Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4430 lần   |   Lượt tải: 1 lần
12. HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ.
Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX có nêu: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước
hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức,
trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân
dân”.
(Trích VK ĐH đại biểu toàn quốc lần IX, Nxb CTQG, HN-2001, tr.141)
Bằng kiến thức Tâm lý học lãnh đạo quản lý, đồng chí hãy phân tích quan điểm trên của Đảng
ta. Từ đó xây dựng phương hướng hoàn thiện nhân cách cho người lãnh đạo, quản lý trong tình
hình mới.
Bài làm
Tâm lý học lãnh đạo - quản lý là một chuyên ngành tâm lý học xã hội, đề cặp đến nhiều vấn
đề tâm lý, trong đó vấn đề nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý là một vấn đề có ý
nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn hiện nay. Đặc biệt khi đất nước ta đang bước vào thời
kỳ đổi mới, nhiệm vụ chính trị rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng
được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VII đã chỉ ra: “Vấn
đề cán bộ vẫn là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định toàn bộ sự nghiệp cách mạng”. Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII, một lần nữa lại khẳng định và nhấn mạnh đến đội ngũ
cán bộ chủ chốt các cấp: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với
vận mệnh của đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng”.
Đây là lần đầu tiên BCHTƯ bàn sâu và toàn diện vấn đề cán bộ và có nghị quyết chuyên đề về
cán bộ... đề cập tương đối cơ bản mang tính tổng kết các vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ, có
ý nghĩa chỉ đạo chẳng những cho những năm trước mắt, mà còn cho cả một thời kỳ tương đối
dài - thời kỳ CNH, HĐH.
Văn kiện Đại hội IX của đảng đã nhấn mạnh và bổ sung cụ thể hơn: ''Sau khi có đường lối
đúng, phẩm chất và năng lực của cán bộ là vấn đề có ý nghĩa quyết định, không những quyết
định việc tổ chức thực hiện thành công mà còn quyết định cả mối quan hệ gắn bó giữa đảng với
nhân dân. Đồng thời, còn nêu nhiệm vụ “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo
và quản lý ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có
trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân”. Đây chính là yêu cầu về
những phẩm chất, nhân cách người lãnh đạo quản lý. Đó cũng là quan điểm của Đảng ta khi bàn
về tiêu chuẩn người cán bộ lãnh đ...
12. HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ.
Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước
hết cán bộ lãnh đạo quản các cấp, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức,
trong sạch về lối sống, trí tuệ, kiến thức năng lực hoạt động thực tiễn, gắn với nhân
dân”.
(Trích VK ĐH đại biểu toàn quốc lần IX, Nxb CTQG, HN-2001, tr.141)
Bằng kiến thức m học lãnh đạo quản lý, đồng chí hãy phân tích quan điểm trên của Đảng
ta. Từ đó xây dựng phương hướng hoàn thiện nhân cách cho người lãnh đạo, quản trong tình
hình mới.
Bài làm
Tâm lý học lãnh đạo - quản lý là một chuyên ngành tâm lý học xã hội, đề cặp đến nhiều vấn
đề tâm lý, trong đó vấn đề nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản một vấn đề ý
nghĩa quan trọng về luận thực tiễn hiện nay. Đặc biệt khi đất nước ta đang bước vào thời
kỳ đổi mới, nhiệm vụ chính trị rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng
được một đội ncán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng
bảo vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VII đã chỉ ra: “Vấn
đề cán bộ vẫn khâu then chốt ý nghĩa quyết định toàn bộ sự nghiệp cách mạng”. Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII, một lần nữa lại khẳng định nhấn mạnh đến đội ngũ
cán bộ chủ chốt các cấp: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với
vận mệnh của đảng, của đất nước chế độ, khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng”.
Đây lần đầu tiên BCHTƯ bàn sâu toàn diện vấn đề cán bộ nghị quyết chuyên đề về
cán bộ... đề cập tương đối cơ bản mang tính tổng kết các vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ, có
ý nghĩa chỉ đạo chẳng những cho những năm trước mắt, còn cho cả một thời kỳ tương đối
dài - thời kỳ CNH, HĐH.
Văn kiện Đại hội IX của đảng đã nhấn mạnh bổ sung cụ thể hơn: ''Sau khi đường lối
đúng, phẩm chất năng lực của cán bộ vấn đề ý nghĩa quyết định, không những quyết
định việc tổ chức thực hiện thành công còn quyết định cả mối quan hệ gắn giữa đảng với
nhân dân. Đồng thời, còn nêu nhiệm vụ “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết cán bộ lãnh đạo
quản các cấp, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống,
trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân”. Đây chính là yêu cầu về
những phẩm chất, nhân cách người lãnh đạo quản lý. Đó cũng là quan điểm của Đảng ta khi bàn
về tiêu chuẩn người cán bộ lãnh đạo quản lý ngày nay.
Trước hết ta thấy rằng tâm học coi nhân cách toàn bộ những đặc điểm, những phẩm
chất tâm nhân, quy định giá trị hội hành vi hội của họ. Nhân cách người lãnh
đạo cao hơn một công nhân tốt sự phát triển cao về phẩm chất hội này. Cũng mỗi con
người, nên trong cấu trúc nhân cách lãnh đạo cũng 4 yếu tố cấu thành, đó xu hướng, năng
lực, tính cách và tính khí.
Xu hướng nhân cách :
Mỗi nhân sống hoạt động luôn luôn vươn lên để đạt được cái đó trong hội. i
đó động lực thúc đẩy những hoạt động của họ được gọi xu hướng.Xu hướng nhân cách
của người lãnh đạo, tức là khát vọng muốn phát huy mọi khả năng tổ chức, cống hiến cho xã hội
được nhiều hơn nữa. Người lãnh đạo phải thế giới quan khoa học, luôn luôn kiên định
bản lĩnh theo con đường XHCN, trung thành với tưởng XHCN trong bất cứ tình huống nào.
Xu hướng biểu hiện ở các mặt: nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quan và niềm tin.
Nhu cầu, hứng thú lãnh đạo - quản lý
Nhu cầu sự biểu hiện mối quan hệ tích cực của nhân đối với hoàn cảnh, sự đòi hỏi
tất yếu con người thấy cần được thỏa mãn để tồn tại phát triển. Hứng thú thái đ đặc
biệt của nhân đối với đối tượng nào đó vừa ý nghĩa trong cuộc sống, vừa khả năng
Tâm lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tâm lý học 9 10 127