Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi lịch sử Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenannhs
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÞch sö ViÖt Nam
Ch¬ng I: ViÖt Nam sau chiÕn tranh TG lÇn thø nhÊt
Bµi 1: Nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ViÖt Nam tõ 1919-1930
1, cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn 2 cña TDP ë ®«ng d¬ng (1919-1929)
a. Nguyªn nh©n
-Sau ctr TG lÇn thø nhÊt P lµ níc th¾ng trËn song kt, tµi chÝnh, bÞ kiÖt khÖ do ctr tµn ph¸.
Nh÷ng kho¶n ®Çu t vµo níc Nga ®· mÊt tr¾ng do th¾ng lîi cña CM T10 ®· lËt ®æ CN§Q Nga,
®iÒu ®ã còng lµm cho KT cña P xa sót. §Ó ®¾p vµo nh÷ng thiÖt h¹i trªn, TDP ®· t¨ng cêng
bãc lét NDL§ ë trong níc võa r¸o riÕt ®Èy m¹nh khai th¸c bèc lét c¸c thuéc ®Þa. ViÖt Nam
thuéc ®Þa quan trong nhÊt cña P ë ®«ng d¬ng cho nªn cµng khai th¸c bãc lét nÆng h¬n. §©y
lµ ®ît khai th¸c lÇn 2 cña P ®îc tiÕn hµnh ë §D (sau ®ît 1 1897-1913)
b, néi dung cuéc khai th¸c bèc lét:
®Ó khai th¸c tµi nguyªn nguån nh©n c«ng rÎ m¹t, P ®· t¨ng cêng ®Çu t vµo ViÖt Nam: chØ tÝnh
trong 6 n¨m (1924-1929) tæng sè vèn ®Çu t vµo § D lµ 4 tØ ph¨ng, gÊp 6 lÇn 20 n¨m tríc ctr, víi sè
vèn lín P chó träng ®Çu t vµo 2 ngµnh ®ã lµ CN vµ NN
-Trong NN: 1927 vèn ®Çu t 400 triÖu ph¨ng gÊp 20 lÇn tríc ctr, chóng t¨ng cêng cíp ruéng ®Êt
lËp ®ån ®iÒn, trång lóa, cao su, phª, (®Æc biÖt cao su) diÖn tÝch cao su 1918 15.000 ha ®Õn
1930 pt 120.000 ha, viÖc khai th¸c mñ cao su 1929 t¨ng 3 lÇn so víi n¨m 1915.
Bªn c¹nh viÖc lËp ®ån ®iÒn, TDP cßn t¨ng cêng khai th¸c NN = c¸ch v¬ vÐt thãc g¹o ®Ó xuÊt khÈu.
Hµng n¨m P xuÊt khÈu 1.763.587 tÊn thãc chiÕm 60-70% tæng thu xuÊt nhËp khÈu trong thêi gian
nµy.
-Trong CN: chó träng khai th¸c má, chñ yÕu ë b¾c bé diÖn tÝch khai th¸c 428.000ha gÊp 7 lÇn tríc
ctr, nhiÒu nhÊt khai th¸c than ®Ó xuÊt khÈu nhiÒu c«ng ty than ®· ra ®êi (cty than H¹ Long,
§ång §¨ng, §«ng TriÒu, Tuyªn quang) Ngoµi ra t b¶n P cßn më thªm 1 sè c¬ së CN chÕ biÕn (nhµ
m¸y sîi Nam §Þnh, H¶i Phßng, rîu ë Néi, diªm BÕn Thuû, g¹o chî lín) tÊt c¶ nh÷ng nhµ m¸y
xÝ nghiÖp ®îc xd nh»m t¨ng cêng cho viÖc xuÊt khÈu thu lîi nhuËn vµ phôc vô cho chÝnh s¸ch cña
TBP ë thuéc ®Þa.
-th¬ng nghiÖp:®Ó l¾m b¾t thÞ trêng ViÖt Nam §D nh»m ®éc chiÕm thÞ trêng §D trong th¬ng
nghiÖp P ®· ban hµnh ®¹o luËt ®¸nh thuÕ ng hµng ho¸ níc ngoµi nhËp vµo (nhËt B¶n, TQ) lµm
cho hµng P nhËp vµo pt nhanh ( tríc ctr hµng cña P chiÕm 37% tæng hµng nhËp, sau ctr ®· lªn
tíi 62% tæng sè hµng nhËp)
-GTVT: còng ®îc ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn phôc cho khai th¸c chuyªn chë nguyªn vËt liÖu lu
th«ng hµng ho¸, tuyÕn ®êng s¾t xuyªn § D ®· ®îc lèi thªm ®ã tuyÕn ®êng §ång §¨ng-La SÇm
(1922), Vinh - §«ng Hµ (1927)
-Ng©n hµng §D P ®· phÇn trong hÇu kÕt c¸c cty, xÝ nghiÖp lín, n¾m quyÒn chØ huy c¸c
ngµnh kt lín ë § D
Ngoµi ra P dïng mäi thñ ®o¹n bãc lét, vÐt ND b»ng c¸ch ®¸nh thuÕ nÆng (thuÕ ruéng ®Êt,
muèi,, rîu ®Òu t¨ng)
Nh vËy c¸c vßi cña con b¹ch tuéc TB P ®· b¸m vµo tÊt c¶ c¸c ngµnh kt cña thuéc ®Þa: NN, CN, th-
¬ng nghiÖp, GTVT, tµi chÝnh, thuÕ...Do vËy ng©n s¸ch § D chØ trong 1 thêi gian ng¾n (1912-
1920) t¨ng gÊp 3 lÇn.
C, hËu qu¶ cña c«ng cuéc khai th¸c: còng nh cuéc khai th¸c tríc ctr, ®ît khai th¸c sau ctr kh«ng
nh»m gi¶i phãng søc xs khái rµng buéc cña chÕ ®é pkiÕn ®Ó ®a níc ViÖt Nam trë thµnh 1 níc
CN mµ chØ du nhËp quan hÖ sx TBCN trong 1 chõng mùc nhÊt ®Þnh díi nh÷ng h×nh thøc hçn hîp
Xen kÏ víi quan sx pk ®Ó biÕn ViÖt nam thµnh 1 thuéc ®Þa hoµn chØnh, b¶o ®¶m thu lîi nhuËn
tèi ®a cho CN§Q P, con ®¹i bé phËn ND ngµy cµng bÇn cïng ho¸.
ChÝnh s¸ch t¨ng cêng ®Çu t ®· ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh kt ViÖt nam nh÷ng n¨m sau ctr: 1 nÒn kt
pk NN l¹c hËu, phiÕn diÖn, quÌ quÆt vµ lÖ thuéc chÆt chÏ vµo nÒn kt cña TBP.
-ChÝnh s¸ch khai th¸c bãc lét cña TDP lµm cho xh ViÖt nam ph©n ho¸ ngµy cµng s©u c, cµng
kh¬i dËy m©u thuÉn gi÷a toµn thÓ dt ta víi TDP thèng trÞ.
2, Sù ph©n ho¸ xh ViÖt nam sau ctr TG I Th¸I ®é ctrÞ vµ kh¶ n¨ng cm cña c¸c g/c trong xh.
díi t¸c ®éng cña cs thèng trÞ vµ bãc lét cña TDP, tÝnh chÊt nÒn kt vµ t/chÊt cña xh ViÖt nam sau ctr
TG lÇn 1 ®· thay ®æi.
-VÒ kt: ®ã nÒn kt thuéc ®Þa lÊy NN chÝnh bªn c¹nh ®· phËn kt c«ng nghiÖp, th¬ng
nghiÖp.
1
Tài liệu ôn thi lịch sử Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi lịch sử Việt Nam - Người đăng: nguyenannhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tài liệu ôn thi lịch sử Việt Nam 9 10 408