Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu triết học

Được đăng lên bởi tcllctk35-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích tính tất yếu của việc định hướng con đường đi lên CNXH bỏ
qua chế độ tư bản chủ nghĩa
Việt Nam chưa qua giai đoạn phát triển TBCN, song với điều kiện lịch sử
nhất định, có thể quá độ lên CNXH, không qua giai đoạn TBCN. Điều đó
hoàn toàn phù hợp với quy luật lịch sử tự nhiên.
- Trong chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt, luận cương của đảng đã
khẳng định: “Con đường của Cách mạng Việt Nam nhất định phải đi tới
CNXH, bỏ qua thời kỳ TBCN”.
- Qua các thời kỳ cách mạng, từ khi thành lập Đảng ta luôn luôn khẳng
định chân lý: “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường tất yếu
khách quan phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân ta”. Sau thắng
lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước ta có đủ điều kiện quá
độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, đó là:
+ Phương thức sản xuất cũ (TBCN) đã trở nên lạc hậu, lỗi thời. Phương
thức sản xuất mới (CSCN) tiến bộ đã xuất hiện. Hơn nữa, thực tiễn cách
mạng VN đã làm cho nhân dân ta hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân
(Pháp) và chủ nghĩa đế quốc (Mỹ) đã củng cố việc lựa chọn con đường
gắn độc lập dân tộc và CNXH.
+ Chính quyền đã thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Chính vì vậy, mục tiêu tiếp theo của cách
mạng nước ta tất yếu phải là CNXH, do đó, phải bước vào thời kỳ quá độ
để đi lên CNXH.
- ĐH Đảng IX tiếp tục khẳng định “Con đường đi lên của nước ta là sự
phát triển quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN”.
Đại hội Đảng IX chỉ rõ: ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời
xây dựng QHSX phù hợp theo định hướng XHCN.
è Xuất phát từ nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ. Lao động thủ công đi
lên CNXH mà chưa có nền đại công nghiệp, do đó phải tiến hành công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Đó là
nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kì quá độ tiến lên CNXH.
- Đảng ta chỉ rõ quan hệ giữa phát triển kinh tế, xã hội với phát triển KH,
công nghệ vì sự phát triển KHCN sẽ tạo ra sự phát triển nhanh của LLSX
nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao sức mạnh nội lực để hội
nhập kinh tế thế giới
è Công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa mà hướng trước hết vào các
ngành công nghệ cao do đó “coi giáo dục và đào tạo, KH và CN là nền
tảng, động lực của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.
è Trong điều kiện hiện nay của nước ta với thế và lực trong nước và điều
kiện quốc tế có nhiều thuận lợi nên không thể chỉ thực hiện các bước đi
tuần tự mà cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có bước đi tuần tự, vừa
có bước nhảy vọt.

- Đại hội Đảng đã ...
Phân tích tính tất yếu của việc định hướng con đường đi lên CNXH bỏ
qua chế độ tư bản chủ nghĩa
Việt Nam chưa qua giai đoạn phát triển TBCN, song với điều kiện lịch sử
nhất định, có thể quá độ lên CNXH, không qua giai đoạn TBCN. Điều đó
hoàn toàn phù hợp với quy luật lịch sử tự nhiên.
- Trong chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt, luận cương của đảng đã
khẳng định: “Con đường của Cách mạng Việt Nam nhất định phải đi tới
CNXH, bỏ qua thời kỳ TBCN”.
- Qua các thời kỳ cách mạng, từ khi thành lập Đảng ta luôn luôn khẳng
định chân lý: “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường tất yếu
khách quan phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân ta”. Sau thắng
lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước ta có đủ điều kiện quá
độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, đó là:
+ Phương thức sản xuất cũ (TBCN) đã trở nên lạc hậu, lỗi thời. Phương
thức sản xuất mới (CSCN) tiến bộ đã xuất hiện. Hơn nữa, thực tiễn cách
mạng VN đã làm cho nhân dân ta hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân
(Pháp) và chủ nghĩa đế quốc (Mỹ) đã củng cố việc lựa chọn con đường
gắn độc lập dân tộc và CNXH.
+ Chính quyền đã thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Chính vì vậy, mục tiêu tiếp theo của cách
mạng nước ta tất yếu phải là CNXH, do đó, phải bước vào thời kỳ quá độ
để đi lên CNXH.
- ĐH Đảng IX tiếp tục khẳng định “Con đường đi lên của nước ta là sự
phát triển quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN”.
Đại hội Đảng IX chỉ rõ: ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời
xây dựng QHSX phù hợp theo định hướng XHCN.
è Xuất phát từ nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ. Lao động thủ công đi
lên CNXH mà chưa có nền đại công nghiệp, do đó phải tiến hành công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Đó là
nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kì quá độ tiến lên CNXH.
- Đảng ta chỉ rõ quan hệ giữa phát triển kinh tế, xã hội với phát triển KH,
công nghệ vì sự phát triển KHCN sẽ tạo ra sự phát triển nhanh của LLSX
nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao sức mạnh nội lực để hội
nhập kinh tế thế giới
è Công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa mà hướng trước hết vào các
ngành công nghệ cao do đó “coi giáo dục và đào tạo, KH và CN là nền
tảng, động lực của sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.
è Trong điều kiện hiện nay của nước ta với thế và lực trong nước và điều
kiện quốc tế có nhiều thuận lợi nên không thể chỉ thực hiện các bước đi
tuần tự mà cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có bước đi tuần tự, vừa
có bước nhảy vọt.
tài liệu triết học - Trang 2
tài liệu triết học - Người đăng: tcllctk35-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tài liệu triết học 9 10 576