Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn tập Lịch Sử Đảng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2851 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lòch Söû Ñaûng
Caâu 1: Trình Baøy Quaù Trình Chuaån Bò Veà Tö Töôûng Chính Trò Vaø Toå Chöùc Cho
Vieäc Thaønh Laäp Ñaûng Coän Saûn Ôû Nam Cuûa Nguyeãn Aùi Quoác ?

Sau caùch maïng thaùng Möôøi Nga (1917), phong traøo Coäng Saûn vaø coâng
nhaân quoác teá phaùt trieån maïnh meõ. Thaùng 7-1920, Nguyeãn AÙi Quoác ñoïc
baûn Sô thaûo laàn thöù nhaát ñeà cöông veà vaán ñeà daân toäc vaø vaán ñeà thuoäc ñòa
cuûa Leânin vaø ñaõ ñi ñeán moät söï löïa choïn döùt khoaùt con ñöôøng giaûi phoùng
daân toäc do Leânin vaïch ra.
Thaùng 12 naêm 1920, taïi Ñaïi Hoäi Ñaûng xaõ hoäi Phaùp hoïp ôû Tua, Nguyeãn
AÙi Quoác ñaõ taùn thaønh vieäc gia nhaäp Quoác teá thöù III vaø bieåu quyeát saùng
laäp ra Ñaûng Coäng Saûn Phaùp, Nguyeãn AÙi Quoác trôû thaønh chieán só Coäng
Saûn ñaàu tieân cuûa giai caáp coâng nhaân vaø daân toäc Vieät Nam.
Nguyeãn AÙi Quoác tích cöïc xuùc tieán vieäc chuaån bò veà chính trò, tö töôûng vaø
toå chöùc cho vieäc thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam.
Veà maët tö töôûng vaø chính trò:
- Ngöôøi ñaõ vieát baøi ñaêng caùc baùo: “Ngöôøi cuøng khoå”, baùo “Nhaân ñaïo” –
cô quan Trung öông cuûa Ñaûng Coäng Saûn Phaùp, baùo “Ñôøi soáng coâng
nhaân” – tieáng noùi cuûa giai caáp coâng nhaân, baùo “Söï thaät” (Lieân Xoâ), Taïp
chí thö tín quoác teá (Quoác teá Coäng Saûn), baùo Thanh nieân (Vieät Nam Thanh
nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi)… vaø taùc phaåm “Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân
Phaùp”, “Ñöôøng caùch meänh”. Qua noäi dung cuûa caùc baøi baùo ñoù Ngöôøi ñeàu
taäp trung leân aùn chuû nghóa ñeá quoác, chuû nghóa thöïc daân noùi chung vaø chuû
nghóa thöïc daân Phaùp. Ngöôøi vaïch traàn baûn chaát xaâm löôïc, phaûn ñoäng, boác
loät, ñaøn aùp taøn baïo cuûa chuû nghóa thöïc daân. Baèng nhöõng baèng chöùng sinh
ñoäng, cuï theå, Ngöôøi ñaõ toá caùo tröôùc dö luaän Phaùp vaø theá giôùi toäi aùc taøy
trôøi cuûa thöïc daân Phaùp ñoái vôùi nhaân daân caùc nöôùc thuoäc ñòa. Ñaëc bieät,
Ngöôøi ñaõ trình baøy caùc quan ñieåm lyù luaän veà caùch maïng thuoäc ñòa moät
caùch ñuùng ñaén, saùng taïo vaø khaù hoaøn chænh. Heä thoáng quan ñieåm ñoù ñöôïc
truyeàn vaøo Vieät Nam nhaèm chuaån bò veà tö töôûng vaø chính trò cho vieäc
thaønh laäp Ñaûng.
Veà maët toå chöùc:
- Thaùng 12-1924, Nguyeãn AÙi Quoác ñeán Quaûng Chaâu (Trung Quoác),
Ngöôøi tham gia saùng taïo Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc AÙ-Ñoâng ñeå
thoáng nhaát haønh ñoäng choáng chuû nghóa thöïc daân.

- Thaùng 6-1925, Ngöôøi thaønh laäp “Vieät Nam thanh nieân caùch maïng ñoàng
chí hoäi”, toå chöùc trung kie...
Lòch Söû Ñaûng
Caâu 1: Trình Baøy Quaù Trình Chuaån Bò Veà Tö Töôûng Chính Trò Vaø Toå Chöùc Cho
Vieäc Thaønh Laäp Ñaûng Coän Saûn Ôû Nam Cuûa Nguyeãn Aùi Quoác ?
Sau caùch maïng thaùng Möôøi Nga (1917), phong traøo Coäng Saûn vaø coâng
nhaân quoác teá phaùt trieån maïnh meõ. Thaùng 7-1920, Nguyeãn AÙi Quoác ñoïc
baûn Sô thaûo laàn thöù nhaát ñeà cöông veà vaán ñeà daân toäc vaø vaán ñeà thuoäc ñòa
cuûa Leânin vaø ñaõ ñi ñeán moät söï löïa choïn döùt khoaùt con ñöôøng giaûi phoùng
daân toäc do Leânin vaïch ra.
Thaùng 12 naêm 1920, taïi Ñaïi Hoäi Ñaûng xaõ hoäi Phaùp hoïp ôû Tua, Nguyeãn
AÙi Quoác ñaõ taùn thaønh vieäc gia nhaäp Quoác teá thöù III vaø bieåu quyeát saùng
laäp ra Ñaûng Coäng Saûn Phaùp, Nguyeãn AÙi Quoác trôû thaønh chieán só Coäng
Saûn ñaàu tieân cuûa giai caáp coâng nhaân vaø daân toäc Vieät Nam.
Nguyeãn AÙi Quoác tích cöïc xuùc tieán vieäc chuaån bò veà chính trò, tö töôûng vaø
toå chöùc cho vieäc thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam.
Veà maët tö töôûng vaø chính trò:
- Ngöôøi ñaõ vieát baøi ñaêng caùc baùo: “Ngöôøi cuøng khoå”, baùo “Nhaân ñaïo” –
cô quan Trung öông cuûa Ñaûng Coäng Saûn Phaùp, baùo “Ñôøi soáng coâng
nhaân” – tieáng noùi cuûa giai caáp coâng nhaân, baùo “Söï thaät” (Lieân Xoâ), Taïp
chí thö tín quoác teá (Quoác teá Coäng Saûn), baùo Thanh nieân (Vieät Nam Thanh
nieân caùch maïng ñoàng chí hoäi)… vaø taùc phaåm “Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân
Phaùp”, “Ñöôøng caùch meänh”. Qua noäi dung cuûa caùc baøi baùo ñoù Ngöôøi ñeàu
taäp trung leân aùn chuû nghóa ñeá quoác, chuû nghóa thöïc daân noùi chung vaø chuû
nghóa thöïc daân Phaùp. Ngöôøi vaïch traàn baûn chaát xaâm löôïc, phaûn ñoäng, boác
loät, ñaøn aùp taøn baïo cuûa chuû nghóa thöïc daân. Baèng nhöõng baèng chöùng sinh
ñoäng, cuï theå, Ngöôøi ñaõ toá caùo tröôùc dö luaän Phaùp vaø theá giôùi toäi aùc taøy
trôøi cuûa thöïc daân Phaùp ñoái vôùi nhaân daân caùc nöôùc thuoäc ñòa. Ñaëc bieät,
Ngöôøi ñaõ trình baøy caùc quan ñieåm lyù luaän veà caùch maïng thuoäc ñòa moät
caùch ñuùng ñaén, saùng taïo vaø khaù hoaøn chænh. Heä thoáng quan ñieåm ñoù ñöôïc
truyeàn vaøo Vieät Nam nhaèm chuaån bò veà tö töôûng vaø chính trò cho vieäc
thaønh laäp Ñaûng.
Veà maët toå chöùc:
- Thaùng 12-1924, Nguyeãn AÙi Quoác ñeán Quaûng Chaâu (Trung Quoác),
Ngöôøi tham gia saùng taïo Hoäi lieân hieäp caùc daân toäc bò aùp böùc AÙ-Ñoâng ñeå
thoáng nhaát haønh ñoäng choáng chuû nghóa thöïc daân.
Tài liệu ôn tập Lịch Sử Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn tập Lịch Sử Đảng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tài liệu ôn tập Lịch Sử Đảng 9 10 736