Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn Kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi hanhkt17
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3578 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tμi liÖu «n tËp
M«n: Kinh tÕ chÝnh trÞ
♣
VÊn ®Ò I: s¶n xuÊt vμ t¸i s¶n xuÊt x∙ héi

1. V× sao M¸c kh¼ng ®Þnh: S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù
tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña lÞch sö nh©n lo¹i?
- Trong ®êi sèng x· héi cã rÊt nhiÒu nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c nhau nh− ho¹t ®éng chÝnh trÞ,
qu©n sù, ngo¹i giao, kinh tÕ, Khoa häc kü thuËt, v¨n ho¸ nghÖ thuËt... Nh−ng ®Ó thùc hiÖn ®−îc
môc ®Ých cña c¸c ho¹t ®éng ®ã th× tr−íc hÕt ®ßi hái con ng−êi ph¶i tån t¹i, ph¶i sèng. Muèn tån
t¹i, muèn sèng th× b¾t buéc con ng−êi hμng ngμy ph¶i tiªu dïng nh÷ng t− liÖu sinh ho¹t cÇn thiÕt
nh− c¬m ¨n, ¸o mÆc, nhμ ë, t− liÖu s¶n xuÊt ... tÊt c¶ nh÷ng t− liÖu sinh ho¹t ®ã kh«ng ph¶i lμ
nh÷ng s¶n phÈm do tù nhiªn hay th−îng ®Õ ban ph¸t mμ nã lμ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh lao ®éng
s¶n xuÊt cña con ng−êi t¹o ra. V× vËy M¸c kh¼ng ®inh r»ng qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt ra cña
c¶i vËt chÊt lμ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i vμ sèng cßn cña lÞch sö nh©n lo¹i.
2. Ph©n tÝch vai trß cña c¸c nh©n tè cÊu thµnh qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt
chÊt vµ sù h×nh thµnh ra c¸c bé phËn trong c¬ cÊu gi¸ trÞ cña s¶n phÈm.
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lμ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña x· héi.
Nh−ng muèn cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã th× C¸c M¸c chØ ra cÇn ph¶i cã 3 nh©n tè s¶n xuÊt c¬ b¶n
®ã lμ ®èi t−îng lao ®éng, t− liÖu lao ®éng v søc lao ®éng.
a) §èi t−îng lao ®éng:
- Kh¸i niÖm: §èi t−îng lao ®éng lμ toμn bé c¸c vËt mμ lao ®éng cña con ng−êi t¸c ®éng
vμo lμm thay ®æi nã cho phï hîp víi môc ®Ých cña con ng−êi.
- §èi t−îng lao ®éng bao gåm: :
+ Nh÷ng vËt cã s½n trong tù nhiªn nh−ng ®· ®−îc th¨m dß, qui ho¹ch ®−a vμo s¶n xuÊt
(quÆng, c©y trªn rõng, lμ ®èi t−îng cña ngμnh khai th¸c, khai kho¸ng
+ Nh÷ng vËt ®· tr¶i qua chÕ biÕn (kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tr−íc lμ nguyªn liÖu cña qu¸ tr×nh
sau): b«ng lμ nguyªn vËt liÖu, lμ ®èi t−îng lao ®éng cña ngμnh chÕ biÕn chÕ t¹o
b) T− liÖu lao ®éng:
- Kh¸i niÖm: t− liÖu lao ®éng lμ c¸c vËt, hÖ thèng c¸c vËt dïng ®Ó truyÒn dÉn lao ®éng cña
con ng−êi t¸c ®éng vμo ®èi t−îng lao ®éng.
- T− liÖu lao ®éng bao gåm:
+ C«ng cô lao ®éng t¸c ®éng trùc tiÕp vμo ®èi t−îng lao ®éng, c«ng cô lao ®éng gi÷ vai trß
quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c«ng cô lao ®éng ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña mçi thêi ®¹i
kinh tÕ.
Cèi xay ch¹y b»ng søc giã -> x· héi phong kiÕn l¹c hËu
Cèi xay ch¹y b»ng ®éng c¬ h¬i n−íc -> chñ nghÜa t− b¶n v¨n minh
+ C¸c vËt dïng ®Ó chøa ®ùng vμ truyÒn dÉn ®èi t−îng lao ®éng: bÓ chøa, èng dÉn, b¨ng
t¶i,
+ C¸c yÕu tè h×nh thμnh...
1
Tμi liÖu «n tËp
M«n: Kinh tÕ chÝnh trÞ
VÊn ®Ò I: s¶n xuÊt vμ t¸i s¶n xuÊt x héi
1. V× sao M¸c kh¼ng ®Þnh: S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù
tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña lÞch sö nh©n lo¹i?
- Trong ®êi sèng x· héi cã rÊt nhiÒu nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c nhau nh ho¹t ®éng chÝnh trÞ,
qu©n sù, ngo¹i giao, kinh tÕ, Khoa häc kü thuËt, v¨n ho¸ nghÖ thuËt... Nhng ®Ó thùc hiÖn ®îc
môc ®Ých cña c¸c ho¹t ®éng ®ã th× tríc hÕt ®ßi hái con ngêi ph¶i tån t¹i, ph¶i sèng. Muèn tån
t¹i, muèn sèng th× b¾t buéc con ngêi hμng ngμy ph¶i tiªu dïng nh÷ng t liÖu sinh ho¹t cÇn thiÕt
nh c¬m ¨n, ¸o mÆc, nhμ ë, t liÖu s¶n xuÊt ... tÊt c¶ nh÷ng t liÖu sinh ho¹t ®ã kh«ng ph¶i lμ
nh÷ng s¶n phÈm do tù nhiªn hay thîng ®Õ ban ph¸t mμ nã lμ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh lao ®éng
s¶n xuÊt cña con ngêi t¹o ra. V× vËy M¸c kh¼ng ®inh r»ng qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt ra cña
c¶i vËt chÊt lμ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i vμ sèng cßn cña lÞch sö nh©n lo¹i.
2. Ph©n tÝch vai trß cña c¸c nh©n tè cÊu thµnh qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt
chÊt vµ sù h×nh thµnh ra c¸c bé phËn trong c¬ cÊu gi¸ trÞ cña s¶n phÈm.
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lμ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña x· héi.
Nhng muèn cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã th× C¸c M¸c chØ ra cÇn ph¶i cã 3 nh©n tè s¶n xuÊt c¬ b¶n
®ã lμ ®èi tîng lao ®éng, t liÖu lao ®éng v søc lao ®éng.
a) §èi tîng lao ®éng:
- Kh¸i niÖm: §èi tîng lao ®éng lμ toμn bé c¸c vËt mμ lao ®éng cña con ngêi t¸c ®éng
vμo lμm thay ®æi nã cho phï hîp víi môc ®Ých cña con ng
êi.
- §èi tîng lao ®éng bao gåm: :
+ Nh÷ng vËt cã s½n trong tù nhiªn nhng ®· ®îc th¨m dß, qui ho¹ch ®a vμo s¶n xuÊt
(quÆng, c©y trªn rõng,lμ ®èi tîng cña ngμnh khai th¸c, khai kho¸ng
+ Nh÷ng vËt ®· tr¶i qua chÕ biÕn (kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tríc lμ nguyªn liÖu cña qu¸ tr×nh
sau): b«ng lμ nguyªn vËt liÖu, lμ ®èi tîng lao ®éng cña ngμnh chÕ biÕn chÕ t¹o
b) T liÖu lao ®éng:
- Kh¸i niÖm: t liÖu lao ®éng lμ c¸c vËt, hÖ thèng c¸c vËt dïng ®Ó truyÒn dÉn lao ®éng cña
con ngêi t¸c ®éng vμo ®èi tîng lao ®éng.
- T liÖu lao ®éng bao gåm:
+ C«ng cô lao ®éng t¸c ®éng trùc tiÕp vμo ®èi tîng lao ®éng, c«ng cô lao ®éng gi÷ vai trß
quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c«ng cô lao ®éng phn ¸nh sù ph¸t triÓn cña mçi thêi ®¹i
kinh tÕ.
Cèi xay ch¹y b»ng søc giã -> x· héi phong kiÕn l¹c hËu
Cèi xay ch¹y b»ng ®éng c¬ h¬i níc -> chñ nghÜa t b¶n v¨n minh
+ C¸c vËt dïng ®Ó chøa ®ùng vμ truyÒn dÉn ®èi tîng lao ®éng: bÓ chøa, èng dÉn, b¨ng
t¶i,
+ C¸c yÕu tè h×nh thμnh c¬ së h¹ tÇng kü thuËt: ®êng x¸, bÕn b·i,
* Gi÷a ®èi tîng lao ®éng vµ t liÖu lao ®éng ph©n biÖt chi lµ t¬ng ®èi:
Tài liệu ôn Kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn Kinh tế chính trị - Người đăng: hanhkt17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Tài liệu ôn Kinh tế chính trị 9 10 960