Ktl-icon-tai-lieu

Thái độ của vua quan nhà Nguyễn khi thực dân Pháp xâm lược

Được đăng lên bởi hieutran5608
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Để tài:
THÁI ĐỘ CỦA VUA QUAN NHÀ NGUYỄN TRƯỚC CUỘC XÂM LƯỢC CỦA THỰC DÂN PHÁP (1858 - 1874)

Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ thuở các vua Hùng đến thời kì Tây Sơn, với một sức sống kì lạ, dân
tộc Việt Nam đã hiên ngang cùng với các dân tộc khác luôn luôn có mặt trên vũ đài lịch sử.
Nhưng từ những năm cuối thế kỉ XVIII, dân tộc Việt Nam bước vào thời kì thử thách lớn. Ra đời sau mấy thế kỉ chiến
tranh nông dân và là sản phẩm cuối cùng của cuộc chiến tranh nông dân dai dẳng ấy, các triều vua từ Gia Long
(1802-1820) đến Tự Đức (1847-1883) đã mang nặng ý thức phục thù không những của chính bản thân tập đoàn
phong kiến nhà Nguyễn, mà còn là của các tập đoàn phong kiến lâu đời khác đối với phong trào nông dân chống
phong kiến vốn dấy lên từ thế kỉ XVI. Vì thế, khác hẳn với sự xác lập của hầu hết các triều đại phong kiến trong lịch
sử nước ta trước kia, việc Nguyễn Phúc Ánh hết nhờ phong kiến Xiêm, lại dựa vào tư bản Pháp để hấp tấp đặt chiếc
ngai vàng cho dòng họ Nguyễn Phúc ở đất Phú Xuân năm (1802), hoàn toàn không phải là kết quả trực tiếp hay gián
tiếp của một sự hòa hoãn mâu thuẫn giai cấp trong nội bộ dân tộc ở một tình thế lịch sử mới. “Chiến tranh nông dân
vẫn cứ tiếp diễn liên tục và rộng khắp. Triều đại Nguyễn Phúc đối lập với tất cả, nên sợ sệt tất cả và phải đối phó với
tất cả, do đó nó lại càng “ngu dần và ngoan cố”.”(Lê Duẩn-Một vài đặc điểm của cách mạng Việt Nam, Sự thật, Hà
Nội, 1959,tr9) giẫm chân tại chỗ về đối nội và đối ngoại. Đến khi Tự Đức lên ngôi thì nền thống trị của dòng họ
Nguyễn Phúc đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ.
Giữa lúc đó, ngày 01/9/1858, liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng, chính thức nổ súng xâm lược nước
ta. Do xuất phát từ chỗ bảo vệ triệt để quyền thống trị bóc lột nhân dân của tập đoàn phong kiến Nguyễn Phúc mà;
một mặt thì triều đình Huế đứng đầu là Tự Đức đã tự hãm vào cái thế “lỗi thời, bất lực, hèn yếu” (Lê Duẩn-Giai cấp
vô sản với vấn đề nông dân trong cách mạng Việt Nam, Sự thật, Hà Nội, 1965, tr25) vì không cùng đứng được với
nhân dân chống giặc; nhưng mặt khác thì nó vẫn còn muốn cố giữ đến cùng sự trọn vẹn và tuyệt đối quyền thống trị
bóc lột nhân dân đó trước giặc ngoại xâm. Chính tính chất hai mặt kia đã đẻ ra cái chủ trương “lấy chủ đợi khách” và
“chiến lược thủ để hòa” của vua quan triều đình Huế, hoàn toàn xa lạ với truyền thống chống giặc của dân tộc ta ở
các triều đại trước. Kết quả là từ 01/9/1858 đến 15/03/1874, triều đình Huế đã nhanh chóng từ “thủ để hòa” (tự
chọn thế thủ để n...
Để tài:
THÁI ĐỘ CỦA VUA QUAN NHÀ NGUYỄN TRƯỚC CUỘC XÂM LƯỢC CỦA THỰC DÂN PHÁP (1858 - 1874)
Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ thuở các vua Hùng đến thời kì Tây Sơn, với một sức sống kì lạ, dân
tộc Việt Nam đã hiên ngang cùng với các dân tộc khác luôn luôn có mặt trên vũ đài lịch sử.
Nhưng từ những năm cuối thế kỉ XVIII, dân tộc Việt Nam bước vào thời kì thử thách lớn. Ra đời sau mấy thế kỉ chiến
tranh nông dân và là sản phẩm cuối cùng của cuộc chiến tranh nông dân dai dẳng ấy, các triều vua từ Gia Long
(1802-1820) đến Tự Đức (1847-1883) đã mang nặng ý thức phục thù không những của chính bản thân tập đoàn
phong kiến nhà Nguyễn, mà còn là của các tập đoàn phong kiến lâu đời khác đối với phong trào nông dân chống
phong kiến vốn dấy lên từ thế kỉ XVI. Vì thế, khác hẳn với sự xác lập của hầu hết các triều đại phong kiến trong lịch
sử nước ta trước kia, việc Nguyễn Phúc Ánh hết nhờ phong kiến Xiêm, lại dựa vào tư bản Pháp để hấp tấp đặt chiếc
ngai vàng cho dòng họ Nguyễn Phúc ở đất Phú Xuân năm (1802), hoàn toàn không phải là kết quả trực tiếp hay gián
tiếp của một sự hòa hoãn mâu thuẫn giai cấp trong nội bộ dân tộc ở một tình thế lịch sử mới. “Chiến tranh nông dân
vẫn cứ tiếp diễn liên tục và rộng khắp. Triều đại Nguyễn Phúc đối lập với tất cả, nên sợ sệt tất cả và phải đối phó với
tất cả, do đó nó lại càng “ngu dần và ngoan cố”.”(Lê Duẩn-Một vài đặc điểm của cách mạng Việt Nam, Sự thật, Hà
Nội, 1959,tr9) giẫm chân tại chỗ về đối nội và đối ngoại. Đến khi Tự Đức lên ngôi thì nền thống trị của dòng họ
Nguyễn Phúc đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ.
Giữa lúc đó, ngày 01/9/1858, liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng, chính thức nổ súng xâm lược nước
ta. Do xuất phát từ chỗ bảo vệ triệt để quyền thống trị bóc lột nhân dân của tập đoàn phong kiến Nguyễn Phúc mà;
một mặt thì triều đình Huế đứng đầu là Tự Đức đã tự hãm vào cái thế “lỗi thời, bất lực, hèn yếu” (Lê Duẩn-Giai cấp
vô sản với vấn đề nông dân trong cách mạng Việt Nam, Sự thật, Hà Nội, 1965, tr25) vì không cùng đứng được với
nhân dân chống giặc; nhưng mặt khác thì nó vẫn còn muốn cố giữ đến cùng sự trọn vẹn và tuyệt đối quyền thống trị
bóc lột nhân dân đó trước giặc ngoại xâm. Chính tính chất hai mặt kia đã đẻ ra cái chủ trương “lấy chủ đợi khách” và
“chiến lược thủ để hòa” của vua quan triều đình Huế, hoàn toàn xa lạ với truyền thống chống giặc của dân tộc ta ở
các triều đại trước. Kết quả là từ 01/9/1858 đến 15/03/1874, triều đình Huế đã nhanh chóng từ “thủ để hòa” (tự
chọn thế thủ để nhường thế công cho giặc) chuyển sang cầu hòa, đi theo “lương tâm hảo ý của kẻ xâm lược”, cắt
đất cho giặc, thừa nhận chính quyền của giặc lúc đầu chỉ ở ba tỉnh miền Đông, rồi sau đó nhượng hẳn toàn bộ vùng
đất Nam Kì ruột thịt cho thực dân Pháp cai trị. Trải qua giai đoạn chống thực dân Pháp xâm lược (từ 1858-1874) đã
cho thấy rằng; tập đoàn vua quan phong kiến nhà Nguyễn đã không dám đương đầu quyết liệt với giặc và đã cam
tâm đầu hàng chúng quá sớm. Sở dĩ như thế là vì chính họ đã tự tạo ra cái thế bị cô lập, do dự, yếu hèn trước bọn
cướp nước, họ đã tự phá hoại sự thống nhất và đoàn kết dân tộc. Trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, sở
dĩ dân tộc ta đã chiến thắng bất cứ kẻ thù xâm lược nào là vì dân tộc ta có sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết
dân tộc. Từ đầu bọn vua quan triều đình Huế đã phá vỡ sức mạnh ấy, với hàng loạt chính sách cực kì phản động về
mọi mặt, tự họ đã làm mất chỗ dựa trong điều kiện lịch sử chống ngoại xâm của nước ta lúc bấy giờ là nông dân.
Thái độ của vua quan nhà Nguyễn khi thực dân Pháp xâm lược - Người đăng: hieutran5608
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thái độ của vua quan nhà Nguyễn khi thực dân Pháp xâm lược 9 10 844