Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Quản lý hành chính nhà nước.

Được đăng lên bởi Thu Hien Nguyen
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 1 lần
D. CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC VÀ PHÁP LỆNH CÁN BỘ - CÔNG CHỨC
I. CÔNG VỤ VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG VỤ
1. Khái niệm về công vụ
Công vụ là một yếu tố quan trọng trong nền hành chính quốc gia. Công vụ bao gồm các hoạt
động thực hiện nhiệm vụ quản lí nhà nước, thi hành luật pháp, đưa pháp luật vào đời sống, cũng như
quản lí, sử dụng có hiệu quả tài sản và ngân sách nhà nước phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị.
Khác với các loại hoạt động thông thường khác, công vụ là hoạt động dựa trên cơ sở sử dụng
quyền lực nhà nước. Nó được bảo đảm bằng quyền lực nhà nước và nhằm sử dụng quyền lực đó vào
các nhiệm vụ quản lí của Nhà nước. Hoạt động công vụ là hoạt động có tổ chức và tuân thủ những
quy chế bắt buộc, theo trật tự có tính chất thứ bậc chặt chẽ, chính quy và liên tục.
Khi nói tới công vụ thì yếu tố trước tiên là con người; nhưng con người ở đây là người thực thi
nhiệm vụ công quyền nên phải được ràng buộc trên cơ sở những định chế pháp lí, theo một hệ thống
tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ các công sở nhà nước. Như vậy, công vụ là một khái niệm tổng
hợp bao gồm các yếu tố cơ bản:
– Đội ngũ cán bộ - công chức;
– Thể chế của nền công vụ gồm pháp luật, chính sách, chế độ quy định quyền, nghĩa vụ và
hoạt động đối với công chức;
– Hệ thống tổ chức quản lí và hoạt động công vụ;
– Công sở, tổ chức bộ máy làm việc.
Tóm lại: Công vụ là một loại lao động mang tính quyền lực và pháp lí được thực thi bởi đội
ngũ công chức thực hiện các chức năng của Nhà nước trong quá trình quản lí mọi mặt của đời sống
xã hội.
2. Nội dung của công vụ
– Quản lí nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội nhằm đáp ứng những nhu
cầu xã hội.
– Thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, bảo đảm kỷ cương xã hội, thực hiện các
quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật định.
– Quản lí tài sản công và ngân sách Nhà nước, xây dựng một nền tài chính vững mạnh và hiệu
quả cao.
3. Tính đặc thù của công vụ
– Hoạt động của công vụ được bảo đảm bằng quyền lực Nhà nước và sử dụng quyền lực đó để
thực hiện các nhiệm vụ quản lí Nhà nước;
– Hoạt động công vụ là hoạt động có tổ chức, tuân thủ những quy chế bắt buộc, theo trật tự có
tính chất thứ bậc chặt chẽ; chính quy và liên tục;
– Người công chức là người đại diện cho Nhà nước, có quyền và nghĩa vụ được quy định theo
pháp luật. Tuy nhiên, thẩm quyền của công chức, suy cho cùng là nghĩa vụ, không phải là quyền
riêng của cá nhân.
– Công dân và các tổ chức kinh tế – xã hội khác được làm tất cả những gì mà luật pháp cho
phép.
4. Các nguyên tắc c...
D. CÔNG V , CÔNG CH C VÀ PHÁP L NH CÁN B - CÔNG CH C
I. CÔNG V VÀ NH NG NGUYÊN T C C A CÔNG V
1. Khái niệm về công vụ
Công vụ là một yếu tố quan trọng trong nền hành chính quốc gia. Công vụ bao gồm c hoạt
động thực hiện nhiệm vụ quản nhà nước, thi hành luật pháp, đưa pháp luật vào đời sống, cũng như
quản lí, sử dụng có hiệu quả tài sản và ngân sách nhà nước phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị.
Khác với các loại hoạt động thông thường khác, công vụ hoạt động dựa trên sở sử dụng
quyền lực nnước. được bảo đảm bằng quyền lực nhà nước nhằm sử dụng quyền lực đó vào
các nhiệm vụ quản của Nhà ớc. Hoạt động công vụ là hoạt động tổ chức tuân thủ những
quy chế bắt buộc, theo trật tự có tính chất thứ bậc chặt chẽ, chính quy và liên tục.
Khi nói tới công vụ thì yếu tố trước tiên là con người; nhưng con người ở đây là người thực thi
nhiệm vụ công quyền nên phải được ràng buộc trên sở những định chế pháp lí, theo một hthống
tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ các công sở nhà nước. Như vậy, công vụ là một khái niệm tổng
hợp bao gồm các yếu tố cơ bản:
– Đội ngũ cán bộ - công chức;
Thể chế của nền công vụ gồm pháp luật, chính sách, chế độ quy định quyền, nghĩa vụ
hoạt động đối với công chức;
– Hệ thống tổ chức quản lí và hoạt động công vụ;
– Công sở, tổ chức bộ máy làm việc.
Tóm lại: Công vụ một loại lao động mang tính quyền lực pháp được thực thi bởi đội
ngũ công chức thực hiện các chức năng của Nhà nước trong quá trình quản mọi mặt của đời sống
xã hội.
2. Nội dung của công vụ
Quản nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá hội nhằm đáp ng những nhu
cầu xã hội.
Thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống, bảo đảm kỷ cương hội, thực hiện các
quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật định.
– Quản lí tài sản công và ngân sách Nhà nước, xây dựng một nền tài chính vững mạnh và hiệu
quả cao.
3. Tính đặc thù của công vụ
– Hoạt động của công vụ được bảo đảm bằng quyền lực Nhà nước và sử dụng quyền lực đó để
thực hiện các nhiệm vụ quản lí Nhà nước;
– Hoạt động công vụ hoạt động có tổ chức, tuân thủ những quy chế bắt buộc, theo trật tự
tính chất thứ bậc chặt chẽ; chính quy và liên tục;
– Người công chức người đại diện cho Nhà nước, có quyền và nghĩa vụ được quy định theo
pháp luật. Tuy nhiên, thẩm quyền của công chức, suy cho cùng nghĩa vụ, không phải quyền
riêng của cá nhân.
Công dân các tổ chức kinh tế hội khác được làm tất cả những luật pháp cho
phép.
4. Các nguyên tắc của công vụ
a. Nguyên tắc phục vụ nhân dân vô điều kiện
b. Nguyên tắc tập trung dân chủ
c. Nguyên tắc kế hoạch hóa
d. Nguyên tắc pháp chế
II. HO T Đ NG CÔNG V
1. Tổ chức công sở
1
Tài liệu Quản lý hành chính nhà nước. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Quản lý hành chính nhà nước. - Người đăng: Thu Hien Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tài liệu Quản lý hành chính nhà nước. 9 10 522