô Viết phát triển theo
con đường CNXH. Bác khẳng định : Trên thế giới chỉ có CMVS Nga là đến nơi và
thành công nhất.
Như vậy là, vượt qua hạn chế về tư tưởng của các sỹ phu và của các nhà cách mạng
có xu hướng tư sản đương thời, Hồ Chí Minh đã đến với học thuyết cách mạng của
Chủ nghĩa Mỏc-Lờnin và lựa chọn con đường CMVS. Từ đó , Người quyết tâm đưa
dân tộc Việt Nam đi theo con đường đó, với các nội dung chủ yếu sau :
- Tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc và dần dần từng bước “đi tới xã hội
cộng sản”.
- Lực lượng lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân mà đội tiền phong của
nó là Đảng Cộng Sản.
- Lực lượng cách mạng là khối đại đoàn kết toàn dân, nòng cốt là liên minh
công – nông – trí.
- Sự nghiệp CM của Việt Nam là 1 bộ phận khăng khít của CM thế giới cho nên
phải đoàn kết quốc tế.
Tài liệu môn Tư tưởng HCM - Trang 2
Tài liệu môn Tư tưởng HCM - Người đăng: tdnbich-stu-upt-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu môn Tư tưởng HCM 9 10 806