Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu triết học

Được đăng lên bởi hanhhip1821996
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
a. Khái niệm văn hóa, nền văn hóa
Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con ngườisáng tạo ra bằng lao
động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. Văn hóa là biểu hiện trình
độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Khi nghiên cứu quy luật phát
triển của xã hội loài người, chủ nghĩa Mác-Lênin đã khái quát các loại hình hoạt động
của xã hội thành hai hoạt động cơ bản là “sản xuất vật chất” và “sản xuất tinh thần”. Với
ý nghĩa như vậy, theo nghĩa rộng, văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa
tinh thần: Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết
tinh trong sản phẩm vật chất. Theo nghĩa hẹp, văn hoá được hiểu chủ yếu là văn hoá
tinh thần. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra
trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người. Như vậy, nói tới văn hoá
là nói tới con người, tới việc phát huy những năng lực thuộc bản chất của con người
nhằm hoàn thiện con người, hoàn thiện xã hội. Do vậy, văn hoá có mặt trong mọi hoạt
động của con người, dù đó là hoạt động trên lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, hay
trong tư tưởng, tinh thần... Văn hóa trong xã hội có giai cấp bao giờ cũng mang tính giai
cấp.Điều kiện sinh hoạt vật chất của mỗi xã hội và của mỗi giai cấp khác nhau, nhất là
của giai cấp thống trị là yếu tố quyết định hình thành các nền văn hóa khác nhau. Nền
văn hóa là biểu hiện cho toàn bộ nội dung, tính chất của văn hóa được hình thành và
phát triển trên cơ sở kinh tế - chính trị của mỗi thời kỳlịch sử, trong đó ý thức hệ của
giai cấp thống trị chi phối phương hướng phát triển và quyết định hệ thống các chính
sách, pháp luật quản lý các hoạt động văn hóa. Kinh tế là cơ sở của nền văn hóa còn
chính trị là yếu tố quy định khuynh hướng phát triển của nó, tạo nên ý thức hệ của nền
văn hóa. Chính vì vậy, một nền chính trị lạc hậu tất yếu sẽ không tạo ra một nền văn
hoá tiến bộ. Do đó, nền văn hoá của bất cứ thời kỳ nào của lịch sử cũng đồng thời có
sự kế thừa, sử dụng những di sản của quá khứ và sáng tạo ra những giá trị văn hoá
mới. Trong xã hội có giai cấp và quan hệ giai cấp, các giai cấp thống trị của mỗi thời kỳ
lịch sử đều in dấu ấn của mình trong lịch sử phát triển của văn hoá và tạo ra nền văn
hoá của xã hội đó, hình thành những giai đoạn khác nhau trong lịch sử phát triển văn
hoá.
b. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
Sự ra đời của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là một ...
1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
a. Khái niệm văn hóa, nền văn hóa
Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con ngườisáng tạo ra bằng lao
động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình. Văn hóa là biểu hiện trình
độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Khi nghiên cứu quy luật phát
triển của xã hội loài người, chủ nghĩa Mác-Lênin đã khái quát các loại hình hoạt động
của xã hội thành hai hoạt động cơ bản là “sản xuất vật chất” và “sản xuất tinh thần”. Với
ý nghĩa như vậy, theo nghĩa rộng, văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa
tinh thần: Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết
tinh trong sản phẩm vật chất. Theo nghĩa hẹp, văn hoá được hiểu chủ yếu là văn hoá
tinh thần. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra
trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người. Như vậy, nói tới văn hoá
là nói tới con người, tới việc phát huy những năng lực thuộc bản chất của con người
nhằm hoàn thiện con người, hoàn thiện xã hội. Do vậy, văn hoá có mặt trong mọi hoạt
động của con người, dù đó là hoạt động trên lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, hay
trong tư tưởng, tinh thần... Văn hóa trong xã hội có giai cấp bao giờ cũng mang tính giai
cấp.Điều kiện sinh hoạt vật chất của mỗi xã hội và của mỗi giai cấp khác nhau, nhất là
của giai cấp thống trị là yếu tố quyết định hình thành các nền văn hóa khác nhau. Nền
văn hóa là biểu hiện cho toàn bộ nội dung, tính chất của văn hóa được hình thành và
phát triển trên cơ sở kinh tế - chính trị của mỗi thời kỳlịch sử, trong đó ý thức hệ của
giai cấp thống trị chi phối phương hướng phát triển và quyết định hệ thống các chính
sách, pháp luật quản lý các hoạt động văn hóa. Kinh tế là cơ sở của nền văn hóa còn
chính trị là yếu tố quy định khuynh hướng phát triển của nó, tạo nên ý thức hệ của nền
văn hóa. Chính vì vậy, một nền chính trị lạc hậu tất yếu sẽ không tạo ra một nền văn
hoá tiến bộ. Do đó, nền văn hoá của bất cứ thời kỳ nào của lịch sử cũng đồng thời có
sự kế thừa, sử dụng những di sản của quá khứ và sáng tạo ra những giá trị văn hoá
mới. Trong xã hội có giai cấp và quan hệ giai cấp, các giai cấp thống trị của mỗi thời kỳ
lịch sử đều in dấu ấn của mình trong lịch sử phát triển của văn hoá và tạo ra nền văn
hoá của xã hội đó, hình thành những giai đoạn khác nhau trong lịch sử phát triển văn
hoá.
b. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
Sự ra đời của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong quá trình phát triển của
lịch sử, là sự phát triển tự nhiên, hợp quy luật khi phương thức sản xuất tư bản chủ
nghĩa đã lỗi thời và phương thức sản xuất mới xã hội chủ nghĩa hình thành. Chủ nghĩa
xã hội được xác lập với hai tiền đề quan trọng là tiền đề chính trị (giai cấp công nhân và
nhân dân lao động giành được chính quyền)và tiền đề kinh tế (chế độ sở hữu xã hội về
tư liệu sản xuất chủ yếu được thiết lập), đó cũng chính là những tiền đề hình thành nền
văn hóa xã hội chủ nghĩa.
Vì thế, có thể khái quát: Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hoá được xây dựng
và phát triển trên nền tảng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, do Đảng Cộng sản lãnh
đạo nhằm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng lên về đời sống văn hóa tinh thần của
Tài liệu triết học - Trang 2
Tài liệu triết học - Người đăng: hanhhip1821996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu triết học 9 10 343