Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn tập môn Đường lối Đảng CSVN

Được đăng lên bởi Hưng Lê
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 30 lần
December 24, 2012

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM

Câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 1: Anh (chị) hiểu như thế nào về khái niệm Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt
Nam? Nêu cảm nghĩ của bản thân khi tiếp cận môn khoa học này?
Trả lời:
 Khái niệm
• Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của
Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt nam.
• Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị…của
Đảng.
• Đường lối cách mạng của Đảng bao gồm đường lối đối nội và đối ngoại.
• Đường lối cách mạng của Đảng là toàn diện và phong phú. Có đường lối chính trị
chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng như: Đường lối độc lập dân tộc gắn liền với
chủ nghĩa xã hội. Có đường lối cho từng thời kỳ lịch sử như: Đường lối cách mạng dân
tộc dân chủ nhân dân; đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa; đường lối cách mạng
trong thời kỳ khởi nghĩa giành chính quyền (1939 - 1945); đường lối cách mạng miền
Nam trong thời kỳ chống Mỹ (1954 – 1975); đường lối đổi mới (từ Đại hội VI, năm 1986).
Ngoài ra còn có đường lối cách mạng vạch ra cho từng lĩnh vực hoạt động như: đường
lối công nghiệp hóa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội; đường lối văn hóa nghệ thuật;
đường lối xây dựng Đảng và Nhà nước; đường lối đối ngoại…
• Đường lối cách mạng của Đảng chỉ có giá trị chỉ đạo thực tiễn khi phản ánh đúng quy
luật vận động khách quan. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng, Đảng
phải thường xuyên chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để kịp thời điều
chỉnh, phát triển đường lối, nếu thấy đường lối không còn phù hợp với thực tế thì phải
sửa đổi.
GVHD: Trần Mộng Đầy_Tài liệu lưu hành nội bộ

Page 2

Câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
• Đường lối đúng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng ngược lại,
nếu sai lầm về đường lối thì cách mạng sẽ bị tổn thất, thậm chí bị thất bại.
 Cảm nghĩ: Đây là một môn khoa học khá bổ ích cho em bởi nó trang bị cho em những
hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân
dân và thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Bồi dưỡng cho
em có thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng
cao ý thức trách nhiệm của mình trước những nhiệm vụ to lớn của đất nước. Đồng thời
có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực tro...
December 24, 2012
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
Tài liệu ôn tập môn Đường lối Đảng CSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn tập môn Đường lối Đảng CSVN - Người đăng: Hưng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tài liệu ôn tập môn Đường lối Đảng CSVN 9 10 362