Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tập huấn công tác hòa giải

Được đăng lên bởi Hiep Tong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CÁCH THỨC THÀNH LẬP TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ
1. Hoà giải ở cơ sở và mô hình tổ hoà giải cơ sở
1.1 Hoà giải ở cơ sở

Hoà giải ở cơ sở là một truyền thống, một đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hoạt
động hoà giải mang đậm tính nhân văn, hoạt động vì mọi người và trên cơ sở tình
người. Mục đích chính của công tác hoà giải ở cơ sở nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa
xóm, tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng, tập thể, hàn gắn, vun đắp
sự hoà thuận, hạnh phúc cho từng gia đình. Hòa giải mang lại niềm vui cho mọi
người, mọi nhà, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức pháp luật của
người dân. Điều 127 Hiến pháp 1992 quy định: “Ở cơ sở thành lập các tổ chức thích
hợp của nhân dân để giải quyết những vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong
nhân dân theo quy định của pháp luật”. Trên cơ sở quy định này của Hiến pháp,
ngày 25/12/1998, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh về tổ chức và
hoạt động hoà giải ở cơ sở; ngày 18/10/1999 Chính phủ đã ban hành Nghị định số
160/1999/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt
động hoà giải ở cơ sở. Đây là những văn bản pháp lý thể hiện sự quan tâm đặc biệt
của Đảng, Nhà nước đối với công tác hoà giải ở cơ sở, khẳng định vị trí, vai trò
không thể thiếu được của công tác này trong đời sống cộng đồng.
Theo quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở và
Điều 2 Nghị định 160/1999/NĐ-CP thì: “Hoà giải ở cơ sở là việc hướng dẫn, giúp
đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với
nhau những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ nhằm giữ gìn đoàn kết trong
nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp
trong gia đình và cộng đồng dân cư, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo
đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư”.
Mục đích của hoà giải ở cơ sở là hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp
đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những việc vi phạm pháp luật và
tranh chấp ngay từ ban đầu, nhằm ngăn chặn tình trạng “cái sảy nảy cái ung” hay
“việc bé xé ra to”, không để việc nhỏ phát sinh thành việc lớn dẫn đến những hậu quả
nghiêm trọng.
1.2 Vai trò của hoà giải ở cơ sở
Công tác hoà giải có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng tình làng, nghĩa xóm
đầm ấm, đùm bọc, giúp đỡ nhau, xây dựng xã hội bình yên, giàu mạnh, tăng cường
tình đoàn kết trong nhân dân và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân:
- Công tác hoà giải trực t...
I. MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CÁCH THỨC THÀNH LẬP TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ
1. Hoà giải ở cơ sở và mô hình tổ hoà giải cơ sở
1.1 Hoà giải ở cơ sở
Hoà giảisở một truyền thống, một đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hoạt
động hoà giải mang đậm tính nhân văn, hoạt động mọi người trên sở tình
người. Mục đích chính của công tác hoà giải sở nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa
xóm, tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng, tập thể, hàn gắn, vun đắp
sự hoà thuận, hạnh phúc cho từng gia đình. Hòa giải mang lại niềm vui cho mọi
người, mọi nhà, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức pháp luật của
người dân. Điều 127 Hiến pháp 1992 quy định: “ sở thành lập các tổ chức thích
hợp của nhân dân để giải quyết những vi phạm pháp luật tranh chấp nhỏ trong
nhân dân theo quy định của pháp luật”. Trên sở quy định này của Hiến pháp,
ngày 25/12/1998, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh về tổ chức
hoạt động hoà giải sở; ngày 18/10/1999 Chính phủ đã ban hành Nghị định số
160/1999/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức hoạt
động hoà giải sở. Đây những văn bản pháp thể hiện sự quan tâm đặc biệt
của Đảng, Nhà nước đối với công tác hoà giải sở, khẳng định vị trí, vai trò
không thể thiếu được của công tác này trong đời sống cộng đồng.
Theo quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh về tổ chức hoạt động hoà giải sở
Điều 2 Nghị định 160/1999/NĐ-CP thì: Hoà giải sở là việc hướng dẫn, giúp
đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với
nhau những việc vi phạm pháp luật tranh chấp nhỏ nhằm giữ gìn đoàn kết trong
nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm đạo truyền thống tốt đẹp
trong gia đình cộng đồng dân cư, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo
đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư”.
Mục đích của hoà giải ở cơ sở là hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp
đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với nhau những việc vi phạm pháp luật
tranh chấp ngay từ ban đầu, nhằm ngăn chặn tình trạng cái sảy nảy cái ung hay
việc bé xé ra to”, không để việc nhỏ phát sinh thành việc lớn dẫn đến những hậu quả
nghiêm trọng.
1.2 Vai trò của hoà giải ở cơ sở
Công tác hoà giải vai trò rất quan trọng trong việcy dựng tình làng, nghĩam
đầm ấm, đùm bọc, giúp đỡ nhau, xây dựng hội bình yên, giàu mạnh, tăng cường
tình đoàn kết trong nhân dân và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân:
- Công tác hoà giải trực tiếp giải quyết những việc vi phạm pháp luật tranh chấp
nhỏ trong nhân dân; giữ gìn trật tự, an toàn hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật
tội phạm sở. Thông qua việc phát hiện giải quyết tận gốc những mâu thuẫn,
- 1 -
Tài liệu tập huấn công tác hòa giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tập huấn công tác hòa giải - Người đăng: Hiep Tong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tài liệu tập huấn công tác hòa giải 9 10 34