Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU TRIẾT CAO HỌC

Được đăng lên bởi haothyha01
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3702 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ÔN TẬP TRIẾT HỌC
Câu 1: Từ lập trường của phép duy vật, anh chị hãy nêu nhận xét
của mình về triết lý Phật giáo dưới 2 phương diện thế giới quan và nhân
sinh quan?
Phật giáo là một trường phái Triết học Tôn giáo, người sáng lập ra đạo
Phật là Thích ca Mâu ni. Theo Jataka (Phật bản sinh kinh), Buddha vốn là
một thái tử, có tên là Siddhàrta con trai của Suddhodana vua một nước nhỏ ở
Bắc ÂĐ. Vì muốn tìm cách giải thoát nhân loại mọi sự khổ đau trong vòng
luân hồi, Siddhàrta đã bỏ gia đình đi tu.
Phật giáo được nghiên cứu trên hai phương diện đó là thế giới quan và
nhân sinh quan.
Thứ nhất: Thế giới quan Phật giáo là một thế giới quan có tính duy vật
và vô thần, đồng thời có chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng sâu sắc.
Tính duy vật và vô thần thể hiện rõ nét nhất ở quan niệm về tính tự
thân sinh thành, biến đổi của vạn vật, không do sự chi phối quyết định của
một lực lượng thần linh hay thượng đế tối cao nào. Trái lại vạn vật đều tuân
theo tính tất định và phổ biến của luật nhân – quả. Điều này được quán triệt
trong việc lý giải những vấn đề của cuộc sống nhân sinh như: Hạnh phúc,
đau khổ, giàu nghèo, thọ,yểu…
Tính biện chứng sâu sắc của triết học Phật giáo đặc biệt thể hiện rõ
qua việc luận chứng về tính chất “vô ngã” và “vô thường” của vạn vật.
Phạm trù “vô ngã” bao hàm tư tưởng cho rằng, vạn vật trong vụ trụ
vốn không có tính thường hằng nó chỉ là sự “giả hợp” do sự hội đủ nhân
duyên nên thành ra “có” (tồn tại). Ngay bản thân sự tồn tại của thực tế con
người chẳng qua cũng là do “ngũ uẩn” (năm yếu tố) hội hợp lại: Sắc (vật
chất), thụ (cảm giác), tưởng (ấn tượng), hành (suy lý) và thức (ý thức). Theo
cách phân loại khác-“lục tại”: địa (chất khoảng), thuỷ (chất nước), hoả (nhiệt
năng), phong (hơi thở), không (khoảng trống) và thức (ý thức). Nói một cách
tổng quát thì vạn vật chỉ là sự “hội hợp” của hai loại yếu tố là vật chất “sắc”
và tinh thần “danh”. Như vậy thì không có cái gọi là “tôi” (vô ngã).
Phạm trù “vô thường” gắn liền với phạm trù “vô ngã”. Vô thường
nghĩa là vạn vật biến đổi vô cùng theo chu trình bất tận: Sinh – Trụ – Dị –
Diệt…(hay: Sinh – Trụ – Hoại – Không). Vậy thì “có có” – “không không”
luân hồi (bánh xe quay) bất tận: “thoáng có”, “thoáng không” cái còn mà
chẳng còn, cái ...
ÔN TẬP TRIẾT HỌC
Câu 1: Từ lập trường của phép duy vật, anh chị hãy nêu nhận xét
của mình về triết lý Phật giáo dưới 2 phương diện thế giới quan và nhân
sinh quan?
Phật giáo là một trường phái Triết học Tôn giáo, người sáng lập ra đạo
Phật Thích ca Mâu ni. Theo Jataka (Phật bản sinh kinh), Buddha vốn
một thái tử, có tên là Siddhàrta con trai của Suddhodana vua một nước nhỏ ở
Bắc ÂĐ. muốn tìm ch giải thoát nhân loại mọi sự khổ đau trong vòng
luân hồi, Siddhàrta đã bỏ gia đình đi tu.
Phật giáo được nghiên cứu trên hai phương diện đó là thế giới quan và
nhân sinh quan.
Thứ nhất: Thế giới quan Phật giáo là một thế giới quan có tính duy vật
và vô thần, đồng thời có chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng sâu sắc.
Tính duy vật và thần thể hiện r nét nhất ở quan niệm về tính tự
thân sinh thành, biến đổi của vạn vật, không do sự chi phối quyết định của
mộṭc lượng thần linh hay thượng đế tối cao nào. Trái lại vạn vật đều tuân
theo tính tất định và phổ biến của luật nhân quả. Điều này được quán triệt
trong việc lý giải những vấn đề của cuộc sống nhân sinh như: Hạnh phúc,
đau khổ, giàu nghèo, thọ,yểu…
Tính biện chứng u sắc của triết học Phật giáo đặc biệt thể hiện rõ
qua việc luận chứng về tính chất “vô ngã” và “vô thường” của vạn vật.
Phạm trù “vô ngã” bao hàm tưởng cho rằng, vạn vật trong vụ trụ
vốn không có tính thường hằng nó chỉ là sự “giả ̣p” do sự hội đủ nhân
duyên nên thành ra “có” (tồn tại). Ngay bản thân sự tồn tại của thực tế con
người chẳng qua cũng là do ngũ uẩn” (năm yếu tố) hội ̣p lại: Sắc (vật
chất), thụ (cảm giác), tưởng (ấn tượng), hành (suy lý) và thức (ý thức). Theo
cách phân loại khác-“lục tại”: địa (chất khoảng), thuỷ (chất nước), hoả (nhiệt
năng), phong (hơi thở), không (khoảng trống) và thức (ý thức). Nói một cách
tổng quát thì vạn vật chỉ là sự “hội hợp” của hai loại yếu tố là vật chất “sắc”
và tinh thần “danh”. Như vậy thì không có cái gọi là “tôi” (vô ngã).
Phạm trù “vô thường” gắn liền với phạm trù “vô ngã”. Vô thường
nghĩa là vạn vật biến đổi cùng theo chu trình bất tận: Sinh Trụ Dị
Diệt…(hay: Sinh – Trụ Hoại Không). Vậy thì “có có” “không không”
luân hồi (bánh xe quay) ́t tận: “thoáng có”, “thoáng không” cái còn mà
chẳng còn, cái mất mà chẳng mất.
Thứ hai: Nhân sinh quan Phật giáo là phần trọng tâm của triết học
này. Cũng như nhiều trường phái khác của triết học ấn Độ cổ đại, Phật giáo
TÀI LIỆU TRIẾT CAO HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU TRIẾT CAO HỌC - Người đăng: haothyha01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TÀI LIỆU TRIẾT CAO HỌC 9 10 905