Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu triết học

Được đăng lên bởi lehoangphung1997
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môn triết
Câu 1: Đảng ta khẳng định: “Đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thục tế, tôn
trọng quy luật khách quan…”. Đồng chí hãy phân tích cơ sở lý luận của quan điểm trên.
Liên hệ thực tiễn cách mạng Việt Nam và địa phương đồng chí đang công tác
Trả lời:
1. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền
tảng tư tưởng và vận dụng tư tưởng lý luận đó vào thực tế cách mạng nước ta để đề ra đường lối,
chủ trương, chính sách qua từng thời kỳ. Đặc biệt, trước những diễn biến hết sức phức tạp của
tình hình trong nước và thế giới, khi hệ thống XHCN và các đảng cộng sản đang rơi vào tình
trạng khủng hoảng sâu sắc, toàn diện, việc đề ra đường lối đổi mới là yêu cầu rất bức thiết đối với
cách mạng, quyết định sự sống còn của Đảng, đến thắng lợi cách mạng Việt Nam. Một trong
những vận dụng cơ sở lý luận của triết học Mác - Lênin vào công cuộc đổi mới đất nước mà
Đảng đã khởi xướng bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI là nguyên tắc khách quan - một nguyên
tắc được rút ra từ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Văn kiện Đại hội Đảng lần IX
đã viết: “Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan.
Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật khách quan là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo
đúng đắn của Đảng”. Việc tìm hiểu quy luật khách quan trên cơ sở mối quan hệ giữa vật chất và ý
thức để vận dụng đúng đắn quy luật này vào thực tiễn là vấn đề hết sức cần thiết đối với Đảng viên.
2. Quan điểm của Đảng ta về “Đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thục tế,
tôn trọng quy luật khách quan…” có cơ sở lý luận từ việc giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và
ý thức. Theo đó, việc giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức theo nguyên tắc:
2.1. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
2.1.1. Vật chất luôn luôn quyết định ý thức
Sự quyết định này được thể hiện ở chỗ: vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau; vật
chất là nguồn gốc của ý thức; ý thức là sự phản ánh đối với vật chất.
Chúng ta đều biết, ý thức là sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc con
người nên chỉ khi có con người mới có ý thức. Trong mối quan hệ giữa con người với thế giới vật
chất thì con người là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài của thế giới vật chất, là sản phẩm của
thế giới vật chất. Đó là nguyên nhân vật chất có trước, ý thức có sau.
Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội của ý thức đề, hoặc là chính
bản thân thế giới vật chất, hoặc là những dạng tồn tại của vật c...
Môn triết
Câu 1: Đảng ta khẳng định: “Đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thục tế, tôn
trọng quy luật khách quan…”. Đồng chí hãy phân tích s luận của quan điểm trên.
Liên hệ thực tiễn cách mạng Việt Nam và địa phương đồng chí đang công tác
Trả lời:
1. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền
tảng tưởng vận dụng tưởng luận đó vào thực tế cách mạng nước ta để đề ra đường lối,
chủ trương, chính sách qua từng thời kỳ. Đặc biệt, trước những diễn biến hết sức phức tạp của
tình hình trong nước thế giới, khi h thống XHCN các đảng cộng sản đang rơi vào tình
trạng khủng hoảng sâu sắc, toàn diện, việc đề ra đường lối đổi mới là yêu cầu rất bức thiết đối với
cách mạng, quyết định sự sống còn của Đảng, đến thắng lợi cách mạng Việt Nam. Một trong
những vận dụng sở luận của triết học Mác - Lênin vào công cuộc đổi mới đất nước
Đảng đã khởi xướng bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI nguyên tắc khách quan - một nguyên
tắc được rút ra từ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. Văn kiện Đại hội Đảng lần IX
đã viết: “Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan.
Năng lực nhận thức hành động theo quy luật khách quan điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo
đúng đắn của Đảng”. Việc tìm hiểu quy luật khách quan trên cơ sở mối quan hệ giữa vật chất và ý
thức để vận dụng đúng đắn quy luật này o thực tiễn vấn đề hết sức cần thiết đối với Đảng vn.
2. Quan điểm của Đảng ta về “Đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thục tế,
tôn trọng quy luật khách quan…”cơ sở lý luận từ việc giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và
ý thức. Theo đó, việc giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức theo nguyên tắc:
2.1. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
2.1.1. Vật chất luôn luôn quyết định ý thức
Sự quyết định này được thể hiện chỗ: vật chất i trước, ý thức cái sau; vật
chất là nguồn gốc của ý thức; ý thức là sự phản ánh đối với vật chất.
Chúng ta đều biết, ý thức sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức cao bộ óc con
người nên chỉ khi có con người mới có ý thức. Trong mối quan hệ giữa con người với thế giới vật
chất thì con người kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài của thế giới vật chất, sản phẩm của
thế giới vật chất. Đó là nguyên nhân vật chất có trước, ý thức có sau.
Các yếu tố tạo thành nguồn gốc t nhiên, nguồn gốc hội của ý thức đề, hoặc là chính
bản thân thế giới vật chất, hoặc là những dạng tồn tại của vật chất. Cho nên vật chất là nguồn gốc
của ý thức.
Ý thức sự phản ánh thế giới vật chất, hình ảnh chủ quan về thế giới vật chất nên nội
dung ý thức phản ánh được quyết định bới vật chất. S vận động phát triển của ý thức,
hình thức biểu hiện của ý thức… đều bị các quy luật sinh học, các quy luật hội, môi trường
sống quyết định.
2.1.2. Ý thức có sự tác động tích cực trở lại vật chất
Sở sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất do sự tồn tại của ý thức nh
độc lập tương đối so với vật chất.
Nói đến ý thức nói đến ý thức của con người cho nên sự tác động của ý thức đối với vật
chất cũng chính là sự tác động của con người đối với thế giới khách quan.
Bản thân ý thức tự nó không thể tác động đến vật chất. Sự tác động của ý thức đến vật chất
phải thông qua những hoạt động thực tiễn của con người. Cho nên bản thân ý thức thể hiện sự tác
1
Tài liệu triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu triết học - Người đăng: lehoangphung1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tài liệu triết học 9 10 120