Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học Du lịch

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I
MỘT SỐ VẤN ðỀ CƠ BẢN CỦA TÂM LÝ HỌC
I . KHÁI QUÁT VỀ TÂM LÝ HỌC
1. Khái niệm về tâm lý
- Theo cách hiểu thông thường: Hiểu, ñoán ý người khác, ñi ñến cách cư xử phù
hợp
- Theo khoa học: là tất cả những hiện tượng tinh thần xảy ra trong não con người,
nó gắn liền và ñiều hành mọi hành vi và hoạt ñộng của con người.
Tâm lý còn ñược gọi là thế giới nội tâm hay “Lòng người”.
2. Bản chất của hiện tượng tâm lý người
2.1.Tâm lý là sự phản ảnh hiên thực khách quan vào não người.
2.2 .Tâm lý mang tính chủ thể.
2.3. Bản chất xã hội – lịch sử của tâm lý người.
3. Khái niệm về tâm lý học
3.1. Khái niệm tâm lý học
Tâm lý học là một khoa học nghiên cứu sự hình thành vận hành và phát triển
của hoạt ñộng tâm lý, tức là nghiên cứu con người nhận thức thế giới khách quan bằng
con ñường nào, theo qui luật nào, nghiên cứu thái ñộ của con người ñối với cái mà họ
nhận thức ñược hoặc làm ra.
ðối tượng của tâm lý học là các hiện tượng tâm lý.
3.2. Vị trí của tâm lý học
Tâm lý học ñược nảy sinh trên nền tri thức của nhân loại và do nhu cầu của
cuộc sống ñòi hỏi. Nhìn tổng thể, tâm lý học ñứng ở vị trí giáp ranh giữa khoa học tự
nhiên, khoa học xã hội, khoa học kinh tế và trên nền của triết học. Người ta dự ñoán
thế kỷ 21 là thế kỷ mũi nhọn, hàng ñầu của tin học, tâm lý học và sinh vật học.
3.3 . Vai trò và ý nghĩa của tâm lý học du lịch
Việc ra ñời của ngành du lịch gắn liền với nhiều ngành khác như giao thông vận
tải, dịch vụ khách sạn, hướng dẫn du lịch, các dịch vụ ăn uống, bán hàng, chiêu ñãi
viên, quảng cáo . . ðể phục vụ thiết thực cho ngành du lịch, nhiều lĩnh vực khoa học ra
ñời như: ðịa lý du lịch, văn hoá du lịch, tâm lý học du lịch. . .
Tâm lý học du lịch là một ngành của khoa học tâm lý và cũng là một ngành trong
hệ thống các khoa học về du lịch.
Tâm lý học du lịch có nhiệm vụ
Nghiên cứu các hiện tượng tâm lý của du khách, của cán bộ công nhân viên ngành
du lịch, tìm ra những ñặc ñiểm tâm lý qui luật tâm lý của họ.
* Vai trò, ý nghĩa của tâm lý học du lịch
Cung cấp hệ thống lý luận về tâm lý học, trên cơ sở ñó, các nhà kinh doanh du lịch
nhận biết ñược nhu cầu, sở thích, tâm trạng, thái ñộ . . . của khách du lịch ñể ñịnh
hướng, ñiều khiển và ñiều chỉnh quá trình phục vụ khách du lịch.
Trên cơ sở hiểu biết tâm lý học, các nhà kinh doanh du lịch sẽ có khả năng nhận
biết, ñánh giá ñúng về khả năng kinh doanh của mình, hoàn thiện và nâng cao năng
lực chuyên môn, năng lực giao tiếp và rèn luyện các phẩm chất tâm lý cấn thiết.
Việc nắm ñược nhữ...
1
CHƯƠNG I
M
T S VN ðỀ CƠ BN CA TÂM LÝ HC
I . KHÁI QUÁT V
TÂM LÝ HC
1. Khái ni
m v tâm lý
- Theo cách hiu thông thường: Hiu, ñoán ý người khác, ñi ñến cách cư x phù
h
p
- Theo khoa h
c: tt c nhng hin tượng tinh thn xy ra trong não con người,
nó g
n lin và ñiu hành mi hành vi và hot ñộng ca con người.
Tâm lý còn
ñược gi là thế gii ni tâm hay “Lòng người”.
2. B
n cht ca hin tượng tâm lý người
2.1.Tâm lý là s
phn nh hiên thc khách quan vào não người.
2.2 .Tâm lý mang tính ch
th.
2.3. B
n cht xã hi – lch s ca tâm lý người.
3. Khái ni
m v tâm lý hc
3.1. Khái ni
m tâm lý hc
Tâm h
c mt khoa hc nghiên cu s hình thành vn hành và phát trin
c
a hot ñộng tâm lý, tc là nghiên cu con người nhn thc thế gii khách quan bng
con
ñường nào, theo qui lut nào, nghiên cu thái ñộ ca con người ñối vi i h
nh
n thc ñược hoc làm ra.
ðối tượng ca tâm lý hc là các hin tượng tâm lý.
3.2. V
trí ca tâm lý hc
Tâm hc ñược ny sinh trên nn tri thc ca nhân loi do nhu cu ca
cu
c sng ñòi hi. Nhìn tng th, tâm hc ñứng v trí giáp ranh gia khoa hc t
nhiên, khoa h
c hi, khoa hc kinh tế trên nn ca triết hc. Người ta d ñoán
th
ế k 21 là thế k mũi nhn, hàng ñầu ca tin hc, tâm lý hc và sinh vt hc.
3.3 . Vai trò và ý ngh
ĩa ca tâm lý hc du lch
Vi
c ra ñời ca ngành du lch gn lin vi nhiu ngành khác như giao thông vn
t
i, dch v khách sn, hướng dn du lch, các dch v ăn ung, n hàng, chiêu ñãi
viên, qu
ng cáo . . ðể phc v thiết thc cho ngành du lch, nhiu lĩnh vc khoa hc ra
ñời như: ðịa lý du lch, văn hoá du lch, tâm lý hc du lch. . .
Tâm h
c du lch mt ngành ca khoa hc tâm cũng mt ngành trong
h
thng các khoa hc v du lch.
Tâm lý h
c du lch có nhim v
Nghiên c
u các hin tượng tâm lý ca du khách, ca cán b công nhân viên ngành
du l
ch, tìm ra nhng ñặc ñim tâm lý qui lut tâm lý ca h.
* Vai trò, ý ngh
ĩa ca tâm lý hc du lch
Cung cp h thng lý lun v tâm lý hc, trên cơ s ñó, các nhà kinh doanh du lch
nh
n biết ñược nhu cu, s thích, m trng, thái ñộ . . . ca khách du lch ñể ñịnh
h
ướng, ñiu khin và ñiu chnh quá trình phc v khách du lch.
Trên c
ơ s hiu biết tâm hc, các nhà kinh doanh du lch s kh năng nhn
bi
ết, ñánh giá ñúng v kh năng kinh doanh ca mình, hoàn thin ng cao năng
l
c chuyên môn, năng lc giao tiếp và rèn luyn các phm cht tâm lý cn thiết.
Vi
c nm ñược nhng ñặc ñim tâm lý ñặc trưng ca du khách , các hin tượng tâm
xã h
i thường gp trong du lch s giúp cho vic phc v khách du lch tt hơn.
Ngoài ra, tâm h
c du lch giúp cho vic ñào to, tuyn chn, b trí, t chc
lao
ñộng, y dng văn hoá ca doanh nghip du lch, x hài hoà các mi quan h
trong doanh nghi
p.
4. Phân lo
i hin tượng tâm lý
www.hoiquandulich.com
Tâm lý học Du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học Du lịch - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tâm lý học Du lịch 9 10 749