Ktl-icon-tai-lieu

Tam Thiên dịch số

Được đăng lên bởi dotuty
Số trang: 282 trang   |   Lượt xem: 7017 lần   |   Lượt tải: 62 lần
NGUYỄN VĂN PHẬN

Tam
Thiên
Dịch
Số
SA GIANG

CALIFORNIA - 2012

Mục Lục
TAM THIÊN DỊCH SỐ ..................................................................... 1
I.- NGUYÊN LÝ TAM THIÊN VIỆT DỊCH SỐ..................................... 1
1.- CƢƠNG VỊ SINH LÝ ............................................................. 6
2.- CƢƠNG VỊ SIÊU LÝ ............................................................. 7
3.- CƢƠNG VỊ ĐẠO LÝ .............................................................. 8
II.- ÂM DƢƠNG VẬN HÀNH ........................................................ 11
III.- TAM THIÊN DỊCH SỐ .......................................................... 21
A.- HIỆN THỰC TAM THIÊN DỊCH SỐ....................................... 21
B.- HÌNH THỨC TAM THIÊN DỊCH SỐ ..................................... 24
C.-TIÊN THIÊN DỊCH SỐ ......................................................... 28
D.- HÌNH THỨC HẬU THIÊN ĐỒ BẢN ....................................... 30
E.- TRUNG THIÊN ĐỒ BẢN...................................................... 33
G.- TUỔI MẠNG VÀ CUNG THEO TRUNG THIÊN ĐỒ BẢN ........... 34
D.- NIÊN KỶ, BẢN MẠNG, SANH CUNG, PHI CUNG: ................... 50
E.- BÁT QUÁI ĐỒ TRẬN .......................................................... 53
G.- BÁT MÔN THÔN ............................................................... 53
H.- BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN........................................................... 54
I.- KỲ MÔN ĐỘN GIÁP ............................................................ 54
K.-THÁI ẤT THẦN KINH .......................................................... 54
L.- PHONG THỦY KHOA .......................................................... 54
i

M.- NHÂM CẦM ĐỘN TOÁN CÙNG TỬ VI TOÁN SỐ VÀ TỬ VI ĐẨU
SỐ ........................................................................................ 55
N.-KINH DỊCH KHỔNG TỬ....................................................... 55
ĐỊNH HỆ TỪ................................................................................. 60
I.- ĐỊNH HỆ TỪ ......................................................................... 61
a - SÁNG TẠO KINH DỊCH ....................................................... 61
b.- THOÁN TỪ VÀ TƯỢNG TỪ ............................................... 62
II.- ĐỊNH THỨC HỆ TỪ .............................................................. 76
III.- ĐỊNH TẠP THỨC HỆ TỪ ...................................................... 79
IV.- ĐỊNH TỰ THỨC HỆ TỪ .....................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tam Thiên dịch số - Người đăng: dotuty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
282 Vietnamese
Tam Thiên dịch số 9 10 646