Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn tập môi trường và con người

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2965 lần   |   Lượt tải: 10 lần
MOÂI TRÖÔØNG VAØ CON NGÖÔØI.
Caâu 1 : Caùc Khaùi Nieäm Veà Quaàn Theå , Quaàn Xaõ , Heä Sinh Thaùi Vaø
Moâi Tröôøng.
+ Quaàn theå : Laø taäp hôïp nhöõng caù theå cuøng loaøi soáng trong moät khoâng
gian xaùc ñònh, thoáng nhaát vôùi nhau veà caùc thuoäc tính : soá löôïng, caáu truùc
vaø di truyeàn.
+ Quaàn xaõ : Laø taäp hôïp caùc quaàn theå thoáng nhaát, coù quan heä trao ñoåi chaát
vaø naêng löôïng, ñoàng thôøi coù tính toå chöùc nhaèm duy trì khaû naêng sinh toàn
cuûa loaøi trong 1 khoâng gian xaùc ñònh.
_ Quaàn xaõ coù theå laø ñaïi quaàn xaõ coù kích thöôùc lôùn hoaøn thieän veà toå chöùc,
chæ caàn nguoàn naêng löôïng töø maët trôøi laø coù theå hoaït ñoäng ñöôïc khoâng phuï
thuoäc vaøo caùc quaàn xaõ laân caän, ñoàng thôøi cuõng coù theå laø nhöõng tieåu quaàn
xaõ kích thöôùc nhoû beù vaø phuï thuoäc vaøo quaàn xaõ laân caän.
_ Quaàn xaõ thöôøng ñöôïc phaân loaïi vaø ñaët teân theo caáu truùc loaøi ( loaøi
chieám ña soá, öu theá ) ñieàu kieän nôi ôû ( phoå bieán, taïo ra khaù nhieàu loaøi
quaàn xaõ khaùc nhau ) luoân luoân trao ñoåi chaát ( kieåu sinh soáng ).
_ Heä sinh thaùi : Laø moät heä thoáng nhaát bao goàm caùc quaàn xaõ sinh vaät vaø
moâi tröôøng vaät lyù töông taùc vôùi nhau thoâng qua doøng naêng löôïng vaø caùc
chu trình tuaàn hoaøn vaät chaát taïo neân 1 caáu truùc dinh döôõng vaø söï ña daïng
nhaát ñònh veà loaøi öùng vôùi moät khoâng gian cuï theå.
. Heä sinh thaùi saûn xuaát laø heä sinh thaùi cuøng taùc ñoäng khaù maïnh nhaèm thu
veà nhöõng nguoàn dinh döôõng caàn thieát.
. Heä sinh thaùi baûo veä laø heä sinh thaùi cuøng baûo toàn nhaèm phuïc vuï cho nhu
caàu baûo veä cô baûn sinh thaùi.
. Heä sinh thaùi ñoâ thò : söï can thieäp cuûa con ngöôøi maïnh meõ, yeáu toá thieân
nhieân bò laán aùp.
. Heä sinh thaùi vôùi caùc muïc ñích khaùc : heä sinh thaùi du lòch, giaûi trí….
_ Moâi tröôøng : Theo ñònh nghóa chung nhaát veà moâi tröôøng trong töø ñieån
moâi tröôøng cuûa Myõ, thì moâi tröôøng laø taäp hôïp caùc vaät theå coù ñieàu kieän vaø
nhöõng aûnh höôûng bao quanh moät ñoái töôïng naøo ñoù.
_ ÔÛ goùc ñoä toång hôïp xem ñoái töôïng troïng taâm laø con ngöôøi ( UNEP ) 1980
: moâi tröôøng laø moät taäp hôïp caùc yeáu toá : vaät lyù, hoùa hoïc, sinh hoïc, kinh teá

vaø xaõ hoäi bao quanh vaø taùc ñoäng ñeán ñôøi soáng vaø söï phaùt trieån cuûa moät caù
theå hoaëc moät coäng ñoàng ngöôøi.
_ 1994 luaät moâi tröôøng cuûa VN ñöa ra moät ñònh nghóa nhö sau : moâi
tröôøng bao goàm caùc yeáu toá töï nhieân vaø yeáu toá vaät chaát nhaân taïo, quan...
MOÂI TRÖÔØNG VAØ CON NGÖÔØI.
Caâu 1 : Caùc Khaùi Nieäm Veà Quaàn Theå , Quaàn Xaõ , Heä Sinh Thaùi Vaø
Moâi Tröôøng.
+ Quaàn theå
: Laø taäp hôïp nhöõng caù theå cuøng loaøi soáng trong moät khoâng
gian xaùc ñònh, thoáng nhaát vôùi nhau veà caùc thuoäc tính : soá löôïng, caáu truùc
vaø di truyeàn.
+ Quaàn xaõ
: Laø taäp hôïp caùc quaàn theå thoáng nhaát, coù quan heä trao ñoåi chaát
vaø naêng löôïng, ñoàng thôøi coù tính toå chöùc nhaèm duy trì khaû naêng sinh toàn
cuûa loaøi trong 1 khoâng gian xaùc ñònh.
_ Quaàn xaõ coù theå laø ñaïi quaàn xaõ coù kích thöôùc lôùn hoaøn thieän veà toå chöùc,
chæ caàn nguoàn naêng löôïng töø maët trôøi laø coù theå hoaït ñoäng ñöôïc khoâng phuï
thuoäc vaøo caùc quaàn xaõ laân caän, ñoàng thôøi cuõng coù theå laø nhöõng tieåu quaàn
xaõ kích thöôùc nhoû beù vaø phuï thuoäc vaøo quaàn xaõ laân caän.
_ Quaàn xaõ thöôøng ñöôïc phaân loaïi vaø ñaët teân theo caáu truùc loaøi ( loaøi
chieám ña soá, öu theá ) ñieàu kieän nôi ôû ( phoå bieán, taïo ra khaù nhieàu loaøi
quaàn xaõ khaùc nhau ) luoân luoân trao ñoåi chaát ( kieåu sinh soáng ).
_ Heä sinh thaùi
: Laø moät heä thoáng nhaát bao goàm caùc quaàn xaõ sinh vaät vaø
moâi tröôøng vaät lyù töông taùc vôùi nhau thoâng qua doøng naêng löôïng vaø caùc
chu trình tuaàn hoaøn vaät chaát taïo neân 1 caáu truùc dinh döôõng vaø söï ña daïng
nhaát ñònh veà loaøi öùng vôùi moät khoâng gian cuï theå.
. Heä sinh thaùi saûn xuaát laø heä sinh thaùi cuøng taùc ñoäng khaù maïnh nhaèm thu
veà nhöõng nguoàn dinh döôõng caàn thieát.
. Heä sinh thaùi baûo veä laø heä sinh thaùi cuøng baûo toàn nhaèm phuïc vuï cho nhu
caàu baûo veä cô baûn sinh thaùi.
. Heä sinh thaùi ñoâ thò : söï can thieäp cuûa con ngöôøi maïnh meõ, yeáu toá thieân
nhieân bò laán aùp.
. Heä sinh thaùi vôùi caùc muïc ñích khaùc : heä sinh thaùi du lòch, giaûi trí….
_ Moâi tröôøng
: Theo ñònh nghóa chung nhaát veà moâi tröôøng trong töø ñieån
moâi tröôøng cuûa Myõ, thì moâi tröôøng laø taäp hôïp caùc vaät theå coù ñieàu kieän vaø
nhöõng aûnh höôûng bao quanh moät ñoái töôïng naøo ñoù.
_ ÔÛ goùc ñoä toång hôïp xem ñoái töôïng troïng taâm laø con ngöôøi ( UNEP ) 1980
: moâi tröôøng laø moät taäp hôïp caùc yeáu toá : vaät lyù, hoùa hoïc, sinh hoïc, kinh teá
Tài liệu ôn tập môi trường và con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn tập môi trường và con người - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tài liệu ôn tập môi trường và con người 9 10 665