Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi Thanh Nga
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 3543 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930. Đảng là đội tiên phong của
giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt
Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
Sự l.nh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng
Việt Nam.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam.
Đường lối cách mạng của Đảng chỉ có giá trị chỉ đạo thực tiễn khi nắm bắt đúng quy
luật vận động khách quan.
Đường lối đúng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng, quyết định vị
trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia dân tộc.
Để hoạch định đường lối cách mạng đúng đắn Đảng phải nắm vững và vận dụng sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát thực tiễn vận động của đất nước
và thời đại, t.m t.i nghiên cứu để nắm bắt những quy luật khách quan, chống mọi biểu hiện
của chủ nghĩa giáo điều, chủ quan, duy . chí.
b. Đối tượng nghiên cứu môn học
Đối tượng chủ yếu của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của
Đảng trong tiến tr.nh cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến
cách mạng x. hội chủ nghĩa.
Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với môn
Những nguyên lý. cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm r. sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng
Việt Nam.
- Làm rõ. quá tr.nh h.nh thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng.
- Làm rõ. kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ . NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC
1. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được hiểu là con đường, cách thức để nhận thức đúng đắn
những nội dung cơ bản của đường lối và hiệu quả tác động của nó trong thực tiễn cách
mạng Việt Nam.
a. Cơ sở phương pháp luận
Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam phải dựa trên thế
giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan điểm có .
nghĩa phương pháp luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.

b. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp ...
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
a. Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930. Đảng là đội tiên phong của
giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt
Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
Sự l.nh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng
Việt Nam.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam.
Đường lối cách mạng của Đảng chỉ có giá trị chỉ đạo thực tiễn khi nắm bắt đúng quy
luật vận động khách quan.
Đường lối đúng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng, quyết định vị
trí, uy tín của Đảng đối với quốc gia dân tộc.
Để hoạch định đường lối cách mạng đúng đắn Đảng phải nắm vững và vận dụng sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát thực tiễn vận động của đất nước
và thời đại, t.m t.i nghiên cứu để nắm bắt những quy luật khách quan, chống mọi biểu hiện
của chủ nghĩa giáo điều, chủ quan, duy . chí.
b. Đối tượng nghiên cứu môn học
Đối tượng chủ yếu của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của
Đảng trong tiến tr.nh cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến
cách mạng x. hội chủ nghĩa.
Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với môn
Những nguyên lý. cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm r. sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng
Việt Nam.
- Làm rõ. quá tr.nh h.nh thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng.
- Làm rõ. kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ . NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC
1. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được hiểu là con đường, cách thức để nhận thức đúng đắn
những nội dung cơ bản của đường lối và hiệu quả tác động của nó trong thực tiễn cách
mạng Việt Nam.
a. Cơ sở phương pháp luận
Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam phải dựa trên thế
giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan điểm có .
nghĩa phương pháp luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.
Tài liệu tham khảo môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tham khảo môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam - Người đăng: Thanh Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Tài liệu tham khảo môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam 9 10 906