Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học và giáo dục học

Được đăng lên bởi hiepnguyenmta-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2631 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHẦN I – PHẦN CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1: Phân tích luận điểm: “Tâm lý người được hình thành và phát triển
thông qua hoạt động”? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong huấn luyện – giáo dục
quân nhân?
Toàn bộ năng lực đã có (TL1)

Con người

Hoạt động chiếm
lĩnh

Đối tượng

Toàn bộ năng lực đã có và mới có
(TL2)

TL2 – TL1 > 0 => đã sinh ra tâm lý mới.
-Hoạt động chính là sự tương tác của con người với thể giới khách quan thông
qua đó đã tạo ra sản phẩm cả về phía TG lẫn con người.
-Trong quá trình hoạt động có 2 quá trình đồng thời xảy ra với nhau: chủ thể
hóa đối tượng (xuất tâm) và đối tượng hóa chủ thể (nhập tâm)
*Ý nghĩa thực tiễn: tâm lý – hoạt động có mqh chặt chẽ với nhau, do đó để có
được hiệu quả công việc tốt cần chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, tích cực. Khi đánh
giá cần phải xem xét điều kiện hoạt động tâm lý chứ không chỉ dựa vào hiệu quả
công việc..
Câu 2: Phân tích luận điểm: “ Phản ánh Tâm lý người là một quá trình
tích cực và mang tính cá thể”? Ý nghĩa thực tiễn đối với bản thân.
*Phân tích:
(-Quá trình phản ánh tâm lý chủ thể chủ động, hoạt động chiếm lĩnh.
-Phản ánh cái gì, mức độ nào đó do chủ thể quyết định.
-Kết quả phản ánh mang dấu ấn chủ thể.)
ĐN: Tâm lý là quá trình tích cực của chủ thể phản ánh thế giới khách quan tạo
nên hình ảnh chủ quan mang bản chất xã hội – lịch sử, có vai trò điều khiển hành vi
của con người.
-Biểu hiện của tính tích cực: Đó không phải là sự phản ánh thụ động, dập
khuôn , máy móc mà chủ thể luôn xác định mqh của mình với sự vật được phản
ánh.
-Sự PA’ ko chỉ dừng lại ở bên ngoài mà còn đi sâu PA’ cài bên trong bản chất
sự vật hiện tượng.
- Sự PA’ ko chỉ dừng lại ở nhận thức sự vật mà còn cải tạo sự vật hiện tượng.
-Tính chủ thể: +Đứng trước cùng 1 sự vật hiện tượng nhưng ở những chủ thể
khác nhau thì tâm lý có sự khác nhau.
+Cùng 1 sv,ht đứng trước cùng 1 chủ thể nhưng ở những thời
điểm khác nhau thì tâm lý cũng khác nhau.
*Ý nghĩa thực tiễn: Không được áp đặt chủ quan
1

Câu 3: Cảm giác là gì? Cảm giác có những quy luật nào? phân tích quy
luật về tính nhạy cảm của cảm giác ? Ý nghĩa của quy luật trong huấn luyện
quân sự.
*Cảm giác: là một quá trình tâm lý phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của sự
vật hiện tượng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của ta.
*Cảm giác có các quy luật sau:
-Quy luật nhạy cảm.
-Quy luật về tính thích ứng.
-Quy luật tác động lẫn nhau
*Phân tích quy luất tính nhạy cảm:
Được xác định bằng độ nhạy cảm tuyệt đối, độ nhạy cảm phân biệt và độ nhạy
cảm sai biệt.
+Độ nhạy cảm tuyệt đối được gi...
PHẦN I – PHẦN CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1: Phân tích luận điểm: “Tâm lý người được hình thành và phát triển
thông qua hoạt động”? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong huấn luyện giáo dục
quân nhân?
TL2 – TL1 > 0 => đã sinh ra tâm lý mới.
-Hoạt động chính sự tương tác của con người với thể giới khách quan thông
qua đó đã tạo ra sản phẩm cả về phía TG lẫn con người.
-Trong quá trình hoạt động 2 quá trình đồng thời xảy ra với nhau: chủ thể
hóa đối tượng (xuất tâm) và đối tượng hóa chủ thể (nhập tâm)
*Ý nghĩa thực tiễn: tâm hoạt động mqh chặt chẽ với nhau, do đó để
được hiệu quả công việc tốt cần chuẩn bị tâm thật vững vàng, tích cực. Khi đánh
giá cần phải xem xét điều kiện hoạt động tâm chứ không ch dựa vào hiệu quả
công việc..
Câu 2: Phân tích luận điểm: “ Phản ánh Tâm lý người là một quá trình
tích cực và mang tính cá thể”? Ý nghĩa thực tiễn đối với bản thân.
*Phân tích:
(-Quá trình phản ánh tâm lý chủ thể chủ động, hoạt động chiếm lĩnh.
-Phản ánh cái gì, mức độ nào đó do chủ thể quyết định.
-Kết quả phản ánh mang dấu ấn chủ thể.)
ĐN: Tâm quá trình tích cực của chủ thể phản ánh thế giới khách quan tạo
nên hình ảnh chủ quan mang bản chất xã hội – lịch sử, có vai trò điều khiển hành vi
của con người.
-Biểu hiện của tính tích cực: Đó không phải sự phản ánh thụ động, dập
khuôn , máy móc ch thể luôn xác định mqh của mình với sự vật được phản
ánh.
-Sự PA’ ko chỉ dừng lại bên ngoài còn đi sâu PA’ cài bên trong bản chất
sự vật hiện tượng.
- Sự PA’ ko chỉ dừng lại ở nhận thức sự vật mà còn cải tạo sự vật hiện tượng.
-Tính chủ thể: +Đứng trước cùng 1 s vật hiện tượng nhưng những chủ thể
khác nhau thì tâm lý có sự khác nhau.
+Cùng 1 sv,ht đứng trước cùng 1 ch thể nhưng những thời
điểm khác nhau thì tâm lý cũng khác nhau.
*Ý nghĩa thực tiễn: Không được áp đặt chủ quan
1
Toàn bộ năng lực đã có và mới có
(TL2)
Hoạt động chiếm
lĩnh
Con người Đối tượng
Toàn bộ năng lực đã có (TL1)
Tâm lý học và giáo dục học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học và giáo dục học - Người đăng: hiepnguyenmta-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tâm lý học và giáo dục học 9 10 229