Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu Ôn thi

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 215 trang   |   Lượt xem: 4397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỞ ĐẦU
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận hợp thành
a. Chủ nghĩa Mác Lênin
Chủ nghĩa Mác - Lênin là “hệ thống quan điểm và học thuyết”
khoa học của C.Mác, Ph. Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; được
hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân
loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ
biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự
nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế
độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người [GTrình, tr 12].
b. Ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác Lênin
Triết học Mác-Lênin nền tảng thế giới quan, phương pháp luận của
chủ nghĩa Mác-Lênin.
Kinh tế chính trị học Mác-Lênin nghiên cứu các quy luật kinh tế
của xã hội, đặc biệt xã hội TBCN.
Chủ nghĩa xã hội khoa học là học thuyết chính trị xã hội, nghiên
cứu về các quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Ba bộ phận này tuy có đối tượng khác nhau hưng nằm trong quan
hệ thống nhất, không tách rời.
2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin

2

a. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời chủ nghĩa mác
* Điều kiện kinh tế xã hội
- Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Vào thời
điểm này cách mạng công nghiệp đã hoàn thành ở các nước như Anh, Pháp,
phần nào đó ở Đức, làm cho sức sản xuất tăng lên đáng kể. Theo Mác, Ăng
ghen trong vòng chưa đầy một thế kỷ mà chủ nghĩa tư bản đã tạo ra được
một sức sản xuất bằng toàn bộ lịch sử trước đó cộng lại. Tuy nhiên sự phát
triển này không làm giảm đi những bất công xã hội mà còn làm cho nó gia
tăng thêm, những mâu thuẫn xã hội càng trở nên sâu sắc hơn.
- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản làm cho giai cấp vô sản dần dần
trở nên lớn mạnh, trở thành một lự lượng chính trị độc lập, đối lập với giai
cấp tư sản. Trước sự lớn mạnh của giai cấp vô sản, giai cấp tư sản trở thành
một giai cấp phản động. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản bắt đầu nổ ra:
khởi nghĩa của công nhân dệt Xilêdi Đức, phong trào hiến chương của công
nhân Anh...Giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài chính trị như một lực
lượng đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội.
- Phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản làm xuất hiện nhu cầu về
một hệ tư tửơng mới, nhằm soi sáng cho mục đích chính trị của giai cấp ấy,
làm cho cuộc đấu tranh ấy mang tính tự giác. Nhu cầu đó đã đẻ ra triết học
mác nói riêng và chủ nghĩa M...
MỞ ĐẦU
MỞ ĐẦU
NHẬP MÔN NHỮNG NGUN BẢN CỦA
NHẬP MÔN NHỮNG NGUN BẢN CỦA
CHNGHĨA MÁCNIN
CHNGHĨA MÁCNIN
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHNGHĨAC - NIN
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHNGHĨAC - NIN
1. Chủ nga Mác -nin và ba bộ phận hợp thành
1. Chủ nga Mác -nin và ba bộ phận hợp thành
a.
a.
Chnghĩacnin
Chnghĩacnin
Chủ nghĩa Mác - Lênin “h thống quan điểm học thuyết”
Chủ nghĩa Mác - Lênin “h thống quan điểm học thuyết”
khoa học của C.Mác, Ph.
khoa học của C.Mác, Ph.
Ăngghen s pt triển của V.I.Lênin; được
Ăngghen s pt triển của V.I.Lênin; được
nh thành và phát triển trên s kế thừa những giá trị tưởng nhân
nh thành và phát triển trên s kế thừa những giá trị tưởng nhân
loại tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận ph
loại tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận ph
biến của nhận thức khoa học thực tiễn ch mạng; là khoa học v sự
biến của nhận thức khoa học thực tiễn ch mạng; là khoa học v sự
nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nn dân lao động khỏi chế
nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nn dân lao động khỏi chế
độ áp bức, bóc lột tiến tới giải png con nời [GTrình, tr 12].
độ áp bức, bóc lột tiến tới giải png con nời [GTrình, tr 12].
b. Ba bộ phận hợp thành chủ nga Mác nin
b. Ba bộ phận hợp thành chủ nga Mác nin
Triết học c-Lênin nền tảng thế giới quan, phương pp luận của
Triết học c-Lênin nền tảng thế giới quan, phương pp luận của
chnghĩac-nin.
chnghĩac-nin.
Kinh tế chính trị học c-nin nghiên cứu các quy luật kinh tế
Kinh tế chính trị học c-nin nghiên cứu các quy luật kinh tế
của hội, đặc biệt hội TBCN.
của hội, đặc biệt hội TBCN.
Chủ nghĩa xã hội khoa học học thuyết chính trị hội, nghiên
Chủ nghĩa xã hội khoa học học thuyết chính trị hội, nghiên
cứu về c quy luật kch quan của quá trình ch mạng xã hội chnghĩa.
cứu về c quy luật kch quan của quá trình ch mạng xã hội chnghĩa.
Ba b phận y tuy đối tượng khác nhau hưng nằm trong quan
Ba b phận y tuy đối tượng khác nhau hưng nằm trong quan
hệ thống nhất, không ch rời.
hệ thống nhất, không ch rời.
2. Khái lược q trình hình thành phát triển chủ nghĩac -
2. Khái lược q trình hình thành phát triển chủ nghĩac -
nin
nin
1
tài liệu Ôn thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu Ôn thi - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
215 Vietnamese
tài liệu Ôn thi 9 10 382