Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu quản lý ca

Được đăng lên bởi tongthiepk7ctxhhcm
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT CÁCH TIẾP CẬN QUẢN LÝ CA CÔNG TÁC XÃ HỘI
(bài trình bày cho Hội thảo về Phục hồi Chức năng Dựa vào Cộng đồng,
Hạ Long, Việt Nam, 2-3/4/2010)

Tác giả: Trish Kane, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Phát triển
Công tác Xã hội, Việt Nam.
GIỚI THIỆU
Công tác xã hội là một chuyên ngành phát triển từ cuối thể kỷ 18. Từ đó cho tới nay, công tác
xã hội đã có những thay đổi lớn, đặc biệt là trong những năm gần đây (Cree 2002). Tuy
nhiên, một khía cạnh cơ bản của khái niệm công tác xã hội vẫn được duy trì: đó là công tác
xã hội đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp nhất mà con người đối mặt trong các
môi trường phức tạp. Nhân viên công tác xã hội thường phải làm việc với các thân chủ đang
ở trong tình huống bất lợi. Do đặc thù phức tạp của mình, công tác xã hội đòi hỏi nhân viên
chuyên ngành phải được đào tạo tốt, nhằm đánh giá tình huống hiệu quả và có kế hoạch can
thiệp phù hợp.
Trong bài trình bày này, tôi đề xuất cách tiếp cận “lấy thân chủ làm trọng tâm” trong việc
quản lý ca công tác xã hội và coi đây là một mô hình “hợp tác” trong việc cung cấp dịch vụ
PHCN dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào mô hình này, rất cần thiết phải
hiểu rõ về khái niệm, giá trị và các nguyên tắc của công tác xã hội. “Làm” công tác xã hội
hoặc công tác chăm sóc, đòi hỏi không chỉ phải có kiến thức, hiểu các giả thuyết, và/hoặc có
các kỹ năng thực hành phù hợp, mà còn phải tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc và giá trị đạo
đức. Các nguyên tắc và giá trị đạo đức này dựa trên quyền con người và công bằng xã hội.
Các giá trị cá nhân hướng con người trên đường đời và cũng chính các giá trị này sẽ hướng
các nhân viên công tác xã hội (và các tổ chức của họ) quản lý thân chủ và làm việc với các
đồng nghiệp.
“Chuyên ngành công tác xã hội thúc đẩy các thay đổi về mặt xã hội, giải quyết các vấn đề
quan hệ con người và trao quyền và giải phong con người nhằm nâng cao đời sống cho họ.
Sử dụng các giả thuyết về hành vi con người và các hệ thống xã hội, công tác xã hội can
thiệp vào cách con người tương tác với môi trường của họ. Do vậy các nguyên tắc về quyền
con người và công bằng xã hội đóng vai trò nền tảng trong công tác xã hội” (IASSW/IFSW
2001)
Có rất nhiều giá trị và nguyên tắc của công tác xã hội, ví dụ như trung thực, nhất quán, phẩm
giá, tôn trọng v.v., nhưng một trong các nguyên tắc căn bản đó là trao quyền. Định nghĩa ở
trên đã nhấn mạnh “trao quyền” cho con người nhằm nâng cao đời sống cho họ. Trao quyền
là nền tảng trong công tác xã hội...
MỘT CÁCH TIẾP CẬN QUẢN LÝ CA CÔNG TÁC XÃ HỘI
(bài trình bày cho Hội thảo về Phục hồi Chức năng Dựa vào Cộng đồng,
Hạ Long, Việt Nam, 2-3/4/2010)
Tác giả: Trish Kane, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Phát triển
Công tác Xã hội, Việt Nam.
GIỚI THIỆU
Công tác xã hội là một chuyên ngành phát triển từ cuối thể kỷ 18. Từ đó cho tới nay, công tác
hội đã những thay đổi lớn, đặc biệt trong những năm gần đây (Cree 2002). Tuy
nhiên, một khía cạnh cơ bản của khái niệm công c hội vẫn được duy trì: đó công tác
xã hội đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp nhất mà con người đối mặt trong các
môi trường phức tạp. Nhân viên công tác hội thường phải làm việc với các thân chủ đang
trong tình huống bất lợi. Do đặc thù phức tạp của mình, công tác hội đòi hỏi nhân viên
chuyên ngành phải được đào tạo tốt, nhằm đánh giá tình huống hiệu quả kế hoạch can
thiệp phù hợp.
Trong bài trình bày này, tôi đề xuất cách tiếp cận “lấy thân chủ làm trọng tâm” trong việc
quản ca công tác hội coi đây một hình “hợp tác” trong việc cung cấp dịch vụ
PHCN dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào hình này, rất cần thiết phải
hiểu về khái niệm, giá trị các nguyên tắc của công tác hội. “Làm” công tác xã hội
hoặc côngc chăm sóc, đòi hỏi không chỉ phải kiến thức, hiểu các giả thuyết, và/hoặc
các kỹ năng thực hành phù hợp, còn phải tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc giá trị đạo
đức. Các nguyên tắc giá trị đạo đức này dựa trên quyền con người công bằng hội.
Các giá trị nhân hướng con người trên đường đời cũng chính c giá trị này sẽ hướng
các nhân viên công tác xã hội (và các tổ chức của họ) quản thân chủ và làm việc với các
đồng nghiệp.
“Chuyên ngành công tác hội thúc đẩy các thay đổi về mặt hội, giải quyết các vấn đề
quan hệ con người trao quyền giải phong con người nhằm nâng cao đời sống cho họ.
Sử dụng các gi thuyết về hành vi con người các hệ thống hội, công tác hội can
thiệp vào cách con người tương tác với môi trường của họ. Do vậy các nguyên tắc về quyền
con người công bằng hội đóng vai trò nền tảng trong công tác hội” (IASSW/IFSW
2001)
rất nhiều giá trịnguyên tắc của công tác hội, ví dụ như trung thực, nhất quán, phẩm
giá, tôn trọng v.v., nhưng một trong c nguyên tắc căn bản đó là trao quyền. Định nghĩa
trên đã nhấn mạnh “trao quyền” cho con người nhằm nâng cao đời sống cho họ. Trao quyền
là nền tảng trong công tác xã hội, nó là:
‘một chu trình qua đó các nhân, nhóm, cộng động kiểm soát được các tình
huống và đặt được các mục tiêu, do vậy cải thiện cuộc sống của họ’ (Woods, M et al. 2007)
1
Tài liệu quản lý ca - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu quản lý ca - Người đăng: tongthiepk7ctxhhcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu quản lý ca 9 10 605