Ktl-icon-tai-lieu

Tại sao nước Mỹ lại giàu

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠI SAO
NƯỚC MỸ LẠI GIÀU?
 Trần Thị Trang Châu
Khoa Kinh Tế - Đại học Đông Á
TÓM TẮT

ABSTRACT

Sự giàu có và thịnh vượng luôn là hướng

Wealthiness and prosperity always attract

phấn đấu của mỗi cá nhân và quốc gia.

individuals and countries to strive for. When

Nhắc đến quốc gia “giàu” thì đa số chúng

mentioning “richness” of a nation, most of

ta đều nghĩ ngay đến nước Mỹ. Có nhiều

us ussually think about the United States

quan điểm và nguyên nhân giải thích cho

of America (the U.S.). There are many

sự giàu có đó của nước Mỹ, tuy nhiên, trong

viewpoints and reasons explain for that

giới hạn của bài viết này, tôi sẽ trình bày và

wealthiness of the U.S., nevertheless, here

giải thích các nguyên nhân dựa trên 5 khía

I will just explain the reasons in 5 different

cạnh, đó là lịch sử, chính trị, công nghệ, xã

aspects, namely history, politics, technology,

hội và con người.

society and human resources.

4 năm học ở trường kinh tế, ngành Quản Trị Kinh Doanh, tôi đã được thấm nhuần
tư tưởng, người học kinh tế thì phải biết làm kinh tế, phải biết làm giàu cho chính bản
thân mình, cho người khác và cho xã hội. Đến tận bây giờ, tư tưởng đó vẫn luôn ám ảnh
trong tâm trí tôi hằng ngày, tuy nhiên, trước khi có thể bắt tay làm được điều gì, mình
phải học, học để biết, học để hiểu và học để áp dụng.
Qua quá trình học tập và nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh, tôi luôn có một cái
nhìn ngưỡng mộ dành cho nước Mỹ, một đất nước mà ở đó mọi người đều mong ước và
có cơ hội đạt được American Dream - đây là tư tưởng của quốc gia và nó nói lên rằng
người dân hoàn toàn có thể đạt được sự thành công, danh tiếng và giàu có thông qua làm
việc chăm chỉ. Và tất cả mọi người trên thế giới này đều đồng tình với tôi rằng, tôi cũng
muốn đạt được American Dream, tôi cũng muốn trở nên giàu có. Vậy tại sao nước Mỹ
lại giàu có đến như vậy?
Trước khi tìm ra nguyên nhân và nguồn gốc của sự giàu có ấy, hãy cùng nhìn xem
mức độ “giàu” của nước Mỹ như thế nào qua các con số sau:
ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ
Soá 06-2012

89

Bảng 1: Top 10 quốc gia giàu nhất thế giới năm 2010 theo GDP

Nguồn: http://www.a
h
aneki.com/rrichest.htmll
Nguồn:

Bảng 2:
2 Top 10 qquốc gia có nhiều
tỉ phú
ú nhất năm 2010

Bảng 2: Top 10 quốc gia có nhiều
tỉ phú
2010 richest.htmll
Nguồn:
http://www.a
h nhất năm
aneki.com/r
Bảng 2:
2 Top 10 qquốc gia có nhiều tỉ phú
ú nhất năm 2010

B
Bảng 1 và Bảng
B
2 cho
o thấy GDP
P của Mỹ năm
n 2010 là
l 14.660 ttỉ USD và số
s lượng tỉỉ
phú là 4...
ÑAÏI HOÏC ÑOÂNG AÙ
Soá 06-2012
89
TẠI SAO
NƯỚC MỸ LẠI GIÀU?
Trần Thị Trang Châu
Khoa Kinh Tế - Đại học Đông Á
4 năm học ở trường kinh tế, ngành Quản Trị Kinh Doanh, tôi đã được thấm nhuần
tưởng, người học kinh tế thì phải biết làm kinh tế, phải biết làm giàu cho chính bản
thân mình, cho người khác và cho xã hội. Đến tận bây giờ, tư tưởng đó vẫn luôn ám ảnh
trong tâm trí tôi hằng ngày, tuy nhiên, trước khi thể bắt tay làm được điều gì, mình
phải học, học để biết, học để hiểu và học để áp dụng.
Qua quá trình học tập nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh, tôi luôn một cái
nhìn ngưỡng mộ dành cho nước Mỹ, một đất nước mà ở đó mọi người đều mong ước và
hội đạt được American Dream - đây tưởng của quốc gia nói lên rằng
người dân hoàn toàn thể đạt được sự thành công, danh tiếng giàu có thông qua làm
việc chăm chỉ. Và tất cả mọi người trên thế giới này đều đồng tình với tôi rằng, tôi cũng
muốn đạt được American Dream, tôi cũng muốn trở nên giàu có. Vậy tại sao nước Mỹ
lại giàu có đến như vậy?
Trước khi tìm ra nguyên nhân và nguồn gốc của sự giàu có ấy, hãy cùng nhìn xem
mức độ “giàu” của nước Mỹ như thế nào qua các con số sau:
TÓM TẮT
Sự giàu thịnh vượng luôn hướng
phấn đấu của mỗi nhân quốc gia.
Nhắc đến quốc gia “giàu” thì đa số chúng
ta đều nghĩ ngay đến nước Mỹ. nhiều
quan điểm nguyên nhân giải thích cho
sự giàu có đó của nước Mỹ, tuy nhiên, trong
giới hạn của bài viết này, tôi sẽ trình bày
giải thích các nguyên nhân dựa trên 5 khía
cạnh, đó lịch sử, chính trị, công nghệ,
hội và con người.
ABSTRACT
Wealthiness and prosperity always attract
individuals and countries to strive for. When
mentioning “richness” of a nation, most of
us ussually think about the United States
of America (the U.S.). There are many
viewpoints and reasons explain for that
wealthiness of the U.S., nevertheless, here
I will just explain the reasons in 5 different
aspects, namely history, politics, technology,
society and human resources.
Tại sao nước Mỹ lại giàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tại sao nước Mỹ lại giàu - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tại sao nước Mỹ lại giàu 9 10 48