Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học lúa tuổi và tâm lý học phát triển

Được đăng lên bởi Tieu Kim O
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 2278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CHƯƠNG III
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
HỒ CHÍ MINH
I. Mục tiêu, tính chất, vị trí - vai trò, nhiệm vụ, nguyên tác tổ chức và hoạt
động của Đội TNTP Hồ Chí minh
1. Mục tiêu của Đội TNTP Hồ Chí Minh
Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa X thông
qua ngày 29/6/2013 đã thông qua Điếu lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, đã xác định:
“Đội TNTP Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục
tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động,
vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Công ước của Liên hợp quốc về
quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”.
Theo quy định của điều lệ Đội, đối tượng giáo dục của Đội là trẻ em từ 6
đến 15 tuổi, chủ yếu ở trong độ tuổi học tại các trường tiểu học và trung học cơ
sở. Tuy nhiên , trên địa bàn dân cư vẫn còn nhiều em do hoàn cảnh khó khăn và
nhiều nguyên nhân khác nhau không được đến trường. Đây chính là đối tượng
mà tổ chức Đội phải tập hợp, giáo dục các em vào tổ chức, phối hợp cùng các
lực lượng giáo dục khác trong xã hội, giúp các em được hưởng các quyền của trẻ
em được khẳng định trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Mục tiêu của Đội được khẳng định trong Điều lệ Đội: “Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục
tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động,
vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Công ước của Liên Hợp Quốc về
Quyền Trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” và luôn bám sát mục
tiêu giáo dục và đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa của Đảng. Mục tiêu của
Đội thống nhất với mục tiêu giáo dục của nhà trường phổ thông. Điều 27, khoản
1 của Luật giáo dục năm 2005 nêu rõ: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp
2

học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ
năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng
tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên và đi
vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Do sự thống nhất, phù hợp giữa mục tiêu của Đội và mục tiêu giáo dục
phổ thông nên tổ chức Đội phải cùng với nhà trường và các lực lượng giáo dục
khác kết hợp với nhau để giáo dục thiếu nhi ở cả trường học và trên địa bàn dân
cư, trong giờ học và ngoài giờ lên lớp. Trong môi trường giáo dục của Đội,
thông qua các hoạt động giáo dục của mình, ý thức chính trị dần dần được xây
đắp, để khi đến giai đo...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học lúa tuổi và tâm lý học phát triển - Người đăng: Tieu Kim O
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Tâm lý học lúa tuổi và tâm lý học phát triển 9 10 495