Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học

Được đăng lên bởi Hồng Phan Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM TLHSPNN

Caâu 1. Ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng daïy laø:
A. söï phaùt trieån trí tueä cuûa hoïc sinh.
B. söï phaùt trieån nhaân caùch hoïc sinh.
C. quaù trình lónh hoäi tri thöùc, kó naêng, kó xaûo cuûa hoïc sinh.
D. tri thöùc khoa hoïc vaø caùc kó naêng, kó xaûo töông öùng.
Caâu 2. Chöùc naêng cuûa ngöôøi thaày giaùo trong hoaït ñoäng daïy laø:
A. toå chöùc vaø ñieàu khieån hoaït ñoäng hoïc cuûa hoïc sinh.
B. truyeàn thuï kieán thöùc cho hoïc sinh.
C. thuùc ñaåy söï phaùt trieån trí tueä cuûa hoïc sinh
D. hình thaønh nhaân caùch hoïc sinh.
Caâu 3. Nhieäm vuï cuûa ngöôøi thaày giaùo trong quaù trình daïy hoïc laø:
A. saùng taïo ra tri thöùc môùi cho xaõ hoäi vaø truyeàn ñaït laïiù cho hoïc sinh.
B. taùi taïo laïi tri thöùc ñaõ coù cho baûn thaân vaø truyeàn ñaït noù cho hoïc sinh.
C.toå chöùc, ñieàu khieån quaù trình taùi taïo tri thöùc ôû hoïc sinh.
D. saùng taïo ra tri thöùc môùi cho baûn thaân vaø truyeàn ñaït laïi cho hoïc sinh.
Caâu 4. Muïc ñích cuûa hoaït ñoäng daïy laø:
A.giuùp treû lónh hoäi tri thöùc, taïo söï phaùt trieån taâm lí, hình thaønh nhaân caùch.
B. truyeàn ñaït kieán thöùc cho hoïc sinh vaø giuùp hoïc sinh reøn luyeän kó naêng, kó xaûo.
C. toå chöùc, ñieàu khieån hoïc sinh thöïc hieän hoaït ñoäng hoïc ñeå lónh hoäi tri thöùc.
D. giuùp treû lónh hoäi tri thöùc, hình thaønh phöông phaùp hoïc taäp.
Caâu 5. Ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa hoaït ñoäng daïy, ngöôøi daïy caàn:
A. bieát caùch truyeàn ñaït coù hieäu quaû nhaát ñoái vôùi hoïc sinh.
B. taïo ra tính tích cöïc trong hoaït ñoäng hoïc cuûa hoïc sinh.
C. taïo ra tính tích cöïc trong hoaït ñoäng daïy cuûa giaùo vieân.
D. bieát cheá bieán taøi lieäu hoïc taäp phuø hôïp vôùi nhaän thöùc cuûa hoïc sinh.
Caâu 6. Yeáu toá quyeát ñònh chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh laø:
A. caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng hoïc cuûa giaùo vieân.
B. phöông phaùp daïy hoïc cuûa ngöôøi giaùo vieân.
C. tính tích cöïc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh.
D. söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø.
Caâu 7. Ñeå taïo ra tính tích cöïc trong hoaït ñoäng hoïc cuûa hoïc sinh, giaùo vieân caàn:
A. bieát caùch cuï theå hoaù, ñôn giaûn hoaù caùc noäi dung hoïc taäp.
B. söû duïng linh hoaït caùc phöông phaùp daïy hoïc hôïp lí.
C. söû duïng linh hoaït caùc hình thöùc toå chöùc daïy hoïc hôïp lí.
D. giuùp hoïc sinh yù thöùc ñöôïc ñoái töôïng caàn chieám lónh vaø bieát caùch chieám lónh noù.
Caâu 8. Baûn chaát cuûa hoaït ñoäng daïy laø:
1. toå chöùc quaù trình taùi taïo tri thöùc, taïo ra caùi môù...
BOÄ CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM TLHSPNN
Caâu 1. Ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng daïy laø:
A. söï phaùt trieån trí tueä cuûa hoïc sinh.
B. söï phaùt trieån nhaân caùch hoïc sinh.
C. quaù trình lónh hoäi tri thöùc, kó naêng, kó xaûo cuûa hoïc sinh.
D. tri thöùc khoa hoïc vaø caùc kó naêng, kó xaûo töông öùng.
Caâu 2. Chöùc naêng cuûa ngöôøi thaày giaùo trong hoaït ñoäng daïy laø:
A. toå chöùc vaø ñieàu khieån hoaït ñoäng hoïc cuûa hoïc sinh. B. truyeàn thuï kieán thöùc cho hoïc sinh.
C. thuùc ñaåy söï phaùt trieån trí tueä cuûa hoïc sinh D. hình thaønh nhaân caùch hoïc sinh.
Caâu 3. Nhieäm vuï cuûa ngöôøi thaày giaùo trong quaù trình daïy hoïc laø:
A. saùng taïo ra tri thöùc môùi cho xaõ hoäi vaø truyeàn ñaït laïiù cho hoïc sinh.
B. taùi taïo laïi tri thöùc ñaõ coù cho baûn thaân vaø truyeàn ñaït noù cho hoïc sinh.
C.toå chöùc, ñieàu khieån quaù trình taùi taïo tri thöùc ôû hoïc sinh.
D. saùng taïo ra tri thöùc môùi cho baûn thaân vaø truyeàn ñaït laïi cho hoïc sinh.
Caâu 4. Muïc ñích cuûa hoaït ñoäng daïy laø:
A.giuùp treû lónh hoäi tri thöùc, taïo söï phaùt trieån taâm lí, hình thaønh nhaân caùch.
B. truyeàn ñaït kieán thöùc cho hoïc sinh vaø giuùp hoïc sinh reøn luyeän kó naêng, kó xaûo.
C. toå chöùc, ñieàu khieån hoïc sinh thöïc hieän hoaït ñoäng hoïc ñeå lónh hoäi tri thöùc.
D. giuùp treû lónh hoäi tri thöùc, hình thaønh phöông phaùp hoïc taäp.
Caâu 5. Ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa hoaït ñoäng daïy, ngöôøi daïy caàn:
A. bieát caùch truyeàn ñaït coù hieäu quaû nhaát ñoái vôùi hoïc sinh.
B. taïo ra tính tích cöïc trong hoaït ñoäng hoïc cuûa hoïc sinh.
C. taïo ra tính tích cöïc trong hoaït ñoäng daïy cuûa giaùo vieân.
D. bieát cheá bieán taøi lieäu hoïc taäp phuø hôïp vôùi nhaän thöùc cuûa hoïc sinh.
Caâu 6. Yeáu toá quyeát ñònh chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh laø:
A. caùch thöùc toå chöùc hoaït ñoäng hoïc cuûa giaùo vieân. B. phöông phaùp daïy hoïc cuûa ngöôøi giaùo vieân.
C. tính tích cöïc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. D. söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø.
Caâu 7. Ñeå taïo ra tính tích cöïc trong hoaït ñoäng hoïc cuûa hoïc sinh, giaùo vieân caàn:
A. bieát caùch cuï theå hoaù, ñôn giaûn hoaù caùc noäi dung hoïc taäp.
B. söû duïng linh hoaït caùc phöông phaùp daïy hoïc hôïp lí.
C. söû duïng linh hoaït caùc hình thöùc toå chöùc daïy hoïc hôïp lí.
D. giuùp hoïc sinh yù thöùc ñöôïc ñoái töôïng caàn chieám lónh vaø bieát caùch chieám lónh noù.
Caâu 8. Baûn chaát cuûa hoaït ñoäng daïy laø:
1. toå chöùc quaù trình taùi taïo tri thöùc, taïo ra caùi môùi trong taâm lí ngöôøi hoïc.
2. bieát cheá bieán taøi lieäu phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm nhaän thöùc cuûa ngöôøi hoïc.
3. taïo ra tính tích cöïc cuûa ngöôøi hoïc trong quaù trình hoïc taäp.
4. toå chöùc quaù trình lónh hoäi tri thöùc, kó naêng, kó xaûo cuûa ngöôøi hoïc.
5. giuùp ngöôøi hoïc yù thöùc ñöôïc nhieäm vuï hoïc taäp vaø bieát caùch giaûi quyeát nhieäm vuï ñoù.
Phöông aùn ñuùng laø: A: 1;2;3 B: 2;3;4 C: 1;3;5 D: 1;2;5
Caâu 9. Hoaït ñoäng lónh hoäi nhöõng tri thöùc, kó naêng, kó xaûo theo moät muïc ñích töï giaùc ñöôïc goïi laø:
A. hoïc kinh nghieäm. B. hoïc ngaãu nhieân.
C. hoaït ñoäng hoïc. D. hoaït ñoäng töï hoïc.
Caâu 10. Hoaït ñoäng hoïc höôùng vaøo laøm thay ñoåi:
A. ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng. B. khaùch theå cuûa hoaït ñoäng.
C. ñoäng cô cuûa hoaït ñoäng. D. chuû theå cuûa hoaït ñoäng.
Caâu 11. Trong quaù trình hoïc taäp, vieäc tieáp thu tri thöùc veà baûn thaân hoaït ñoäng hoïc (caùch hoïc) ñöôïc tieán haønh:
1
Tâm lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học - Người đăng: Hồng Phan Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tâm lý học 9 10 820