Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
s¶n xuÊt VC
Ph¬ng thøc sX lµ c¸ch thøc con ngêi thùc hiÖn qu¸ tr×nh SX VC ë nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö
nhÊt ®Þnh cña XH loµi ngêi
1. Mçi XH ®îc ®Æc trng b»ng mét PTSX nhÊt ®Þnh. PTSX quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c mÆt ®êi sèng
x· héi: kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi. Sù thay thÕ kÕ tiÕp nhau cña c¸c PTSX trong
lÞch sö quyÕt ®Þnhsù ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi tõ thÊp ®Õn cao.
2. PTSX chÝnh lµ sù thèng nhÊt gi÷a LLSX (quan hÖ con ngêi víi tù nhiªn) ë mét tr×nh ®é
nhÊt ®Þnh vµ QHSX t¬ng øng (quan hÖ con ngêi víi con ngêi)
LLSX biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong qu¸ tr×nh SX. LLSX thÓ hiÖn
n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh SX ra cña c¶i VC. LLSX bao gåm ngêi L§
víi kü n¨ng L§ cña hä vµ t liÖu SX, tríc hÕt lµ c«ng cô L§. Trong qu¸ tr×nh SX, søc L§ cña
con ngêi vµ TLSX, tríc hÕt lµ c«ng cô L§, kÕt hîp víi nhau t¹o thµnh LLSX.
- LLSX mang tÝnh XH , võa do c¸c thÕ hÖ nèi tiÕp t¹o ra, võa do c¸c c¸ nh©n trong mçi giai
®o¹n b¶o tån vµ kh«ng ngõng PT. Mçi thÕ hÖ trªn c¬ së nh÷ng LLSX ®· cã ®Ó t¹o ra
LLSX míi.
- LLSX do con ngêi t¹o ra nhng nã mang tÝnh KQ
- Trong 1 PTSX, LLSX lµ ytè quyÕt ®Þnh søc L§ cña XH, lµ nÒn t¶ng VC-KThuËt, q®Þnh sù
PT nèi tiÕp nhau cña c¸c HT KT-XH
1. Ngêi lao ®éng lµ yÕu tè hµng ®Çu trong LLSX, lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh L§SX, víi
søc m¹nh vµ kü n¨ng L§ cña m×nh, sö dông TLL§, tríc hÕt lµ c«ng cô L§, t¸c ®éng vµo
®èi tîng lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i VC.
 Gåm c¸c nh©n tè:1. Nhu cÇu sinh sèng tù nhiªn cña con ngêi. Nhu cÇu thóc ®Èy ho¹t
®éng L§; 2. Søc L§ cña ngêi L§ lµ nh÷ng søc thÇn kinh, søc c¬ b¾p mµ con ngêi vËn
dông ®Ó sö dông, ®iÒu khiÓn CCL§; 3. Kinh nghiÖm vµ kü n¨ng L§ (sù hiÓu biÕt vÒ ®èi tîng L§, tÝnh n¨ng t¸c dông cña CCL§, møc thµnh th¹o khi sö dông c«ng cô, kh¶ n¨ng
c¶i tiÕn c«ng cô...)
 B qtr×nh L§SX, søc m¹nh & kü n¨ng L§ cña cngêi ngµy cµng tg, ®Æc biÖt lµ trÝ tuÖ cña
cngêi K0 ngõng PT, hµm lîng trÝ tuÖ cña L§ ngµy cµng cao khiÕn cngêi trë thµnh nguån
lùc ®biÖt cña SX. L§ trÝ tuÖ ngµy cµng ®ãng vai trß chÝnh yÕu
2. TLSX bao gåm T liÖu L§ & ®èi tîng L§:
 T liÖu L§ gåm: C«ng cô L§ vµ nh÷ng ph¬ng tiÖn, vËt liÖu kh¸c dïng ®Ó t¨ng cêng t¸c
®éng cña c«ng cô lªn ®èi tîng (VD k×m, bóa, m¸y mãc). TLL§ lµ vËt hoÆc hÖ thèng
nh÷ng vËt ®îc con ngêi ®Æt gi÷a m×nh víi ®èi tîng L§ ®Ó truyÒn nh÷ng t¸c ®éng cu¶ Ngêi
L§ lªn ®èi tîng nh»m biÕn ®æi chóng thµnh nh÷ng s¶n phÈm tho¶ m·n nhu cÇu cña con
ngêi.
 C«ng cô L§ còng lµ 1 yÕu tè c¬ b¶n cña LLSX, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong TLSX.
CCL§ do cngêi s¸ng t¹o ra, lµ...
s¶n xuÊt VC
Ph¬ng thøc sX c¸ch thøc con ngêi thùc hiÖn qu¸ tr×nh SX VC ë nh÷ng giai ®o¹n lÞch
nhÊt ®Þnh cña XH loµi ngêi
1. Mçi XH ®îc ®Æc trng b»ng mét PTSX nhÊt ®Þnh. PTSX quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c mÆt ®êi sèng
héi: kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, héi. thay thÕ tiÕp nhau cña c¸c PTSX trong
lÞch sö quyÕt ®Þnhsù ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi tõ thÊp ®Õn cao.
2. PTSX chÝnh thèng nhÊt gi÷a LLSX (quan con ngêi víi nhiªn) ë mét tr×nh ®é
nhÊt ®Þnh vµ QHSX t¬ng øng (quan hÖ con ngêi víi con ngêi)
LLSX biÓu hiÖn mèi quan gi÷a con ngêi víi nhiªn trong qu¸ tr×nh SX. LLSX thÓ hiÖn
n¨ngc thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh SX ra cña c¶i VC. LLSX bao gåm ngêi
víi n¨ng cña t liÖu SX, tríc hÕt c«ng L§. Trong qu¸ tr×nh SX, søc cña
con ngêi vµ TLSX, tríc hÕt lµ c«ng cô L§, kÕt hîp víi nhau t¹o thµnh LLSX.
- LLSX mang tÝnh XH , võa do c¸c thÕ hÖ nèi tiÕp t¹o ra, võa do c¸c c¸ nh©n trong mçi giai
®o¹n b¶o tån kh«ng ngõng PT. Mçi thÕ trªn nh÷ng LLSX ®· ®Ó t¹o ra
LLSX míi.
- LLSX do con ngêi t¹o ra nhng nã mang tÝnh KQ
- Trong 1 PTSX, LLSX ytè quyÕt ®Þnh søc L§ cña XH, nÒn t¶ng VC-KThuËt, q®Þnh
PT nèi tiÕp nhau cña c¸c HT KT-XH
1. Ngêi lao ®éng yÕu hµng ®Çu trong LLSX, chñ thÓ cña qu¸ tr×nh L§SX, víi
søc m¹nh n¨ng cña m×nh, dông TLL§, tríc hÕt c«ng L§, t¸c ®éng vµo
®èi tîng lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i VC.
Gåm c¸c nh©n tè:1. Nhu cÇu sinh sèng nhiªn cña con ngêi. Nhu cÇu thóc ®Èy ho¹t
®éng L§; 2. Søc cña ngêi nh÷ng søc thÇn kinh, søc b¾p con ngêi vËn
dông ®Ódông, ®iÒu khiÓn CCL§; 3. Kinh nghiÖm vµ kü n¨ng L§ (sù hiÓu biÕt®èi t-
îng L§, tÝnh n¨ng t¸c dông cña CCL§, møc thµnh th¹o khi dông c«ng cô, kh¶ n¨ng
c¶i tiÕn c«ng cô...)
B qtr×nh L§SX, søc m¹nh & n¨ng cña cngêi ngµy cµng tg, ®Æc biÖt lµ trÝ tuÖ cña
cngêi K0 ngõng PT, hµm lîng trÝ tuÖ cña ngµy cµng cao khiÕn cngêi trë thµnh nguån
lùc ®biÖt cña SX. L§ trÝ tuÖ ngµy cµng ®ãng vai trß chÝnh yÕu
2. TLSX bao gåm T liÖu L§ & ®èi tîng L§:
T liÖu gåm: C«ng nh÷ng ph¬ng tiÖn, vËt liÖu kh¸c dïng ®Ó t¨ng cêng t¸c
®éng cña c«ng lªn ®èi tîng (VD k×m, bóa, m¸y mãc). TLL§ vËt hoÆc thèng
nh÷ng vËt ®îc con ngêi ®Æt gi÷a m×nh víi ®èi tîng L§ ®Ó truyÒn nh÷ng t¸c ®éng cu¶ Ngêi
L§ lªn ®èi tîng nh»m biÕn ®æi chóng thµnh nh÷ng s¶n phÈm tho¶ m·n nhu cÇu cña con
ngêi.
C«ng còng 1 yÕu b¶n cña LLSX, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong TLSX.
CCL§ do cngêi s¸ng t¹o ra, “søc m¹nh cña tri thøc ®· ®îc vËt thÓ ho¸”, “khÝ quan
cña ãc cngêi”. Nã nh©n søc m¹nh cña cngêi trong qtr×nh L§SX. CCL§ lµ ytè ®éng
nhÊt cña LLSX, kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn dÉn ®Õn lµm biÕn ®æi toµn TLSX. §ã
nguyªn nh©n s©u xa cña mäi b®æi XH. Tnh ®é PT cña CCL§ thíc ®o tr×nh ®é chinh
phôc tù nhiªn cña cngêi, lµ tiªu chuÈn ph©n biÖt c¸c thêi ®¹i KT trong LS, quyÕt ®Þnh qu¸
tr×nh tæ chøc, PC L§ XH vµ n¨ng suÊt L§ (NSL§ lµ thíc ®o tr×nh ®é LLSX).
tài liệu ôn thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tài liệu ôn thi 9 10 866