Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học xã hội

Được đăng lên bởi supermonkeynobcs
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 4185 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
Tác giả: C. George Boeree, nguyên giáo sư Tâm lý học tại Đại học Shippensburg, Hoa Kỳ
Homepage: 
Biên dịch: Nguyễn Hồng Trang, 2006
Nguồn: 

1

MỤC LỤC
PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI ...................................................................... 3
PHẦN HAI: SỰ NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI .................................................................... 17
PHẦN BA: TỰ VỆ ........................................................................................................................ 44
PHẦN BỐN: ĐỊNH KIẾN ............................................................................................................. 66
PHẦN NĂM: NHỮNG KỲ VỌNG XÃ HỘI ................................................................................ 74
PHẦN SÁU: SỰ TUÂN THỦ ....................................................................................................... 88
PHẦN BẢY: SINH HỌC XÃ HỘI1 ............................................................................................ 107
PHẦN TÁM: KIẾN THỨC XÃ HỘI .......................................................................................... 119
PHẦN CHÍN: KINH TẾ HỌC XÃ HỘI ...................................................................................... 130
PHẦN MƯỜI: SỰ THUYẾT PHỤC ........................................................................................... 150

2

PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
SỰ TƯƠNG TÁC
Kurt Lewin (một người có ảnh hưởng quan trọng đến tâm lý học xã hội) đã từng nói "Không có
gì hữu ích bằng một học thuyết hay." Và chỉ cần bạn không bao giờ để mất cái nhìn về thực tế, thì
câu nói này khá đúng.
Vấn đề của tâm lý học xã hội (và của tâm lý học nói chung) là không có ai đồng ý dựa trên học
thuyết cả! Bởi vậy để giúp bạn tổ chức sắp sếp những quan niệm của mình, tôi đã hòa hợp các
quan niệm vào trong một học thuyết "trong-khi-chờ-đợi."
Về cơ bản, học thuyết này coi trải nghiệm của con người như một vấn đề của sự tương tác giữa
thế giới và cái tôi. Nói một cách đơn giản nhất, thế giới mang lại cho chúng ta những sự kiện;
chúng ta biến những sự kiện này trở nên có ý nghĩa bằng cách giải thích và hành động dựa trên
chúng.
Có một số chi tiết hiển nhiên ở đây: các cảm giác (do thế giới cung cấp, tác nhân kích thích), và
các hành động (cung cấp cho thế giới, phản ứng lại). Đã có thời gian, các nhà tâm lý học cho rằng
như thế là đủ. Nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu biế...
1
TÂM LÝ HC XÃ HI
Tác gi: C. George Boeree, nguyên giáo sư Tâm lý hc ti Đại hc Shippensburg, Hoa K
Homepage: http://webspace.ship.edu/cgboer/
Biên dch: Nguyn Hng Trang, 2006
Ngun: http://www.kinhtehoc.com/
Tâm lý học xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học xã hội - Người đăng: supermonkeynobcs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Tâm lý học xã hội 9 10 51