Ktl-icon-tai-lieu

Tam quyền phân lập là không phù hợp với thể chế chính trị Việt Nam

Được đăng lên bởi Anh Khoai
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

0

Đề bài: Có học giả nhận định: “Đưa thuyết tam quyền phân
lập vào áp dụng ở Việt Nam là không thể do học thuyết này mâu
thuẫn với nguyên tắc nền tảng và truyền thống trong tổ chức và
hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam”. Anh, chị hãy cho biết
quan điểm của mình về vấn đề trên.
MỞ ĐẦU
Có thể nói trong lịch sử tư tưởng chính trị của nhân loại, các tư
tưởng về nhà nước luôn luôn giữ những vị trí quan trọng nhất.
Trong số các tư tưởng ấy thì những tư tưởng về quyền lực nhà
nước, về việc tổ chức và thực hiện quyền lực ấy lại giữ vị trí cơ
bản và trọng yếu. Nhà nước tư sản có bộ máy nhà nước phát triển
khá phức tạp, nó được xây dựng dựa trên các nguyên tắc, trong
đó nguyên tắc “Tam quyền phân lập” là chủ yếu. Đây là nguyên
tắc đóng vai trò nền tảng.

Có thể thấy, ngoài nhà nước Tư

sản, “tam quyền phân lập” có thể phù hợp ở các mức độ khác
nhau với một số nước trên thế giới. Trong quá trình xây dựng Hiến
pháp 2013 và các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, có nhiều ý
kiến cho rằng nên áp dụng nguyên tắc “Tam quyền phân lập” trở
thành một trong các nguyên tắc Hiến định. Tuy nhiên, có ý kiến
cho rằng: “Đưa thuyết tam quyền phân lập vào áp dụng ở Việt
Nam là không thể do học thuyết này mâu thuẫn với nguyên tắc
nền tảng và truyền thống trong tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước Việt Nam”; vậy sau đây, em xin trình bày quan điểm của
mình về nhận định này như sau:
NỘI DUNG
I.

MỘT SỐ LÝ LUẬN CĂN BẢN VỀ HỌC THUYẾT “TAM QUYỀN
PHÂN LẬP”
1

1. Nguồn gốc

Ngược dòng thời gian, ta thấy tư tưởng phân chia quyền lực
nhà nước có mầm mống xa xưa trong lịch sử. Từ thời cổ đại, khi
kiểu nhà nước và pháp luật đầu tiên tồn tại ở Hi Lạp, La Mã.
Chúng ta có thể tìm thấy những nét đại cương cuar nó trong tổ
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Hi Lạp, La Mã thời kì cổ
đại, tong các quan điểm chính trị của Aristote, Polybe… Song tư
tưởng này gần như bị lãng quên hoặc không thể được nhắc đến
trong thời kì hưng thịnh của chế độ phong kiến, khi mà chính thể
quân chủ chuyên chế chiếm hầu hết ở các nước. Chỉ đến khi quan
hệ sản xuất phong kiến tan rã, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa
xuất hiện và trở thành chỗ dựa vững chắc về mặt tư tưởng cho
các phong trào đấu tranh lật đổ chính thể chuyên chế và chế độ
phong kiến, vì tự do, dân chủ của nhân dân.
Nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước( hay còn gọi là
nguyên tắc phân quyền) có cơ sở từ thuyết tam quyền phân lập.
Thuyết tam quyền phân lập lần đầu tiên xuất hiện bởi nhà tư
tưởng Hi Lạp Aristote. Theo Aristote nhà nước quả...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tam quyền phân lập là không phù hợp với thể chế chính trị Việt Nam - Người đăng: Anh Khoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tam quyền phân lập là không phù hợp với thể chế chính trị Việt Nam 9 10 150