Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi
víi sù nhËn thøc con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta

Ngµy nay, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ang lµ xu thÕ chung vµ tÊt
yÕu ®èi víi c¸c níc ph¸t triÓn vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. Víi ViÖt Nam mét níc hiÖn vÉn cßn ë t×nh tr¹ng cña níc nghÌo, kÐm ph¸t triÓn, c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®îc §¶ng ta x¸c ®Þnh lµ con ®êng ph¸t triÓn tÊt
yÕu, kh¸ch quan. Muèn tho¸t khái nghÌo nµn, l¹c hËu, muèn tr¸nh khái nguy
c¬ tôt hËu xa h¬n so víi c¸c níc trong khu vùc mµ ®iÓm xuÊt ph¸t ban ®Çu
cña hä kh«ng kh¸c mÊy so víi níc ta, muèn ®a níc ta nhanh chãng ®¹t ®Õn
tr×nh ®é cña mét níc ph¸t triÓn, th× kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c h¬n ngoµi ®Èy
m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ víi t c¸ch “mét cuéc c¸ch
m¹ng toµn diÖn vµ s©u s¾c trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi”. C¬
së lý luËn nÒn t¶ng cña “cuéc c¸ch m¹ng toµn diÖn vµ s©u s¾c” ®ã chÝnh lµ
häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi.
Chóng ta nãi häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lµ c¬ së nÒn
t¶ng cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ bëi lÏ, môc tiªu cña sù nghiÖp
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ mµ chóng ta ®ang tiÕn hµnh, nh Héi nghÞ lÇn
thø bÈy Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VII ®· kh¼ng ®Þnh lµ nh»m c¶i biÕn
níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt - kü thuËt hiÖn ®¹i, cã c¬
cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn
cña lùc lîng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao, quèc phßng - an
ninh v÷ng ch¾c, d©n giÇu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Môc tiªu
chiÕn lîc ®ã cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®îc §¹i héi §¹i biÓu toµn
quèc lÇn thøc VIII cña §¶ng mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh. Vµ t¹i §¹i héi §¹i
biÓu toµn quèc lÇn thø IX, khi x¸c ®Þnh con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta hiÖn nay “cÇn vµ cã thÓ rót
ng¾n thêi gian, võa cã nh÷ng bíc tuÇn tù, võa cã níc nh¶y vät”, §¶ng ta ®·
kh¼ng ®Þnh sù nghiÖp ®ã ph¶i nh»m ®¶m b¶o x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp,
tù chñ, cã tiÒm lùc kinh tÕ ®ñ m¹nh, cã møc tÝch luü ngµy cµng cao tõng néi
bé nÒn kinh tÕ, cã c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý; ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, ®ång
thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa;
nguån lùc con ngêi, n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ ®îc t¨ng cêng; kÕt cÊu
h¹ tÇng ngµy cµng hiÖn ®¹i; quèc phßng, an ninh v÷ng ch¾c; ®êi sèng vËt
chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn; híng tíi môc tiªu
chung lµ ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi; d©n giÇu, níc m¹nh,
x·...
lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi
víi sù nhËn thøc con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta
Ngµy nay, c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ang xu thÕ chung tÊt
yÕu ®èi víi c¸c níc ph¸t triÓn c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. Víi ViÖt Nam -
mét níc hiÖn vÉn cßn ë t×nh tr¹ng cña níc nghÌo, kÐm ph¸t triÓn, c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®îc §¶ng ta x¸c ®Þnh con ®êng ph¸t triÓn tÊt
yÕu, kh¸ch quan. Muèn tho¸t khái nghÌo nµn, l¹c hËu, muèn tr¸nh khái nguy
tôt hËu xa h¬n so víi c¸c níc trong khu vùc ®iÓm xuÊt ph¸t ban ®Çu
cña kh«ng kh¸c mÊy so víi níc ta, muèn ®a níc ta nhanh chãng ®¹t ®Õn
tr×nh ®é cña mét níc ph¸t triÓn, th× kh«ng c¸ch nµo kh¸c h¬n ngoµi ®Èy
m¹nh nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ víi t c¸ch “mét cuéc c¸ch
m¹ng toµn diÖn s©u c trong tÊt c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng héi”.
luËn nÒn t¶ng cña “cuéc c¸ch m¹ng toµn diÖn s©u s¾c” ®ã chÝnh
häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi.
Chóng ta nãi häc thuyÕt M¸c h×nh th¸i kinh - héi nÒn
t¶ng cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ bëi lÏ, môc tiªu cña nghiÖp
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ chóng ta ®ang tiÕn hµnh, nh Héi nghÞ lÇn
thø bÈy Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ VII ®· kh¼ng ®Þnh nh»m c¶i biÕn
níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬vËt chÊt -thuËt hiÖn ®¹i, cã c¬
cÊu kinh hîp lý, quan s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn
cña lùc lîng s¶n xuÊt, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cao, quèc phßng - an
ninh v÷ng ch¾c, d©n giÇu, níc m¹nh, héi c«ng b»ng v¨n minh. Môc tiªu
chiÕn lîc ®ã cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®îc §¹i héi §¹i biÓu toµn
quèc lÇn thøc VIII cña §¶ng mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh. t¹i §¹i héi §¹i
biÓu toµn quèc lÇn thø IX, khi x¸c ®Þnh con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa ë níc ta hiÖn nay “cÇn thÓ rót
ng¾n thêi gian, võa nh÷ng bíc tuÇn tù, võa níc nh¶y vät”, §¶ng ta ®·
kh¼ng ®Þnh sù nghiÖp ®ã ph¶i nh»m ®¶m b¶o x©y dùng nÒn kinh ®éc lËp,
chñ, tiÒm lùc kinh ®ñ m¹nh, møc tÝch lngµy cµng cao tõng néi
nÒn kinh tÕ, cÊu kinh hîp lý; ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, ®ång
thêi x©y dùng quan s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa;
nguån lùc con ngêi, n¨ng lùc khoa häc c«ng nghÖ ®îc t¨ng cêng; kÕt cÊu
tÇng ngµy cµng hiÖn ®¹i; quèc phßng, an ninh v÷ng ch¾c; ®êi sèng vËt
chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn; híng tíi môc tiªu
chung ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi c nghÜa héi; d©n giÇu, níc m¹nh,
héi c«ng b»ng, d©n chñ,n minh. Môc tiªu ®ã thÓ hiÖn vËn dông mét
c¸ch s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸c h×nh th¸i kinh - héi, häc thuyÕt nãi
nªn thùc chÊt quan niÖm duy vËt lÞch cña c¸c nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa
M¸c, quan niÖm dïng ®Ó chØ x· héi ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö víi mét
kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt ®Æc trng, phï hîp víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc l-
îng s¶n xuÊt mét kiÕn tróc thîng tÇng t¬ng øng ®îc x©y dùng trªn
cña quan hÖ s¶n xuÊt ®Æc trng Êy - quan niÖm con ®êng ph¸t triÓn lÞch sö -
tù nhiªn cña x· héi loµi ngêi.
§Ó thÊy ®iÒu ®ã, tríc hÕt chóng ta cÇn lµm nh÷ng t tëng b¶n
trong häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi.
Khi x©y dùng häc thuyÕt h×nh th¸i kinh - héi. C.M¸c ®· xuÊt
ph¸t t quan niÖm cho r»ng; lÞch héi loµi ngêi qu¸ tr×nh con ngêi th-
êng xuyªn s¶n xuÊt t¸i s¶n xuÊt héi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt (bao gåm s¶n
xuÊt vËt chÊt, s¶n xuÊt tinh thÇn s¶n xuÊt chÝnh b¶n th©n con ngêi) ®Æc
tài liệu ôn thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
tài liệu ôn thi 9 10 723