Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu triết học Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi Trang Nhi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU 5 :Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Ý nghĩa
phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu này?
* CSHT là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định.
* KTTT là toàn bộ các quan điểm về chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo...,các thể chế xã
hội tương ứng như Nhà nước, đảng phái, giáo hội… được hình thành trên một CSHT nhất định.
* Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT
- CSHT quyết định KTTT (CSHT nào thì KTT nấy):
+ Trật tự kinh tế xét đến cùng quy định trật tự chính trị, mâu thuẫn trong kinh tế gây ra mâu thuẫn
trong chính trị. Giai cấp nào thống trị trong kinh tế thì giai cấp đó thống trị trong chính trị.
+ Tất cả các yếu tố của KTTT dều trực tiếp hay gián tiếp phụ thuộc vào CSHT và do CSHT quy định.
- CSHT thay đổi hay mất đi thì sớm hay muộn KTTT cũng phải thay đổi hay mất đi để cho một
KTTT mới ra đời, tuy nhiên đây là một quá trình phức tạp.
- KTTT tác động trở lại đến CSHT:
Do KTTT và mỗi yếu tố của nó có tính độc lập tương đối và vai trò khác nhau nên chúng tác động đến CSHT
theo những cách những xu hướng khác nhau.
+ Chức năng chính của KTTT là xây dựng, củng cố, bảo vệ CSHT đã sinh ra nó, chống lại mọi nguy cơ
làm suy yếu hay phá hoại chế độ kinh tế hiện hành.
+ KTTT tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội, nhưng nó không thể làm thay đổi xu hướng phát triển
khách quan của đời sống kinh tế - xã hội. Sự tác động của nó chủ yếu diễn ra theo 2 hướng:
. Nếu phù hợp với CSHT, với các quy luật kinh tế thì KTTT thúc đẩy sự tăng trưởng, đảm bảo sự phát
triển bền vững cho CSHT.
. Nếu không phù hợp với CSHT, với các quy luật kinh tế thì KTTT kìm hãm sự tăng trưởng, gây bát ổn
cho đời sống xã hội
* Ý nghĩa phương pháp luận
- Cơ sở lý luận khoa học để xây dựng quan điểm duy vật về lịch sử trong việ xem xét mối quan hệ lịch sử.
- Là cơ sở lý luận khoa học để Đảng ta xây dựng đường lối kết hợp giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính
trị được thể hiện xuyên suốt trong các kỳ đại hội.
“Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị, vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (Đại hội XI)
- Là cơ sở khoa học để chúng ta nhận thức, vận dụng đúng đường lối đổi mới kinh tế chính trị nước ta.
+ Khẳng định việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là cấp bách và có ý nghĩa quyết
định.
+ Việc đổi mới toàn bộ hệ thống KTTT XHCN ở nước ta là rất quan trọng (Nghị quyết TW 8)- Xây
dựng Đảng – Nhà nước pháp quyến.
* Liên hệ v...
CÂU 5 :Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng? Ý nghĩa
phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu này?
* CSHT là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định.
* KTTT toàn bộ các quan điểm về chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo...,các thể chế
hội tương ứng như Nhà nước, đảng phái, giáo hội… được hình thành trên một CSHT nhất định.
* Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT
- CSHT quyết định KTTT (CSHT nào thì KTT nấy):
+ Trật tự kinh tế xét đến cùng quy định trật tự chính trị, u thuẫn trong kinh tế gây ra mâu thuẫn
trong chính trị. Giai cấp nào thống trị trong kinh tế thì giai cấp đó thống trị trong chính trị.
+ Tất cả các yếu tố của KTTT dều trực tiếp hay gián tiếp phụ thuộc vào CSHT và do CSHT quy định.
- CSHT thay đổi hay mất đi thì sớm hay muộn KTTT cũng phải thay đổi hay mất đi để cho một
KTTT mới ra đời, tuy nhiên đây là một quá trình phức tạp.
- KTTT tác động trở lại đến CSHT:
Do KTTT và mỗi yếu tố của nó có tính độc lập tương đối và vai trò khác nhau nên chúng tác động đến CSHT
theo những cách những xu hướng khác nhau.
+ Chức năng chính của KTTT xây dựng, củng cố, bảo vệ CSHT đã sinh ra nó, chống lại mọi nguy
làm suy yếu hay phá hoại chế độ kinh tế hiện hành.
+ KTTT tác động mạnh mẽ đến kinh tế - hội, nhưng không thể làm thay đổi xu hướng phát triển
khách quan của đời sống kinh tế - xã hội. Sự tác động của nó chủ yếu diễn ra theo 2 hướng:
. Nếu phù hợp với CSHT, với các quy luật kinh tế thì KTTT thúc đẩy sự tăng trưởng, đảm bảo sự phát
triển bền vững cho CSHT.
. Nếu không phù hợp với CSHT, với các quy luật kinh tế thì KTTT kìm hãm sự tăng trưởng, gây bát ổn
cho đời sống xã hội
* Ý nghĩa phương pháp luận
- Cơ sở lý luận khoa học để xây dựng quan điểm duy vật về lịch sử trong việ xem xét mối quan hệ lịch sử.
- Là cơ sở lý luận khoa học để Đảng ta xây dựng đường lối kết hợp giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính
trị được thể hiện xuyên suốt trong các kỳ đại hội.
“Đổi mới đồng bộ, p hp v kinh tế chính trị, mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàuc
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (Đại hội XI)
- Là cơ sở khoa học để chúng ta nhận thức, vận dụng đúng đường lối đổi mới kinh tế chính trị nước ta.
+ Khẳng định việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cấp bách ý nghĩa quyết
định.
+ Việc đổi mi toàn bộ hệ thống KTTT XHCN nước ta rất quan trọng (Nghị quyết TW 8)- Xây
dựng Đảng – Nhà nước pháp quyến.
* Liên hệ vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam
sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Việt Nam: sở hạ tầng Việt Nam gồm nền kinh tế
nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kiến trúc thượng tầng có chủ nghĩa Mác
Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Dảng Cộng sản, nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội…
Đảng ta đã vận dụng mối quan hệ biện chứng này trong quá trình xây dựng CHXH c ta hiện
nay.
Nước ta đã trải qua các hình thái kinh tế - hội khác nhau: từ hội cộng sản nguyên thủy tiến lên
hội chiếm hữu nô lệ, đến hội phong kiến rồi tiến hóa lên CNXH bỏ qua chế độ bản chủ nghĩa
đỉnh cao nhất trong q trình tiến hóa này chủ nghĩa cộng sản. Nước ta đang trong giai đoạn xây dựng
CNXH theo hướng xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Do đó mối quan hệ
biện chứng giữa CSHT KTTT 1 quá trình đấu tranh lâu dài giữa cái mới cái cũ. CNXH đang
trong quá trình xây dựng nên là cái mới còn rất non yếu, muốn a bỏ hết tàng dư của xã hi cũ - đại diện
cho cái cũ rất khó bởi nó đã tồn tại lâu dài. Tuy nhiên con đường đi lên CNXH ở nước ta diễn ra theo các
Tài liệu triết học Mác Lê Nin - Trang 2
Tài liệu triết học Mác Lê Nin - Người đăng: Trang Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu triết học Mác Lê Nin 9 10 14