Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương VIII
Trách nhiệm hành chính
I - Khái niệm và mục đích của trách nhiệm hành chính
1. Khái niệm trách nhiệm hành chính
Trách nhiệm hành chính là một loại trách nhiệm pháp lý. Nó có những nét chung, đồng thời cũng có những điểm khác biệt với các loại trách nhiệm pháp lý
khác như trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm kỷ luật.
Về khái niệm trách nhiệm hành chính, trong giới khoa học pháp lý có những quan điểm khác nhau. Quan điểm truyền thống hiểu trách nhiệm hành chính là sự
đánh giá phủ nhận của nhà nước và xã hội đối với những vi phạm pháp luật chưa đến mức là tội phạm xâm hại đến trật tự quản lý. Hậu quả là người vi phạm
pháp luật phải chịu các biện pháp cưỡng chế nhà nước do các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền thực hiện. Đó là trách nhiệm hành chính "tiêu cực" hay
trách nhiệm đối với hành vi đã xảy ra trong quá khứ.
Một quan điểm khác cho rằng, trách nhiệm hành chính là quan hệ có trách nhiệm của chủ thể pháp luật đối với các nghĩa vụ, bổn phận được giao phó trong
lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Trách nhiệm hành chính theo quan điểm này được gọi là trách nhiệm hành chính theo nghĩa tích cực.
Những năm gần đây xuất hiện quan điểm xem xét trách nhiệm hành chính trên một bình diện xã hội rộng lớn bao gồm cả hai loại trách nhiệm tiêu cực và tích
cực nói trên. Đáng chú ý là có ý kiến theo quan điểm thứ ba này xem xét trách nhiệm pháp lý nói chung và trách nhiệm hành chính nói riêng dưới dạng một
quan hệ pháp luật. Trong quản lý hành chính nhà nước, quan hệ pháp luật ấy được thể hiện ở hai khía cạnh:
1. Nhà nước ấn định cho các chủ thể những quyền và nghĩa vụ nhất định và các chủ thể trách nhiệm ý thức được nghĩa vụ, bổn phận của mình cũng như sự cần
thiết phải thực hiện chúng. Đó là quan hệ pháp luật hiện tại;
2. Sự áp dụng bởi Nhà nước thông qua các cơ quan, người có thẩm quyền chế tài pháp lý đối với người có lỗi trong trường hợp người đó vi phạm pháp luật hay
thiếu trách nhiệm tích cực. Đây là quan hệ pháp luật - trách nhiệm đối với hành vi đã xảy ra trong quá khứ.
Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ xem trách nhiệm hành chính theo quan điểm truyền thống hay trách nhiệm hành chính theo nghĩa tiêu cực. Trách nhiệm hành
chính theo nghĩa tiêu cực có một số đặc điểm sau:
a) Cơ sở trách nhiệm hành chính mang đặc thù được quy định trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (ban hành ngày 02-7-2002). Các vi phạm pháp luật
trong xã hội rất đa dạng về khách thể bị xâm hại, về mức độ nguy hiểm v.v... từ đó dẫn đến những hậu quả pháp lý khác...
Chương VIII
Trách nhiệm hành chính
I - Khái niệm và mục đích của trách nhiệm hành chính
1. Khái niệm trách nhiệm hành chính
Trách nhiệm hành chính là một loại trách nhiệm pháp lý. Nó có những nét chung, đồng thời cũng có những điểm khác biệt với các loại trách nhiệm pháp lý
khác như trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm kỷ luật.
Về khái niệm trách nhiệm hành chính, trong giới khoa học pháp lý có những quan điểm khác nhau. Quan điểm truyền thống hiểu trách nhiệm hành chính là sự
đánh giá phủ nhận của nhà nước và xã hội đối với những vi phạm pháp luật chưa đến mức là tội phạm xâm hại đến trật tự quản lý. Hậu quả là người vi phạm
pháp luật phải chịu các biện pháp cưỡng chế nhà nước do các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền thực hiện. Đó là trách nhiệm hành chính "tiêu cực" hay
trách nhiệm đối với hành vi đã xảy ra trong quá khứ.
Một quan điểm khác cho rằng, trách nhiệm hành chính là quan hệ có trách nhiệm của chủ thể pháp luật đối với các nghĩa vụ, bổn phận được giao phó trong
lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Trách nhiệm hành chính theo quan điểm này được gọi là trách nhiệm hành chính theo nghĩa tích cực.
Những năm gần đây xuất hiện quan điểm xem xét trách nhiệm hành chính trên một bình diện xã hội rộng lớn bao gồm cả hai loại trách nhiệm tiêu cực và tích
cực nói trên. Đáng chú ý là có ý kiến theo quan điểm thứ ba này xem xét trách nhiệm pháp lý nói chung và trách nhiệm hành chính nói riêng dưới dạng một
quan hệ pháp luật. Trong quản lý hành chính nhà nước, quan hệ pháp luật ấy được thể hiện ở hai khía cạnh:
1. Nhà nước ấn định cho các chủ thể những quyền và nghĩa vụ nhất định và các chủ thể trách nhiệm ý thức được nghĩa vụ, bổn phận của mình cũng như sự cần
thiết phải thực hiện chúng. Đó là quan hệ pháp luật hiện tại;
2. Sự áp dụng bởi Nhà nước thông qua các cơ quan, người có thẩm quyền chế tài pháp lý đối với người có lỗi trong trường hợp người đó vi phạm pháp luật hay
thiếu trách nhiệm tích cực. Đây là quan hệ pháp luật - trách nhiệm đối với hành vi đã xảy ra trong quá khứ.
Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ xem trách nhiệm hành chính theo quan điểm truyền thống hay trách nhiệm hành chính theo nghĩa tiêu cực. Trách nhiệm hành
chính theo nghĩa tiêu cực có một số đặc điểm sau:
a) Cơ sở trách nhiệm hành chính mang đặc thù được quy định trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (ban hành ngày 02-7-2002). Các vi phạm pháp luật
trong xã hội rất đa dạng về khách thể bị xâm hại, về mức độ nguy hiểm v.v... từ đó dẫn đến những hậu quả pháp lý khác nhau. Trách nhiệm hình sự phát sinh
do có hành vi vi phạm pháp luật được Bộ luật Hình sự coi là tội phạm, còn trách nhiệm dân sự xuất hiện khi có hành vi gây thiệt hại về mặt tài sản cho Nhà
nước và công dân. Trách nhiệm kỷ luật được ấn định đối với người có hành vi vi phạm nội quy, điều lệ kỷ luật. Trách nhiệm hành chính được áp dụng đối với
các hành vi được pháp luật xử phạt hành chính coi là vi phạm hành chính.
b) Trách nhiệm hành chính cũng như tất cả các biện pháp cưỡng chế hành chính được áp dụng ngoài trình tự xét xử của toà án. Việc áp dụng các chế tài xử
phạt hành chính chủ yếu do các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thực hiện. Ví dụ: Uỷ ban nhân dân xử phạt các vi phạm quy tắc xây dựng, sử dụng đất.
Sự áp dụng các chế tài hình sự và dân sự thì nhất thiết phải theo trình tự xét xử của toà án. Mặc dù, toà án nhân dân cũng có thẩm quyền xử phạt hành chính
đối với các hành vi gây rối trước phiên toà, nhưng trong trường hợp ấy toà án đóng vai trò là cơ quan xử phạt hành chính thông thường và không theo trình tự
xét xử.
c) Trách nhiệm hành chính được thể hiện ở chỗ: cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ấn định đối với người vi phạm pháp luật các biện pháp xử phạt hành
chính tương ứng với hành vi vi phạm mà người đó đã gây ra. Phạt hành chính khác với phạt hình sự, kỷ luật và trách nhiệm dân sự ở mục đích cụ thể, đặc điểm
và mức độ tác động.
d) Khái niệm trách nhiệm hành chính hẹp hơn khái niệm cưỡng chế hành chính. Không phải vì bất kỳ biện pháp cưỡng chế hành chính nào cũng là trách nhiệm
hành chính. Sự áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai địch hoạ, dịch bệnh không phải là trách nhiệm hành
chính.
Trách nhiệm hành chính cũng khác biệt với chế tài hành chính. Chế tài hành chính là một bộ phận của quy phạm pháp luật hành chính trong đó dự liệu các biện
pháp xử lý đối với người có hành vi vi phạm quy định của quy phạm ấy hoặc vi phạm những quy định của một số ngành luật khác. Còn trách nhiệm hành chính
là sự áp dụng chế tài đó.
Tóm lại, trách nhiệm hành chính là một loại trách nhiệm pháp lý, là quan hệ pháp luật đặc thù xuất hiện trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, trong đó
thể hiện sự đánh giá phủ nhận về pháp lý và đạo đức đối với hành vi vi phạm hành chính và người vi phạm (cá nhân hay tổ chức) phải chịu những hậu quả bất
lợi, những sự tước đoạt về vật chất hay tinh thần tương ứng với vi phạm đã gây ra.
Tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh quá trình áp dụng trách nhiệm hành chính tạo thành chế định pháp luật trách nhiệm hành chính. Những quy
phạm pháp luật về xử phạt hành chính nằm trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của
Chính phủ. Đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật về xử lý hành chính là Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày
(2-7-2002). Đây là văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp có tính cơ sở trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính.
2. Mục đích của trách nhiệm hành chính
Khi xem xét bản chất của trách nhiệm hành chính, cần làm sáng tỏ mục đích của nó. Xuất phát từ vấn đề có tính cương lĩnh về sự loại trừ dần những biểu hiện
chống đối xã hội, có thể nói, mục đích chung của trách nhiệm hành chính là loại trừ những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, bảo
vệ trật tự pháp luật. C.Mác đã chỉ rõ: Một hình phạt bất kỳ, không gì khác là phương tiện tự vệ của xã hội chống lại những vi phạm đối với điều kiện tồn tại
của chúng, bất luận đó là như thế nào. ở Nhà nước ta, trách nhiệm hành chính là phương tiện bảo vệ những quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa trước hành vi
chống đối pháp luật, ngăn chặn những việc phạm pháp, gây trở ngại cho trật tự xã hội, trật tự quản lý, góp phần bảo đảm hiệu quả của công tác quản lý hành
chính nhà nước.
Xuất phát từ mục đích chung, trách nhiệm hành chính có mục đích trực tiếp là: giáo dục người vi phạm và phòng ngừa các vi phạm pháp luật.
Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính không phải là mục đích tự thân của biện pháp trách nhiệm đó, mà nó là phương tiện giáo dục con người ý
thức tôn trọng pháp luật. Nhà nước ta khi thực hiện cuộc đấu tranh với những vi phạm pháp luật, không xuất phát từ mục đích đàn áp mà nhằm khôi phục
những giá trị đạo đức tốt đẹp của cá nhân, tạo ra thói quen thực hiện ý thức và tự giác những quyền và nghĩa vụ của mình.
1
tài liệu ôn thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tài liệu ôn thi 9 10 479