Ktl-icon-tai-lieu

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi thanhhailt309
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là người công bộc tận tụy, trung thành của
nhân dân thì mỗi cán bộ, công chức phải hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình theo đúng Luật
cán bộ, công chức. Biểu hiện cụ thể là: Làm tốt những công việc hàng ngày, nhất là những việc liên
quan trực tiếp tới đời sống của người dân.
Đồng thời với việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người công bộc tận tụy, trung thành của nhân
dân, công tác giáo dục, tuyên truyền cần kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu
hiện sai trái. Đó là sự lầm lẫn giữa trọng trách được tổ chức giao phó với quyền lực cá nhân. Sự lẫn
trộn đó dẫn tới cơn khát quyền lực, chạy quyền, mua quyền, bán quyền, lộng quyền, cửa quyền,
tham quyền cố vị. Khi có quyền mà thiếu lương tâm sẽ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân,
đục khoét dân, “dĩ công vi tư”. Sinh thời Bác Hồ đã cảnh báo: “Cậy thế mình ở trong ban này, ban nọ,
rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng
dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân” 39.
…..
Vì thế, bên cạnh việc giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì việc quyết tâm thực hiện và làm
theo tấm của Bác mới thực sự đem lại ý nghĩa cho việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nói phải đi đôi với làm, lý luận phải gắn liền với thực tiễn. Quần chúng
đã chán cái lối "nói mà không làm", "nói hay nhưng làm dở", "nói người nhưng mình không làm"…của
bộ một bộ phận cán bộ. Để thực sự lấy lại được hình ảnh những cán bộ, đảng viên tận tụy, trung
thành vì dân, một mặt, chúng ta cần động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên làm theo Bác; mặt khác,
cần kiên quyết trừng trị và loại trừ những kẻ hành dân, khinh dân, lừa đảo và ăn cắp của dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, mỗi người, dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện về
…dân tình, hiểu rõ dân tâm, đảm bảo dân sinh, nâng cao dân trí". Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức dù làm việc ở vị trí nào cũng đều cần quán triệt những quan điểm chung đó.
Cần cụ thể hóa thái độ tận tụy, trung thành phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân thành các nhiệm vụ
trên từng vị trí công tác, từng loại công việc. Thấm nhuần, quán triệt sâu sắc tư tưởng và tấm gương
vì nước quên thân, vì dân phục vụ của Bác Hồ để vận dụng, cụ thể hóa nội dung những lời dạy của
Bác đối với ngành, địa phương, giới mình trong điều kiện mới, gắn với hoàn thành tốt các nhiệm vụ
chính trị.

…..
Việc học tập và làm theo tấm gương đ...
Để học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh người công bộc tận tụy, trung thành của
nhân dân thì mỗi cán bộ, công chức phải hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình theo đúng Luật
cán bộ, công chức. Biểu hiện cụ thể là: Làm tốt những công việc hàng ngày, nhất những việc liên
quan trực tiếp tới đời sống của người dân.
Đồng thời với việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người công bộc tận tụy, trung thành của nhân
dân, công c giáo dục, tuyên truyền cần kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm biểu
hiện sai trái. Đó sự lầm lẫn giữa trọng trách được tổ chức giao phó với quyền lực nhân. Sự lẫn
trộn đó dẫn tới cơn khát quyền lực, chạy quyền, mua quyền, bán quyền, lộng quyền, cửa quyền,
tham quyền cố vị. Khi quyền thiếu lương tâm sẽ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân,
đục khoét dân, “dĩ công vi tư”. Sinh thời Bác Hồ đã cảnh báo: “Cậy thế mình ở trong ban này, ban nọ,
rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng
dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân”
39
.
…..
thế, bên cạnh việc giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì việc quyết tâm thực hiện và làm
theo tấm của Bác mới thực sự đem lại ý nghĩa cho việc tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nói phải đi đôi với làm,luận phải gắn liền với thực tiễn. Quần chúng
đã chán cái lối "nói mà không làm", "nói hay nhưng làm dở", "nói người nhưng mình không làm"…của
bộ một bộ phận cán bộ. Để thực sự lấy lại được hình ảnh những cán bộ, đảng viên tận tụy, trung
thành dân, một mặt, chúng ta cần động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên làm theo Bác; mặt khác,
cần kiên quyết trừng trị và loại trừ những kẻ hành dân, khinh dân, lừa đảo và ăn cắp của dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, mỗi người, cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện về
…dân tình, hiểu rõ dân tâm, đảm bảo dân sinh, nâng cao dân trí". Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức dù làm việc ở vị trí nào cũng đều cần quán triệt những quan điểm chung đó.
Cần cụ thể hóa thái độ tận tụy, trung thành phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân thành các nhiệm vụ
trên từng vị trí công tác, từng loại công việc. Thấm nhuần, quán triệt sâu sắc tư tưởng tấm gương
nước quên thân, dân phục vụ của Bác Hồ để vận dụng, cụ thể hóa nội dung những lời dạy của
Bác đối với ngành, địa phương, giới mình trong điều kiện mới, gắn với hoàn thành tốt các nhiệm vụ
chính trị.
…..
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng vào việc nâng cao vai trò
tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi
người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đề ra chỉ tiêu phấn đấu
thiết thực. Trong đợt học tập chuyên đề lần này, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức công tác ở mọi cấp, mọi ngành, nhất là các cán bộ lãnh đạo chủ trì, chủ chốt, cần xây
dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, định kỳ báo cáo
trước chi bộ, cơ quan, đơn vị.
……
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: thanhhailt309
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 561