Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường gió dục, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho sinh viên Yêu cầu cấp bách của đổi mới giáo dục đại học

Được đăng lên bởi trần thị mỹ phượng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo dục

M

uốn thành công trong
công việc và cuộc sống,
sinh viên cần được trang
bị kiến thức và rất nhiều kỹ năng.
Khi đánh giá năng lực của người
lao động, người sử dụng lao động
cũng thường căn cứ vào
các tiêu chí liên quan đến
kiến thức, kỹ năng và thái
độ đối với công việc.

Ở nước ta, trong những năm
gần đây, nhận thấy khiếm khuyết
của nền giáo dục đại học VN về
giáo dục kỹ năng mềm và trước
nhu cầu cao của xã hội, đặc biệt là
các doanh nghiệp, các trung tâm

Kỹ năng hành nghề

Ở nước ngoài, ví dụ
tại Úc, kỹ năng hành
nghề
(employability
skills) được quan niệm
là các kỹ năng cần thiết
không chỉ để có được
việc làm mà còn để tiến
bộ trong tổ chức thông
qua việc phát huy tiềm
năng cá nhân và đóng
góp vào định hướng
chiến lược của tổ chức.
Các kỹ năng này bao
gồm kỹ năng giao tiếp,
kỹ năng làm việc đồng
đội, kỹ năng giải quyết
vấn đề, kỹ năng sáng tạo
và mạo hiểm, kỹ năng
lập kế hoạch và tổ chức
công việc, kỹ năng quản
lý bản thân, kỹ năng học
tập, kỹ năng công nghệ.
Tại Canada, vào
năm 2000 tổ chức
Conference Board of
Canada chuyên nghiên
cứu và phân tích các xu hướng
kinh tế đã đưa ra danh sách các kỹ
năng hành nghề cho thế kỷ XXI
bao gồm các kỹ năng giao tiếp, kỹ
năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư
duy và hành vi tích cực, kỹ năng
thích ứng, kỹ năng làm việc với
con người, kỹ năng nghiên cứu
khoa học, công nghệ và toán.

cứu của Viện Nghiên cứu giáo dục
VN công bố trên báo Sài Gòn giải
phóng ngày 14/12/2009 vẫn là con
số đáng lo ngại: cứ trong 100 sinh
viên tốt nghiệp có 83 trường hợp
bị đánh giá thiếu kỹ năng mềm,
37 sinh viên không tìm
được việc làm thích hợp
vì nguyên nhân thiếu kỹ
năng mềm.
Như vậy, rõ ràng việc
tăng cường giáo dục, rèn
luyện các kỹ năng mềm
trong những năm đại học
cho sinh viên để giúp họ
rút ngắn khoảng cách từ
biết, hiểu, đến làm việc
có năng suất cao một
cách chuyên nghiệp,
thích nghi nhanh hơn với
công việc, hợp tác được
với đồng nghiệp …là
điều hết sức cấp bách.
Kỹ năng làm việc
nhóm

PGS.TSKH. BÙI LOAN THUỲ

đào tạo huấn luyện ngắn hạn về
kỹ năng mềm đã mọc lên như nấm
và thu hút khá đông người theo
học. Một số trường đại học trước
tình hình này cũng đã bước đầu
chú trọng hơn đến việc giáo dục
kỹ năng mềm cho sinh viên. Tuy
nhiên, cho đến cuối năm 2009, con
số thể hiện trong kết quả nghiên

Bất cứ một kỹ năng
nào, nếu được người dạy
và người học cùng đầu
tư về tâm huyết, công
sức và thời gian thì cuối
cùng đều sẽ mang lại kết
quả với mức độ cao, thấp
khác nhau. Tuy nhiên,
trong hàng loạt các kỹ
năng mềm cơ bản cần
trang...
Số 6 - Tháng 8/2010 PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP
Giáo dục
35
M
un thành ng trong
công việc cuộc sống,
sinh viên cn đưc trang
bị kiến thức rất nhiều kỹ năng.
Khi đánh giá ng lc của ngưi
lao động, người sử dụng lao động
cũng thưng căn cứ o
các tiêu chí liên quan đến
kiến thc, k năng và thái
đ đi vi công vic.
Kỹ năng hành nghề
nước ngoài, d
ti Úc, k năng hành
nghề (employability
skills) đưc quan nim
là c kỹ năng cn thiết
không chỉ để được
việc làm còn để tiến
b trong t chc thông
qua việc pt huy tiềm
năng cá nhân và đóng
góp vào định hướng
chiến lược của tổ chức.
Các k năng y bao
gm k năng giao tiếp,
k ng m vic đồng
đội, kỹ năng giải quyết
vn đề, k năng sáng to
và mo hiểm, k năng
lập kế hoạch tổ chức
công việc, kỹ năng quản
lý bản thân, k năng hc
tập, kỹ năng công nghệ.
Ti Canada, o
năm 2000 t chức
Conference Board of
Canada chuyên nghiên
cứu và phân tích các xu hướng
kinh tế đã đưa ra danh sách các kỹ
năng hành nghề cho thế kỷ XXI
bao gmc kng giao tiếp, k
năng giải quyết vấn đề, kỹ năng
duy hành vi tích cực, kỹ năng
thích ng, kỹ ng làm vic với
con người, kỹ năng nghiên cứu
khoa học, công nghệ và toán.
nưc ta, trong nhng năm
gn đây, nhn thấy khiếm khuyết
ca nền giáo dc đi hc VN v
giáo dục kỹ năng mềm trước
nhu cu cao ca hi, đc biệt là
các doanh nghip, c trung m
đào tạo hun luyn ngn hạn v
k năng mềm đã mc lên như nấm
và thu hút khá đông ngưi theo
học. Một số trường đại học trước
tình nh y ng đã c đầu
chú trng hơn đến việc giáo dục
k ng mềm cho sinh viên. Tuy
nhn, cho đến cui năm 2009, con
số thể hiện trong kết quả nghiên
cứu của Viện Nghiên cứu giáo dục
VN công bố trên báo Sài Gòn giải
phóng ngày 14/12/2009 vẫn là con
số đáng lo ngại: cứ trong 100 sinh
viên tốt nghiệp 83 trường hợp
b đánh giá thiếu k ng mềm,
37 sinh viên không tìm
được việc làm thích hợp
nguyên nhân thiếu kỹ
năng mềm.
Như vy, rõ ràng việc
tăng cường giáo dục, n
luyện các k ng mm
trong những năm đại học
cho sinh viên để gp h
rút ngắn khoảng cách từ
biết, hiu, đến làm vic
có ng sut cao một
cách chuyên nghip,
thích nghi nhanh hơn với
công việc, hợp tác được
vi đng nghip …là
điều hết sức cấp bách.
Kỹ ng m việc
nhóm
Bất cứ một kỹ năng
nào, nếu được người dạy
và ngưi học cùng đầu
tư vềm huyết, công
sc và thi gian thì cui
cùng đều smang li kết
quvới mc độ cao, thp
khác nhau. Tuy nhiên,
trong ng lot c kỹ
năng mềm cơ bn cn
trang b cho sinh viên
2 kỹ năng thuộc loại
k dy và khó hc là k năng
tư duy sáng tạo và kỹ ng m
việc nhóm. Đây 2 k năng đã có
rất nhiều tài liệu, các kênh thông
tin đề cập đến hướng dẫn khá cụ
thể cách thức thực hành, rèn luyện
nhưng vẫn đòi hỏi các giảng viên
và sinh viên phải đầu thời gian,
công sức mt ch thỏa đáng t
mi đt đưc kết qu cao. Thông
PGS.TSKH. BI LOAN THU
Tăng cường gió dục, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho sinh viên Yêu cầu cấp bách của đổi mới giáo dục đại học - Trang 2
Tăng cường gió dục, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho sinh viên Yêu cầu cấp bách của đổi mới giáo dục đại học - Người đăng: trần thị mỹ phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tăng cường gió dục, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho sinh viên Yêu cầu cấp bách của đổi mới giáo dục đại học 9 10 691