Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý giáo dục: Giáo dục lại

Được đăng lên bởi Nấm Lùn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4972 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phạm Thị Hồng Nhung
___K59A-TLGD___

1. Phương pháp xác định những nguyên nhân và điều kiện về
những sai lệch hành vi ở tuổi vị thành niên.
Với tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp ngày càng có xu hướng
tăng và ngày càng trẻ hóa về độ tuổi thì việc cần phải tìm ra những nguyên
nhân và điệu kiện dẫn đến những sai lệch trong hành hành vi của trẻ vị thành
niên là vô cùng cần thiết. Tình hình tội phạm tồn tại trong xã hội, có nội
dung và nguyên nhân trong xã hội. Chính vì thế cần phải xem xét nó trong
một không gian và thời gian nhất định.
Tình hình tội phạm vị thành niên cũng như các hiện tượng xã hội khác
tồn tại trong nó, đều có quy luật riêng và bị chi phối bởi các hoàn cảnh xã
hội khách quan. Vì vậy, tim ra những nguyên nhân và điều kiện dẫn đến việc
chưa trưởng thành phạm tội sẽ giúp chúng ta tìm ra những biện pháp trong
công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm vị thành niên.
Chủ nghĩa Mác- Lênin cũng đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả là mối
liên hệ giữa các hiện tượng, nguyên nhân sinh ra kết quả. Nguyên nhân tính
theo thời gian luôn có trước còn kết quả có sau. Ở đây có nghĩa là những sự
kiện hay quá trình xã hội tiêu cực ở phương diện kinh tế, chính trị, xã hội,
văn hóa, con người là nguyên nhân phát sinh tình hình tội phạm vị thành
niên. Nguyên nhân có khả năng làm phát sinh hậu quả, nhưng để phát sinh ra
hậu quả thì cần có những điều kiện thích hợp
Với mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả thì phương pháp có thể
dùng để tìm hiểu nguyên nhân và điều kiện của hành vi lệch chuẩn của trẻ vị
thành niên là dựa vào những kết quả, tức là những hiện tượng, hành vi trẻ vị
thành niên vi phạm các chuẩn mực xã hội để từ đó đưa ra những giả thuyết
về nguyên nhân để nghiên cứu và so sánh lại với thực trạng hiện có xem có
phù hợp không
Giáo dục lại

1

Phạm Thị Hồng Nhung
___K59A-TLGD___

Nhưng cần phải nhận thấy rằng nguyên nhân có khả năng làm phát
sinh hậu quả nhưng để phát sinh ra hậu quả cần có những điều kiện thích
hợp. Điều kiện được coi là chat xúc tác, kich thích hoặc đảm bảo để các
nguyên nhân của tình hình tội phạm được vận động một cách nhanh chóng,
thuận tiện và phát sinh ra tội phạm chứ bản thân nó không thể phát sinh tội
phạm
Tuy nhiên sự độc lập này chỉ tương đối. Nguyên nhân và điều kiện
của tình hình tội phạm xét cho cùng cũng chỉ là những cở sở quan trọng và
cần thiết của sụ tồn tại của tình hình tội phạm ở một quốc gia, của một khi
vực nhất định của một quốc gia trong những thời điểm nhất định, những việc
phân định rõ ràng đâu là nguyên nhân, đâu...
Phạm Thị Hồng Nhung
___K59A-TLGD___
1. Phương pháp xác định những nguyên nhân điều kiện về
những sai lệch hành vi ở tuổi vị thành niên.
Với tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp ngày càng xu hướng
tăng ngày càng trẻ hóa về độ tuổi thì việc cần phải tìm ra những nguyên
nhân và điệu kiện dẫn đến những sai lệch trong hành hành vi của trẻ vị thành
niên là vô cùng cần thiết. nh nh tội phạm tồn tại trong hội, có nội
dung nguyên nhân trong xã hội. Chính thế cần phải xem xét trong
một không gian và thời gian nhất định.
Tình hình tội phạm vị thành niên cũng như các hiện tượng xã hội khác
tồn tại trong nó, đều quy luật riêng bị chi phối bởi các hoàn cảnh
hội khách quan. Vì vậy, tim ra những nguyên nhân và điều kiện dẫn đến việc
chưa trưởng thành phạm tội s giúp chúng ta tìm ra những biện pháp trong
công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm vị thành niên.
Chủ nghĩa Mác- Lênin cũng đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả mối
liên hệ giữa các hiện tượng, nguyên nhân sinh ra kết quả. Nguyên nhân tính
theo thời gian luôn trước còn kết quả sau. đây nghĩa những sự
kiện hay quá trình xã hội tiêu cực phương diện kinh tế, chính trị, hội,
văn hóa, con người là nguyên nhân phát sinh tình nh tội phạm v thành
niên. Nguyên nhân có khả năng làm phát sinh hậu quả, nhưng để phát sinh ra
hậu quả thì cần có những điều kiện thích hợp
Với mối quan hệ giữa nguyên nhân kết quả thì phương pháp có thể
dùng để tìm hiểu nguyên nhân và điều kiện của hành vi lệch chuẩn của trẻ vị
thành niên là dựa vào những kết quả, tức là những hiện tượng, hành vi trẻ vị
thành niên vi phạm các chuẩn mực hội để từ đó đưa ra những giả thuyết
về nguyên nhân để nghiên cứu so nh lại với thực trạng hiện xem
phù hợp không
Giáo dục lại
1
Tâm lý giáo dục: Giáo dục lại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý giáo dục: Giáo dục lại - Người đăng: Nấm Lùn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tâm lý giáo dục: Giáo dục lại 9 10 877