Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tập huấn về chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế

Được đăng lên bởi Man Plus
Số trang: 282 trang   |   Lượt xem: 2033 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT HẬU GIA NHẬP WTO
DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÔNG CHỨC
LÀM CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Tài liệu tham khảo phục vụ tập huấn
cho công chức Văn phòng Chính phủ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐỐI NGOẠI - HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Đơn vị tư vấn:
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại (Học viện Ngoại giao)

Chủ biên:
Nguyễn Mạnh Cường

Tập thể tác giả:
Hoàng Hữu Anh
Phạm Thị Thuý Nga
Trịnh Thị Thu Huyền
Lê Thu Hà

C HÍ N H S Á C H Đ Ố I NG O Ạ I V À HỘ I NHẬP Q UỐ C T Ế

Nguyễn Viết Linh

1

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 9
Chương 1:KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI
NGOẠI VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ ................................................ 15
1.1. Khái quát về chính sách đối ngoại ........................................................................... 15
1.1.1. Khái niệm Chính sách đối ngoại ....................................................................... 15
1.1.1.1. Định nghĩa chính sách đối ngoại ................................................................ 15
1.1.1.2. Các bộ phận cấu thành chính sách đối ngoại .............................................. 18
1.1.2. Phân tích chính sách đối ngoại.......................................................................... 25
1.1.2.1. Phân tích chính sách đối ngoại theo cấp độ................................................ 25
1.1.2.2. Phân tích chính sách đối ngoại theo các nhân tố tác động ......................... 26
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống ngoại giao của cha ông ta ....................... 46
1.2.1. Độc lập dân tộc ................................................................................................. 46
1.2.2. Kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại............................................................... 47
1.2.3. Ngoại giao tâm công ......................................................................................... 50
C HÍ N H S Á C H Đ Ố I NG O Ạ I V À HỘ I NHẬP Q UỐ C T Ế

1.2.4. Hòa hiếu với các dân tộc khác .......................................................................... 52
1.2.5. Dĩ bất biến ứng vạn biến ................................................................................... 53
1.2.6. Nắm vững thời cơ, giành thắng lợi từng bước ..................................................
CHƯƠNG TRÌNH H TR K THUT HU GIA NHP WTO
D ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LC NG CHC
LÀM CÔNG C ĐỐI NGOI HI NHP QUC T
TI VĂN PHÒNG CHÍNH PH
CHÍNH CH ĐỐI NGOI
HI NHP QUC T
Tài liu tham kho phc v tp hun
cho công chc Văn phòng Chính ph
ĐƠN V TƯ VN:
TRUNG TÂM ĐÀO TO, BI DƯNG CÁN B ĐI NGOI - HC VIN NGOI GIAO
Tài liệu tập huấn về chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tập huấn về chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế - Người đăng: Man Plus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
282 Vietnamese
Tài liệu tập huấn về chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế 9 10 977