Ktl-icon-tai-lieu

Thái ất thần kinh

Được đăng lên bởi dotuty
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

CUỐN VII
BÍ QUYẾT NHÂN MỆNH
TẬP II
LẬP QUẺ ẤT KỂ NGÀY
I. BẢNG QUẺ ẤT NHÂN MỆNH
(Địa bàn chờ sao Thiên bàn đến An vị và chờ Nhân Bàn an mệnh)
Chú ý : 4 góc a – b – c – d, mỗi góc ăn 3 cung để đoán số - Sao nằm trong chính
cung (Càn – Khôn - Tốn - Cấn) ảnh hưởng cho gián cung tả hữu.
a. Thìn Tỵ Tốn

b. Vị Thân Khôn

c. Sửu Dần Cấn

d. Tuất Hợi Càn

Tuyệt dương Tạp dương

TỐN mộc

TỴ hỏa
Đại thần

Thuần
Dương

Thuần dương Thuần âm

NGỌ hỏa
Đại uy
Khí Rời

VỊ thổ

KHÔN thổ

Thiên đạo
Tạp
âm

Vũ Đức

Thái dương
THÌN thổ

THẦN kim
Khí
tuyệt

Khí
Tuyệt
Đại tộc

Cao Tùng
Dương
Tạp

Tạp
âm

MÃO mộc

DẬU kim

Thuần
âm

Lã thân
Âm chủ

Thuần
Dương

Dương
Đức

DẦN mộc

CẤN thổ

SỬU thổ

Thuần dương Dương tạp

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Tạp
âm

Địa chủ
Khí rời

TÝ thủy
Dương tạp

-1-

TUẤT thổ

HỢI thủy
Thuần âm

CÀN kim
Âm tuyệtTHÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

II. TOÁN SỐ NĂM THÁNG NGÀY GIÒ :
Số 1, 3, 5, 7, 9 là số Trời cộng lại được 25 - Số 2, 4, 6, 8, 10 cộng được 30. Số
Trời, Số Đất thông nhau được 55 mà vận chuyển biến hóa.
1. Bảng số nạp Giáp Can Chi :
Tính từng Can từng Chi theo 5 Định lý = Trời 1 sinh Nước, Đất số 6 thành Nước,
được 1 + 6 = 7. Đất 2 sinh Lửa, Trời 7 thành Lửa được 2 + 7 = 9 v.v...
Can
Nhâm Quý
Bính Đinh
Giáp Ất
Canh Tân
Mậu Kỷ

Chi
Hợi Tý
Tỵ Ngọ
Dần Mão
Thân Dậu
Sửu, Vị Thìn Tuất

Nạp giáo
Thủy (Nước)
Hỏa (Lửa)
Mộc (Gỗ)
Kim (Kim)
Thổ (Đất)

Được số
7
9
11
13
15

Các số 7, 9, 11, 13, 15 là tổng số sinh thành cộng số Ngũ hóa và nạp Giáp Can
Chi mà có, như Giáp Ất, Dần Mão và nạp Giáp thuộc Mộc = Trời 3 sinh Mộc, Đất 8
thành Mộc được 3 + 8 = 11.
2. Bảng Số Nạp Âm :
Tính cả hai Can Chi một năm trong Lục thập hoa Giáp
Năm sinh tuổi Âm
Đinh Mão
Ất Sửu
Quí Hợi
Tân Dậu
Kỷ Vị
Đinh Tỵ
Ất Mão
Quý Sửu
Tân Hợi
Kỷ Dậu
Đinh Vị
Ất Tỵ
Quý Mão
Tân Sửu
Kỷ Hợi
Đinh Dậu
Ất Vị
Quý Tỵ
Tân Mão
Kỷ Sửu
Đinh Hợi
Ất Dậu
Quý Vị
Tân Tỵ
Kỷ Mão

Tủ sách Tử Vi Lý Số

Năm sinh tuổi Dương
Bính Dần
Giáp Tý
Nhâm Tuất
Canh Thân
Mậu Ngọ
Bính Thìn
Giáp Dần
Nhâm Tý
Canh Tuất
Mậu Thân
Bính Ngọ
Giáp Thìn
Nhâm Dần
Canh Tý
Mậu Tuất
Bính Thân
Giáp Ngọ
Nhâm Thìn
Canh Dần
Mậu Tý
Bính Tuất
Giáp Thân
Nhâm Ngọ
Canh Thìn
Mậu Dần

-2-

Nạp âm tức Mệnh
Hỏa
Kim
Thủy
Mộc
Hỏa
Thổ
Thủy
Mộc
Kim
Thổ
Thủy
Hỏa
Kim
Thổ
Mộc
Hỏa
Kim
Thủy
Mộc
Hỏa
Thổ
Thủy
Mộc
Kim
Thổ

Số
9
13
7
11
9
15
7
11
13
15
7
9
13
15
11
9
13
7
11
9
15
7
11
13
15THÁI ẤT THẦN KINH

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đinh Sửu
Ất...
THÁI T THN KINH Trng Trình Nguyn Bnh Khiêm
T sách T Vi Lý S - 1 - http://www.tuvilyso.com
CUN VII
BÍ QUYT NHÂN MNH
TP II
LP QU T K NGÀY
I. BNG QU T NN MNH
(Địa bàn ch sao Thiên bàn đến An v và ch Nn Bàn an mnh)
C ý : 4 c a b c d, mi c ăn 3 cung để đoán s - Sao nm trong chính
cung (Càn Khôn - Tn - Cn) nh hưởng cho gián cung t hu.
a. Thìn T Tn b. V Tn Khôn
c. Su Dn Cn d. Tut Hi Càn
Tuyt dương Tp dương Thun dương Thun âm
TN mc
T ha
NG ha
V th
KHÔN th
THÌN th
Đại thn
Thái dương
Đại uy
Khí Ri
Thiên đạo
Vũ Đức
THN kim
MÃO mc
Cao Tùng
Đại tc
DU kim
DN mc
thân
Dương
Đức
Địa ch
Khí ri
Âm ch
TUT th
CN th
SU th
TÝ thy
HI thy
CÀN kim
Thun dương Dương tp Dương tp Thun âm Âm tuyt
Tp
âm
Tp
âm
Thun
âm
Khí
tuyt
Tp
âm
Thu
n
Dương
Khí
Tuyt
Dương
Tp
Thu
Dương
Thái ất thần kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thái ất thần kinh - Người đăng: dotuty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Thái ất thần kinh 9 10 495